Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Onko meriympäristön tila parantunut? Mihin haasteisiin vesiensuojelussa tulisi puuttua? Uusi arvio Itämeren tilasta ja vesienhoidon keskeiset haasteet kuultavana

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2023 8.03
Tiedote
Kuva: Vastavalo

Suomen meriympäristön tilasta on valmistunut uusi arvio, josta pyydetään palautetta 15.3.2024 saakka. Laajan asiantuntijaverkon arviointi osoittaa, ettei meriympäristön tila ole vielä parantunut. Myös vesienhoidosta pyydetään palautetta, sillä jokien, järvien ja pohjavesien hoitoa varten laadittuja suunnitelmia ryhdytään tarkistamaan. Vesienhoidon kuuleminen jatkuu 17.6.2024 saakka.

Suomen merenhoitosuunnitelma ja seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa päivitetään kuuden vuoden välein laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoite on, että Itämeren sekä jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Kuulemisissa saatu palaute käydään läpi, ja siitä laaditaan yhteenveto. Palautetta hyödynnetään merenhoitosuunnitelmaa ja vesienhoitosuunnitelmia päivitettäessä.

Meriympäristön roskaantumista ja vedenalaista melua arvioitu ensimmäisen kerran
Suomen meriympäristön tila on arvioitu Suomen ympäristökeskuksen johdolla. Tila-arvio perustuu tieteellisiin ja tarkistettuihin tuloksiin. Aineistona on käytetty merialueelta vuosina 2017–2022 kerättyä, yli sataan indikaattoriin pohjautuvaa seurantatietoa. Arvio on osa Suomen merenhoitosuunnitelmaa, ja se korvaa edellisen vuonna 2018 laaditun arvion. 

Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. 

“Ensimmäistä kertaa Suomen merialueella on arvioitu roskaantumisen ja vedenalaisen melun tila. Erityisesti eteläisillä merialueilla nämä heikentävät meren tilaa”, tila-arvion koordinaattori, tutkimuspäällikkö Samuli Korpinen Suomen ympäristökeskuksesta tiivistää.

Meriympäristö on edelleen rehevöitynyt, mikä heikentää luonnon monimuotoisuutta ja elinympäristöjen laatua. Tämän takia meriluonto on herkempi muille ihmisen aiheuttamille häiriöille. Merenhoidossa asetetaankin ympäristötavoitteita luonnonsuojelun laajentamiselle ja tehostamiselle.

Tila-arvio ja siinä asetetut ympäristötavoitteet ohjaavat edelleen toimia meren hyvän tilan saavuttamiseksi.

Vesienhoidossa keskeistä tehostaa toimia vesien tilan parantamiseksi 

Vesienhoidon kuulemisessa toivotaan palautetta keskeisistä kysymyksistä eli siitä, mihin vesienhoidossa on tarve kiinnittää erityistä huomiota, jotta vesien hyvän tilan tavoitteet toteutuvat. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2028-2033 laaditaan vesienhoitoalueittain, ja keskeisissä kysymyksissä on alueellisia eroja. Kaikille alueille yhteisiä teemoja ovat vesielinympäristöjen kunnostaminen, pohjavesien puhdistaminen, vesien tilaa parantavien toimien tehostaminen sekä valuma-aluelähtöinen vesien- ja kuormituksen hallinta muuttuvassa ilmastossa.

Lisäksi toivotaan mielipiteitä vesienhoitosuunnitelmien päivittämisen aikatauluun ja työsuunnitelmaan. Palautetta voi antaa myös vesienhoitosuunnitelmasta laadittavan ympäristöselostuksen valmistelusta ja sisällöstä.

Näin annat palautetta merenhoidosta ja vesienhoidosta

Merenhoito

Luonnos arvioksi Suomen meriympäristön tilasta, hyvän tilan määritelmistä ja ympäristötavoitteista on luettavissa ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito -verkkosivulla. Aineisto on esitetty verkkosivumuotoisena, jolloin lukijan on helpompi löytää häntä kiinnostavat teemat. Lisäksi on mahdollista tutustua tilaa ja tavoitteita taustoittaviin ja syventäviin aineistoihin.

Jokainen voi antaa palautetta tila-arviosta 15.3.2024 asti. Palautetta voi antaa esimerkiksi siitä, onko arvio oikein laadittu, vastaako se todellista meriympäristön tilaa, ovatko ympäristötavoitteet riittäviä tai mihin suuntaan merenhoitoa pitäisi kehittää. 

Palaute toivotaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta tai sen voi toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Tarkemmat ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito -verkkosivulta. 

Vesienhoito

Vesienhoitosuunnitelmien päivittämiseen vuosille 2028-2033 tähtäävä työohjelma, aikataulu ja vesienhoidon keskeiset kysymykset ovat saatavissa vesienhoitoalueittain ymparisto.fi/vaikutavesiin/vesienhoito -verkkosivulla. Jokainen voi antaa palautetta 17.6.2024 asti. Verkkosivulta löytyvät tarkemmat ohjeet palautteen antamiseksi. Palaute toivotaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta tai sen voi toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon.

Lisätiedot:

Merenhoidon kuuleminen

Ryhmäpäällikkö Janne Suomela,
Varsinais-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 022 947, [email protected]

Vesienhoidon kuuleminen

Vuoksen vesienhoitoalue: Juho Kotanen,
[email protected]
p. 0295 024 192 )

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: Antti Mäntykoski
[email protected]
p. 0295 021 434

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue: Vincent Westberg
[email protected]
p. 0295 027 956

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue: Kimmo Aronsuu,
[email protected]
p. 0295 038 308

Kemijoen vesienhoitoalue, Tornionjoen vesienhoitoalue, Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue: Pekka Räinä
[email protected]
p. 040 570 2389