Hyppää sisältöön
Media

Kommentoi kunnossapitolain toimivuusarviointia

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2023 10.03
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kunnossapitolain toimivuutta tarkastelevasta arvioinnista. Raportin tavoitteena on antaa kattava kuvaus nykyisen kunnossapitolain toimivuudesta ja keskeisimmistä muutostarpeista.

Kunnossapitolaki koskee asemakaava-alueilla sijaitsevia katuja ja muita yleisiä alueita. Suomen pinta-alasta noin kaksi prosenttia on asemakaavoitettua, mutta asemakaavoitetuilla alueilla asuu lähes 80 prosenttia Suomen väestöstä eli yli 4 miljoonaa henkilöä.  

Kunnossapitolaissa säädetään yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Laissa määritellään muun muassa kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvät tehtävät sekä se, miten nämä vastuut jakautuvat kunnan ja kiinteistön- tai tontinomistajien kesken.  

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978, niin sanottu. kunnossapitolaki) tuli voimaan 1.1.1980. Lakiin on tehty useita osittaisia muutoksia vuosien varrella. Koska kunnossapitolaki on ollut voimassa yli 40 vuotta, ympäristöministeriössä on katsottu tarpeelliseksi ennen lain uudistamista arvioida nykyisen lain toimivuus kokonaisuutena.

Hallitusohjelman mukaisesti kunnossapitolainsäädäntö päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita tämän hallituskauden aikana. Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistusta. Lausuntokierroksella saadut palautteet auttavat työryhmää lainvalmistelussa.

Aikataulu

Kaikille avoin kunnossapitolain toimivuusarviointiraportin lausuntokierros on käynnissä 31.1.2024 asti. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkatyönä. Alustavan suunnitelman mukaisesti hallitus antaa esityksen uudeksi lainsäädännöksi kevätistuntokaudella 2026.  

Lisätietoja

Taru Sihvonen  
erityisasiantuntija  
p. 029 5250 335
[email protected]