Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES hakee asiantuntijoita uusiin arviointiraportteihin ja työryhmiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2023 16.25
Uutinen

Hallitustenvälinen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskeva tieteen ja politiikan välinen IPBES-paneeli pyytää jäsenvaltioita nimeämään asiantuntijoita työhönsä. Asiantuntijoita haetaan toisen globaalin raportin esiselvitysvaiheeseen, monitorointia koskevaan arviointiraporttiin sekä IPBESin työryhmiin. IPBES hakee myös uran alkuvaiheessa olevia asiantuntijoita. IPBES-työtä tehdään pro bono-periaatteella.

Globaali arvointiraportti

IPBES julkaisi ensimmäisen globaalin biodiversiteettia tarkastelevan arviointiraportin vuonna 2019.
IPBES hakee nyt asiantuntijoita toisen globaalin arviointiraportin esiselvitysvaiheeseen, jossa suunnitellaan tulevan raportin laajuus ja työjärjestys. Asiantuntijoilta toivotaan muun muassa monitieteistä osaamista luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen saralta.  Haussa on myös asiantuntijoita politiikan ja muiden soveltuvien alojen tahoilta sekä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tiedon asiantuntijoita.

Monitorointia koskeva metodologinen arviointiraportti

Raportin tarkoituksena on tukea kansallisesti ja kansainvälisesti tehtävää työtä biodiversiteetin monitoroinnissa, siinä tapahtuvien muutosten juurisyiden selvittämisessä sekä globaalin biodiversiteettikehyksen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF) sekä Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa ja seurannassa.

IPBES hakee asiantuntijoita monitorointiraportin kirjoittajajoukkoon. Asiantuntijoilta toivotaan monitieteistä osaamista esimerkiksi ekologiasta, evoluutiosta, yhtiskuntatieteistä, taloustieteestä, tilastotieteestä tai biodiversiteettimallinnuksesta sekä erilaisista monitorointitekniikoista, kansallisista ja kansainvälisistä seurantaohjelmista ja järjestelmistä sekä indikaattoreista ja niiden hyödyntämisestä päätöksenteossa.

IPBES hakee myös uran alkuvaiheessa olevia asiantuntijoita osallistumaan monitorointiraportin kirjoittamiseen IPBES Fellowship-ohjelman kautta. IPBESin Fellowship-ohjelma on kohdistettu uran alkuvaiheessa oleville asiantuntijoille, joille osoitetaan mentori.

Työryhmät

IPBESin työryhmiin (task forces) haetaan uusia asiantuntijoita. Työryhmät tukevat arviointiraporttien työtä ja IPBESille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ne antavat neuvoa IPBESin monitieteiselle asiantuntijapaneelille sekä täysistunnon hallitukselle, etsivät ja pitävät yllä yhteistyöverkostoja ja kannustavat jäsenvaltioita ja sidosryhmiä aktiiviseen osallistumiseen.

Kapasiteetin parantamiseen tähtäävän työryhmän (task force on capacity-building) tavoitteisiin kuuluu tiede–politiikka-rajapinnan kehittäminen myös kansallisesti ja alueellisti, oppimisen ja osallistamisen parantaminen, tiedon saatavuuden ja saavutettavuuden fasilitoiminen sekä esimerkiksi teknisen ja rahallisen tuen mobilisoiminen kapasiteetin rakennukseen.

Data- ja tiedonhallinta -työryhmä (task force on data and knowledge management) kehittää prosesseja ja ohjeistusta arviointiraporttien kirjoittamisen tueksi, fasilitoi keskustelua IPBESin asiantuntijoiden ja esimerkiksi ulkoisten ohjelmoijien kanssa, kehittää ja implementoi seurantasuunnitelmia ja niiden indikaattoreita sekä huolehtii yleisesti IPBESin tiedonhallinnasta. Työryhmä tukee arviointiraporttien kirjoittajia tiedonhaussa ja priorisoimisessa, ohjeistaa sihteeristöä tiedonhallinnassa, sekä tukee täysistunnon hallitusta ja monitieteistä asiantuntijapaneelia tietotarpeiden tunnistamisessa.

Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen tietoa ja tietämystä käsittelevä työryhmä (task force on Indigenous and local knowledge, ILK) tekee laajasti työtä perinnetiedon, erilasten tietämysjärjestelmien ja näkökulmien sisällyttämiseksi IPBESin työhön ja tietotuotteisiin. Työryhmän tehtäviin kuuluu monitieteisen asiantuntijapaneelin ja sihteeristön tukeminen tämän saavuttamisessa sekä alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen edustajien osallistumisen parantaminen IPBESin toiminnoissa.

Skenaariot ja mallintaminen -työryhmä (task force on scenarios and models) tarjoaa asiantuntijatukea IPBESIn muille elimille, erityisesti arviointiraporttien kirjoittajille, sekä edelleen kehittää skenaariotyökaluja niin IPBESin kuin laajemman tiedeyhteisön, ja sitä kautta päätöksenteon tarpeisiin. Luontotulevaisuuksien viitekehys (Nature Futures Framework, NFF) on esimerkki IPBESin kehittämästä laajemmasta skenaariotyökalupakista. Tähän työryhmään haetaan myös uran alkuvaiheessa olevia asiantuntijoita IPBESin Fellowship-ohjelman kautta.

Hakeminen

IPBES:in yhteistyötahona Suomessa on ympäristöministeriö. Kiinnostuksesta hakuihin voi ilmoittaa 2.11. mennessä erityisasiantuntija Suvi Borgströmille. Monitorointia koskevaa arviointiraporttia varten voi ilmoittautua 8.11. asti. Mukaan tarvitaan julkaisuluettelon sisältävä ansioluettelo ja lyhyt motivaatiokirje. Hakijoihin ollaan yhteydessä pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,
IPBES, on 2012 perustettu YK:n alainen riippumaton hallitustenvälinen elin. Sen tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. IPBES laatii alueellisia ja globaaleja raportteja biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita sekä niiden yhteyksiä koskevan tiedon pohjalta, kokoaa ja priorisoi tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, edistää uuden tiedon hankkimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön, päätöksentekijöiden ja rahoittajien kanssa sekä mobilisoi rahoitusta tunnistettujen prioriteettien mukaisesti. IPBESin jäsenenä on tällä hetkellä 143 valtiota.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen hakuihin:
​​​​​​​Suvi Borgström
erityisasiantuntija
p. 0295250342
[email protected]

Marianne Aulake
Kansallisen IPBES-työryhmän sihteeri, tutkija
[email protected]
p. 029 525 2116