Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Nya metoder för att förbättra Östersjöns tillstånd – samråd om förslaget till åtgärdsprogram för havsvården

Miljöministeriet
1.2.2021 8.32
Pressmeddelande

I dag inleds ett omfattande offentligt samråd om ett ambitiöst förslag vars mål är en god miljöstatus i den marina miljön. I förslaget till åtgärdsprogram för havsvården har utöver de nuvarande åtgärderna samlats 65 nya åtgärder för att förbättra den marina miljöns tillstånd. Förslaget till åtgärdsprogram 2022–2027 är framlagt för samråd fram till den 14 maj 2021.

"Att sörja för havets skick och vidta åtgärder gäller alla som är verksamma till havs eller vid havet. I sin helhet är tillståndet hos Finlands havsområden inte gott, och vi har fortfarande mycket att göra för att uppnå en god miljöstatus i den marina miljön. Därför utmanar jag alla att bekanta sig med förslaget till åtgärdsprogram, ge respons och delta i slutförandet av det”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Åtgärdsprogrammet är ett recept för iståndsättning av havet

Syftet med åtgärdsprogrammet är att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus i Finlands havsområden, vilket innebär rena vatten, biologisk mångfald, livskraftiga fisk- och fågelbestånd, skräpfria stränder och minskning av mängden miljögifter och deras verkningar.

De åtgärder som föreslås i programmet ska minska de olägenheter som mänsklig verksamhet orsakar, såsom belastningen av näringsämnen och skadliga ämnen, undervattensbuller, mängden skräp i havet och olycksriskerna i den marina miljön. I synnerhet Skärgårdshavet och Finska viken lider fortfarande av övergödning och klimatförändringen hotar att förvärra situationen.

Exempel på de 65 nya åtgärderna

Övergödning: Finland ska göra utredningar om den näringsbelastning som lastfartygens avloppsvatten och last- och passagerarfartygens gråvatten och matavfall orsakar. Målet är att utsläppen ska börja regleras i internationella avtal.

Nedskräpning: Utsläppen av mikroplaster från konstgräsplaner och jordbruk ska minskas bland annat genom anvisningar.

Undervattensbuller: Det undervattensbuller som båttrafiken orsakar ska minskas i första hand genom att öka båtfararnas medvetenhet. Dessutom identifieras de farleder där båttrafiken kan regleras bland annat genom hastighetsbegränsningar. Alternativt kan båttrafiken styras bort från känsliga områden.

Fysiska skador på havsbotten: Planmässigheten, styrningen och miljötekniken i fråga om småskalig muddring ska förbättras.

Natur- och miljövård samt restaurering: Nätverket av marina skyddsområden ska utvidgas och effektiviseras i syfte att trygga den marina naturens mångfald.

Risker för den marina miljöns tillstånd: För att säkerställa beredskapen för olje- och kemikaliebekämpning ska det som ersättning för de föråldrade oljebekämpningsfartygen skaffas flerfunktionsfartyg som har förmåga att bekämpa både oljeskador och fartygskemikalieolyckor.

Uppdateringen av åtgärdsprogrammet har gjorts under ledning av miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna vid kusten, Finlands miljöcentral samt jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet och inrikesministeriets förvaltningsområden. Ett stort antal sakkunniga från statens forskningsinstitut, ämbetsverk och organisationer har deltagit i beredningen.

Arbetet för en god miljöstatus i havet är redan i full fart

Åren 2016–2021 har man arbetat för att genomföra havsförvaltningsplanen och vattenförvaltningsplanerna inklusive tillhörande åtgärdsprogram. Man har vidtagit mångsidiga åtgärder för att förbättra havets och vattendragens tillstånd. Regeringen har förbundit sig att finansiera skyddet av Östersjön och programmet för effektiviserat vattenskydd med sammanlagt 69 miljoner euro åren 2019–2023. Genom gipsbehandling på åkrar har man för första gången effektivt lyckats minska mängden fosfor som rinner ut från åkrarna till havet.

Östersjön återhämtar sig dock långsamt. God miljöstatus i den marina miljön uppnåddes inte till alla delar inom den utsatta tiden, det vill säga före 2020, och kommer sannolikt inte heller att uppnås under den kommande programperioden. Tidsfristen kommer från EU:s ramdirektiv om en marin strategi.

Delta i havsvården

Förslaget till åtgärdsprogram är framlagt för samråd fram till den 14 maj 2021, och var och en kan delta och framföra sin åsikt om programmet och miljöbedömningen i anslutning till det. Respons kan man i första hand ge via webbtjänsten utlåtande.fi eller genom att skicka responsen elektroniskt eller skriftligen till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Responsen gås igenom och ett sammandrag utarbetas. Responsen utnyttjas vid utarbetandet av det slutliga åtgärdsprogrammet för havsvården.

Samtidigt pågår också samråd om förslagen till vattenförvaltningsplaner och förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen, miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]

Maria Laamanen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 050 366 9849, [email protected]

Janne Suomela, ledande sakkunnig, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 947, [email protected]

Pekka Paavilainen, överinspektör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 921, [email protected]

Foto: Mats Westerbom

Krista Mikkonen