Hyppää sisältöön
Media

Nya skyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 15.36
Pressmeddelande

I Mellersta Österbotten inrättas 15 100 hektar nya skyddsområden. Områdena inrättas på statens mark. Områdena är i besittning av Forststyrelsens naturtjänster och används inte för skogsbruk. De har tidigare reserverats för naturskyddsändamål och omfattas till största delen av olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000. Statsrådets och miljöministeriets förordningar, som godkändes i dag, träder i kraft den 1 maj 2022.

"Regeringen har förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och jag är stolt över att vi än en gång kan skydda nya områden. De nya naturskyddsområdena i Mellersta Österbotten omfattar betydande naturvärden. Skyddsområdena är mångsidiga och omfattar myrar, fågelvatten och natur nära bosättning. Skyddsbeslutet stärker naturens mångfald", säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Genom statsrådets förordning inrättas 22 naturskyddsområden, vars sammanlagda areal uppgår till ca 14 590 hektar. Av denna areal finns ca 13 800 hektar på landområden och 770 hektar på vattenområden. Genom förordning av miljöministeriet inrättas 16 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på cirka 507 hektar. Genom förordning av statsrådet inrättas områden vars areal uppgår till över 100 hektar.

Tillsammans representerar dessa naturskyddsområden naturen i landskapet Mellersta Österbotten på ett mångsidigt sätt. Dessutom kan områdena användas för undervisning, rekreation och forskning. I de större områdena tillåts också jakt på de viktigaste viltarterna, såsom älg och skogshare, fälthare samt vissa små rovdjur. Jakt som baserar sig på nuvarande hyresavtal fortsätter i områdena fram till den 31 juli 2022.

Omfattande myrar, fågelvatten och natur nära bosättning

Nästan alla av de naturskyddsområden som ska inrättas genom förordning av statsrådet ingår i nätverket Natura 2000. Till de viktigaste myrområdena med betydande fågelbestånd hör högmosseområdet Vionneva i Karleby och Kaustby samt Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva i Karleby och Kannus som består främst av strängmyrar.

Det viktigaste fågelvattnet med tanke på beståndet av våtmarksfåglar är Sandskata – Bredviksfjärden, som ligger i Karleby och Kronoby och är en vik av Larsmosjön som är en sötvattenbassäng uppdämd från havet. Sandskatas strandängar har redan länge skötts genom betesgång. Fågelvattnen är viktiga vilo- och födoområden och häckningsområden för flyttande andfåglar, svanar, gäss och vadare.

Naturskyddsområdet i Vattajanniemi i Karleby är ett av Finlands viktigaste kustområden med sanddyner. Området är i försvarsmaktens användning och kan fortfarande användas för försvarsmaktens övningar, skjutning och utbildningar samt för utveckling av denna verksamhet.

Naturen vid älvar och åar i Mellersta Österbotten skyddas bland annat i skyddsområdet vid Lestijokis övre lopp på de områden som hör till nätverket Natura 2000 i Lestijärvi kommun.

Inrättandet av naturskyddsområdena är en del av den riksomfattande lagberedningen

Inrättandet av naturskyddsområdena i landskapet Mellersta Österbotten är en del av den riksomfattande lagberedning som syftar till att sätta i kraft fridlysningsbestämmelser enligt naturvårdslagen på de områden som under flera årtionden förvärvats till eller reserverats för staten för naturskyddsändamål. I början av beredningen hördes intressegrupper på landskapsnivå och på lokal nivå. Genom flera diskussioner har man kartlagt synpunkterna på inrättandet av områdena bland annat hos landskapsförbundet, kommunerna, naturskyddsorganisationer och intresseorganisationer på naturområdet, viltförvaltningen, fiskeaktörer och jaktföreningar.

Mer information:

Leila Suvantola, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 433, [email protected]

Ari Meriruoko, specialplanerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 020 6396371, [email protected]