Hyppää sisältöön
Media

Työkoneala sopi ympäristöministeriön kanssa vapaaehtoisista päästövähennyksistä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2019 7.24
Tiedote

Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ry tiedottavat

Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ry ovat tänään solmineet työkonealan green deal -sopimuksen, eli vapaaehtoisen sopimuksen päästöjen vähentämisestä. Sopimus kannustaa alaa etsimään keinoja, joilla vähentää työkoneista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Nykyisellään työkoneet aiheuttavat noin 8 % taakanjakosektorin päästöistä. Sopimus on 4. Suomessa solmittu green deal -sopimus.

Green deal -sopimus tukee Suomen taakanjakosektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja se liitetään osaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

”On hienoa, kun merkittävät alat haluavat tehdä vapaaehtoisia päästövähennystoimia. Päästöjä on vähennettävä kaikilla sektoreilla, jotta yhteiskuntamme on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden yleistyminen on tärkeä askel”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kaikki työkonetyypit tervetulleita mukaan – osalle määrälliset sähköistämistavoitteet

Työkoneet muodostavat laajan ja monimuotoisen joukon tieliikenteen ulkopuolella olevia koneita, jotka on suunniteltu erilaisiin työsovelluksiin. Kaikkien työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen yhteenlaskettu osuus Suomen päästökaupan ulkopuolisten sektorien, eli taakanjakosektorin, päästöistä oli vuonna 2018 noin 8 % eli 2,5 Mt CO2-ekv.

Suomessa työkoneeksi laskettavia laitteita on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa, joista noin 0,5 miljoonaa käyttää polttoaineenaan dieseliä tai moottoripolttoöljyä. Kokonaisuudessaan noin 90 % työkoneiden päästöistä tulee moottoripolttoöljyn käytöstä. Merkittävin osa työkoneiden ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana. Käytön aikaiseen ympäristökuormitukseen vaikuttavat erityisesti kaluston ominaisuudet, mutta myös ajo- tai käyttötavalla sekä työvaiheiden suunnittelulla on merkitystä.

”Sopimus tarkoittaa päästöjen vähentämistä vapaaehtoisin keinoin. Vastuullisten yritysten ja elinkeinoelämän kannalta on myönteistä, että valtio on halukas tarttumaan vapaaehtoisiin sitoumuksiin normien ja säädösten vaihtoehtona ja rinnalla”, Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto toteaa.

Sopimus koskee koko työkonealaa, mutta alkuvaiheessa siinä painotetaan erityisesti tiettyjä työkonetyyppejä: vastapainotrukkeja, pyöräkuormaajia ja nostimia. Näiden työkonetyyppien päästöt ovat noin 0,65 Mt CO2-ekv vuodessa, eli noin neljäsosan työkoneiden kokonaispäästöistä. Näille on sopimuksessa asetettu määrälliset sähköistämistavoitteet, joiden saavuttamisen kehitystä seurataan tarkasti.

Sopimukseen voidaan jatkossa liittää muitakin erikseen seurattavia työkonetyyppejä. Sopimukseen voi myös liittyä muiden työkonetyyppien aloilla toimivia yrityksiä sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Ne voivat itse asettaa omat tavoitteensa sähköistämiselle ja vähäpäästöisyydelle.

Liitto kannustaa yrityksiä konkreettisiin toimiin, yritykset kouluttavat

Yksittäiset yritykset voivat liittyä sopimukseen tekemällä sitoumuksen sitoumus2050.fi-sivustolla. Sitoumuksessaan yritykset määrittelevät toimet, joilla ne edistävät alan päästöjen vähentämistä.

Teknisen Kaupan Liitto kannustaa ja opastaa jäsenyrityksiään liittymään sopimukseen. Yhdistys muun muassa tuottaa tietoa tarjolla olevista täyssähkökäyttöisistä ja muista vähäpäästöisistä työkoneista ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista. Lisäksi se tuottaa päästölaskennan tukimateriaaleja ja ohjeistusta, joiden avulla yritykset voivat esittää asiakkailleen tietoa työkoneiden energiatehokkuudesta ja päästöistä. Liiton jäsenyritykset voivat osallistua koulutuskokonaisuuden suunnitteluun yhdessä liiton ja ministeriön kanssa, sekä voivat järjestää asiakkailleen koulutuskokonaisuuden mukaista koulutusta, jossa annetaan tietoa muun muassa työkoneiden valinnasta ja käytöstä.

Ympäristöministeriö puolestaan selvittää ja edistää erilaisia työkoneiden päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Ympäristöministeriö pyrkii myös edistämään julkisiin hankintoihin liittyvää yhteistyötä kuntien ja yritysten välillä uusien toimintamallien ja ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamiseksi ja käyttöön ottamiseksi.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Sopimusten avulla voidaan tehostaa nykylainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää sitä. Sopimuksissa voidaan myös asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä saavuttaa tietyt tavoitteet ilman lisäsääntelyä. Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia, joiden seurannasta sovitaan sopimuksessa. Sopimuksissa sovitaan sopimusosapuolten ja sopimukseen sitoumuksella sitoutuvien yritysten toimenpiteistä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Ville Laasonen, p. 029 525 0046, [email protected] (työkonealan green deal)

Asiantuntija Leena-Kaisa Piekkari, p. 050 320 1114, [email protected] (green deal -sopimukset)


Teknisen Kaupan Liitto

Toimitusjohtaja Markku Uitto, p. 0400 407 870, [email protected]

Johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro, p. 040 197 3414, [email protected]