Hyppää sisältöön
Media

Soiden ennallistamisessa taas ennätysvuosi – Helmi-ohjelma hyvässä vauhdissa vuonna 2022

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2023 14.26
Tiedote
Joensuun Luhtapohja, joka on suojeltu osana Helmi-ohjelmaa. Kuva: Mika Pirinen

Helmi-ohjelmassa ennallistettiin viime vuonna 6700 hehtaaria soita, mikä päihittää aiemmat ennätysvuodet 2021 ja 2020. Ennallistaminen on keskittynyt pääosin valtion maille ja työstä on vastannut Metsähallitus. Helmi-ohjelmassa eri elinympäristöjen tilaa parannettiin useilla eri toimilla sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

”Soiden suojelussa ja ennallistamisessa saavutimme jälleen huipputulokset. Suomessa on valtavasti soihin liittyvää osaamista. Jotta saavutamme merkittävät ennallistamistavoitteet, tarvitsemme yhä lisää osaavia kaivinkoneurakoitsijoita ja ennallistamisen suunnittelijoita”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Soita suojeltiin 5500 hehtaaria vuonna 2022. Suojeltujen soiden tilaa ja vesitaloutta on parannettu myös luonnonsuojelun ja metsätalouden yhteistyönä ohjaamalla vesiä ojitetuilta alueilta kuivahtaneille soille. Tätä on tehty yhteensä 26 kohteella.

Uhanalaisten vesilintujen olot kohenevat

”Helmi-ohjelmalla vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvataan luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluita. Ohjelma pitää sisällään merkittävän toimenpidekokonaisuuden Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Olen tyytyväinen Helmi-ohjelman vahvaan alkuun”, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen sanoo. 

Lintuvesien hoito ja kunnostus on myös jatkunut tehokkaana. Arvokkaita linnustoalueita on kunnostettu valmiiksi 20 aluetta ja hoito-kunnostustoimia on tehty 37 alueella. Alueita on niitetty, raivattu ja ruopattu sekä tehty hoitokalastuksia. 

Helmi-vieraspetohankkeessa on pyydetty vieraspetoja 72 arvokkaalla lintuvedellä. Lisäksi Sotka-kosteikot -hankkeessa on perustettu ja kunnostettu 19 lintukosteikkoa, ja Sotka-levähdysalueet-hankkeessa on perustettu vapaaehtoisia rauhoitus- ja levähdysalueita 8 kappaletta. Vieraspetojen minkin ja supikoiran pyynti on tärkeää luonnonsuojelutyötä, koska vieraspedot lisäävät varsinkin maassa pesiviin lintulajeihin kohdistuvaa saalistuspainetta. 

Luonnon tilaa parantavia toimia tehdään monissa elinympäristöissä

Metsäisissä elinympäristöissä hoitotyötä on tehty suojelualueilla 656 hehtaarilla. Metsähallituksen metsätalousalueilla lehtojen ja paahdeympäristöjen hoitoa tehtiin 31 hehtaarilla ja kulotuksia peräti 438 hehtaaria. Lisäksi täydennettiin rajoitetussa metsätalouskäytössä tai kokonaan sen ulkopuolella olevista kohteista koostuvaa alue-ekologista verkostoa 6565 hehtaarilla. 

Pienvesienkin tilaa on parannettu: 23 kilometriä puroja on kunnostettu ja 125 vaellusestettä poistettu. Lisäksi on kunnostettu 9 merenrannikon fladaa ja kluuvia. Suomen Metsäkeskus on tehnyt kuudella purokohteella valuma-alueen kunnostuksia, joiden vaikutus ulottuu 11 000 valuma-aluehehtaarin ja 60 purokilometrin alueelle. Erilaisia rantaluontotyyppejä on hoidettu ja kunnostettu 31 kohteella. Satoja lähdekohteita on inventoitu hoitotarpeen arvioimiseksi ja suojelualueilla on kunnostettu 14 lähdettä.

Perinnebiotooppien kunnostuksia on tehty 242 kohteella yli tuhannen hehtaarin alalla. Tavoitteena Helmi-ohjelmassa on parantaa yhteensä 26 000 perinnebiotooppihehtaarin laatua ja saada hoidossa olevien perinnebiotooppien pinta-ala 52 000 hehtaariksi.

Vaikuttava luonnonhoito edellyttää myös luontotyyppien, lajien ja niiden hoitotarpeen ja -mahdollisuuksien kartoittamista maastossa ja kartoituksiin pohjautuvien ekologisesti vaikuttavien ja kustannustehokkaiden hoitosuunnitelmien tekemistä. Erilaisia inventointeja on tehty yli 50 000 hehtaaria ja uusia hoitosuunnitelmia on valmistunut 303 kappaletta. Hoitotoimenpiteiden vaikutuksia maastossa selvitetään myös erilaisin seurannoin. 

Helmi-ohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Helmi-ohjelmassa on parannettu soiden, lintuvesien, perinnebiotooppien, metsien, pienvesien ja rantojen tilaa. Toimijoina ovat olleet alueelliset ELY-keskukset, Metsähallituksen Luonto- ja eräpalvelut ja Metsätalous Oy, Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus sekä lukuisat kunnat ja järjestöt. Toimenpiteitä on tehty sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Lisätietoja

Antti Heikkinen
Ministeri Ohisalon erityisavustaja
[email protected]
p. 050 348 1406

Lasse Kontiola
Ministeri Kurvisen erityisavustaja
[email protected]
p. 029 516 2144

Maaret Väänänen
erityisasiantuntija, Helmi-ohjelman ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö
[email protected]
p. 050 593 9803

Heidi Krüger
projektipäällikkö
maa- ja metsätalousministeriö
[email protected]
p. 050 439 0962

Ville Schildt
neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö 
[email protected]
p. 040 721 0687