Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ilmastolain uudistus etenee – lakiehdotukseen lähes 450 lausuntoa

Ympäristöministeriö
17.11.2021 13.30
Tiedote

Luonnos uuden ilmastolain hallituksen esitykseksi oli laajalla lausuntokierroksella 2.7.–6.9.2021. Esityksestä annettiin yhteensä 448 lausuntoa, joista 282 tuli kansalaisilta. Lausuntoyhteenveto on nyt julkaistu, ja lakiehdotusta on muokattu lausuntopalautteen perusteella.

Valtaosa lausunnonantajista näki ilmastolain uudistuksen tarpeellisena ja suhtautui myönteisesti uudistukseen. Erityisesti tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita ja vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta kannatettiin laajasti. Saamelaisten oikeuksien turvaamiseen ilmastolaissa suhtauduttiin myös pitkälti myönteisesti.

Lausuntokierroksella haluttiin saada kuuluviin myös nuorten ääni. Lausuntokierroksella hallituksen esityksen kommentointiin osallistettiin yli sata 14–17-vuotiasta nuorta yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa.

Hallituksen esitystä uudeksi ilmastolaiksi on muokattu lausuntopalautteen perusteella. Esimerkiksi tiedottamista koskevia vastuita ja velvoitteita on täsmennetty, jotta eri tahoilla olisi entistä parempi mahdollisuus seurata ilmastopolitiikkaa ja vaikuttaa sen valmisteluun.

Päivitettyä esitystä käsiteltiin 17.11. ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä, joka ohjaa valmistelua ja tekee ilmastolakia koskevat keskeiset linjaukset. Seuraavaksi esitys lähetetään lainsäädännön arviointineuvostoon, joka arvioi erityisesti esityksen vaikutusten arviointia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuonna 2022.

Kuntien velvoitteita ja muutoksenhakua valmistellaan erillisessä ehdotuksessa

Alkuvuonna annettavaan hallituksen esitykseen ei sisällytetä lausunnoilla olleen esityksen sisältämää edistämisvelvoitetta kunnille.

Syyskuun 2021 budjettiriihessä tehtiin päätös uudesta velvoitteesta, jonka mukaan kuntien, seutujen tai maakuntien on laadittava ilmastosuunnitelmia. Velvoite on tarkoitus sisällyttää ilmastolakiin. Koska kunnille asetettava velvoite vaatii perusteellista valmistelutyötä, se valmistellaan kokonaisuudessaan toisessa esityksessä, joka täydentää alkuvuonna tehtävää ilmastolain uudistusta.

Lausunnoilla ollut ehdotus, jonka perusteella kunnalliset viranomaiset tietyin edellytyksin olisi velvoitettu edistämään ilmastolain tavoitteita, herätti myös kritiikkiä monessa lausunnonantajassa. Ehdotettu velvoite nähtiin epätäsmällisenä ja merkitykseltään epäselvänä.

Lausunnoilla olleessa luonnoksessa ehdotettiin, että ilmastolakiin lisätään muutoksenhakua koskeva säännös. Luonnoksessa esitettiin, että ilmastolain mukaisista valtioneuvoston päätöksistä voisi valittaa tietyissä tilanteissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ehdotettu muutoksenhakusäännös nähtiin tärkeänä avauksena, mutta useassa lausunnossa todettiin, että ehdotus edellyttää jatkovalmistelua. Muutoksenhakuun liittyvä sääntely yhdistetään myöhemmin annettavaan esitykseen.

Myöhemmin annettavan esityksen valmistelun tukemiseksi ympäristöministeriö tilaa kaksi selvitystä. Suomen ympäristökeskus selvittää loppuvuoden 2021 aikana vaihtoehtoja kuntien tai alueiden ilmastosuunnitelmien toteuttamiseksi. Kunnille järjestetään tähän liittyviä kuulemisia alkuvuonna 2022. Muutoksenhausta tilataan erillinen selvitys, jonka laatii oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuori.

Kuntien velvoitteisiin ja muutoksenhakuun liittyvä esitys on määrä antaa eduskunnalle syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Outi Kumpuvaara
hallitussihteeri
ympäristöministeriö
0295 250 225
[email protected]

Riikka Yliluoma
ministeri Mikkosen erityisavustaja
050 414 1682
[email protected]