Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Työryhmä: luontotiedon tietojärjestelmästä ja tiedonhallinnan tehtävistä säädettävä luonnonsuojelulaissa

Ympäristöministeriö
9.2.2021 10.18
Tiedote

Osana luonnonsuojelulain uudistusta asetettu luontotiedon hallinnan parantamista selvittänyt alatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työryhmä ehdottaa, että luonnonsuojelulaissa säädettäisiin luonnonsuojelun tietojärjestelmäkokonaisuudesta ja siihen kuuluvista tiedoista. Työryhmän mukaan laissa tulisi kuvata myös luontotiedon hallinnan kannalta keskeisten viranomaisten tehtävät ja vastuut.

Luontotiedoilla on keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, ja ympäristöä ja luontoa koskevan tiedon merkitys kasvaa jatkuvasti. Luontotiedon hallinnassa on jo olemassa useita toimivia järjestelmiä ja toimintakokonaisuuden kehityksessä on viime vuosina edistytty merkittävästi. Järjestelmien hallinnassa on kuitenkin kehitettävää. Haasteita luontotiedon hallintaan tuovat muun muassa toimijoiden paljous.

Asiaa selvittänyt alatyöryhmä ehdottaa, että Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja ympäristöministeriön tehtävistä ja vastuista luontotiedon hallinnassa olisi säädettävä tarkemmin luonnonsuojelulaissa. Sääntelyehdotukset koskevat myös luontotiedon laatua, tietojensaantioikeuksia ja tiedon julkisuuteen liittyviä seikkoja.

”Kehittämisehdotuksilla pyritään parantamaan muun muassa luontotietojen saatavuutta, luotettavuutta, tietoturvallisuutta ja eri järjestelmien yhteentoimivuutta. Lisäksi ehdotuksilla pyritään edistämään tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja osallistumista”, kertoo alatyöryhmän puheenjohtaja Saku Härkönen ympäristöministeriöstä.

Myös tiedon löydettävyys, käytettävyys ja yhteensopivuus kaipaavat kehittämistä. Lisäksi luonnonsuojelulain sähköisten menettelyiden edistäminen vaatii toimenpiteitä. Niissä on kuitenkin huomioitava tiedonhallintalain vaatimukset sekä tiedon julkisuuteen liittyvät kysymykset.

Alatyöryhmä tunnisti myös monia muita kehittämiskohteita, joita on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta kehittää muilla keinoilla kuin lainsäädännöllä. Selvityksen tulokset on koottu loppuraporttiin, johon sisältyy myös luonnonsuojelun tiedonhallinnan nykyistä kokonaisarkkitehtuuria koskeva kuvaus.

Luontotiedon käyttöä kunnissa ja maakuntien liitoissa selvitettiin kyselyssä

Kunnat ja maakuntien liitot ovat monipuolisia luontotiedon hyödyntäjiä ja tuottajia. Kuntaliitto selvitti kyselyllä luontotiedon käyttöä kunnissa ja maakuntien liitoissa. Vastauksia saatiin 33 kunnasta ja kuudesta maakunnan liitosta.

Kunnat hyödyntävät luontotietoa hyvin moninaisissa tehtävissä, kuten yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa; rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävissä; kunnallisteknisissä hankkeissa; virkistysalueiden suunnittelussa ja kuntien omistamien metsien hoitosuunnitelmissa. Sekä kuntien että maakuntien liittojen vastauksissa haasteena koettiin luontotiedon hajaantuminen useisiin organisaatioihin ja tietovarantoihin. Myös tiedon ajantasaisuuteen todettiin liittyvän epävarmuutta. Erityisesti uhanalaista lajeista ja luontotyypeistä toivottiin nykyistä ajankohtaisempia tietoja.

Sekä kunnat että maakuntien liitot teettävät luontoselvityksiä alueiden käytön kehittämishankkeiden yhteydessä. Jotta päällekkäiset selvitykset estettäisiin ja kerätyt tiedot saataisiin nykyistä tehokkaammin hyödynnettyä, tulisi tehdyt selvitykset jakaa yhteiseen tietovarantoon. Työryhmä totesi kehittämistarpeiksi luontoselvitysten hankintamenettelyjen yhdenmukaistamisen sekä yhteen toimivien rajapintojen avaamisen.

Luonnonsuojelulakia uudistetaan – tavoitteena edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua

Käynnissä olevassa luonnonsuojelulain uudistuksessa valmistellaan ehdotus hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi. Ehdotuksen laadinnassa otetaan huomioon mm. hallitusohjelman tavoitteet, tehdyt selvitykset nykyisen luonnonsuojelulain toimivuudesta sekä lajien ja luontotyyppien suojelun nykytilasta.

Uudistuksen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua lainsäädännön toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamisen myötä, lisätä luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä sekä tehostaa ja selkeyttää hallinnollisia menettelyjä.

Luontotietoa selvittäneessä alatyöryhmässä oli edustajat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta, Metsähallituksesta, Luonnontieteellisestä keskusmuseosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Kuntaliitosta, Suomen metsäkeskuksesta sekä Aluehallintovirastojen ympäristöluvat-vastuualueelta. Ympäristöministeriö huolehti alatyöryhmän puheenjohtaja- ja sihteerityöstä. Alatyöryhmä kuuli työssä keskeisiä sidosryhmiä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Saku Härkönen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 183, [email protected]

lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 029 525 0278, [email protected]

projektipäällikkö Päivi Tiihonen, Kuntaliitto, p. 09 771 2151, [email protected]