Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä sai katsauksen Suomen ja EU:n biodiversiteettistrategioista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2022 16.44
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli 11. toukokuuta 2022 luonnon monimuotoisuudesta. Suomessa laaditaan parhaillaan uutta kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja sitoumuksia EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamiseksi.

Samaan aikaan YK:n biodiversiteettisopimuksen puitteissa neuvotellaan uusista kansainvälisistä vuoteen 2030 ulottuvista luonnon monimuotoisuutta koskevista tavoitteista ja vuoteen 2050 ulottuvista päämääristä. Tavoitteet on tarkoitus hyväksyä syyskuussa 2022 Kiinan Kunmingissa.

"Luontokadon pysäyttäminen edellyttää ekologista siirtymää koko yhteiskunnassa eli muutoksia taloudessa, politiikassa ja kulttuurissa. Luontokadon pysäyttämisen lisäksi on panostettava luonnontilan parantamiseen", ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

”Ilmastonmuutos aiheuttaa luontokatoa. Kun suojelemme ja ennallistamme elinympäristöjä, torjumme samalla myös ilmaston lämpenemisen vaikutuksia”, ministeri Kari jatkaa.

Kansallisen monimuotoisuusstrategian valmistelu etenee

Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia tavoittelee luontokadon pysäyttämistä ja luonnon monimuotoisuuden saattamista elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on, että strategia on valmis syksyllä 2022, minkä jälkeen keskitytään toimintaohjelman laatimiseen.

Strategiaa valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelu alkoi vuonna 2021 Biodiversiteettiareena-työpajasarjalla, johon ympäristöministeriö kutsui laajalti tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Vuonna 2021 strategiaa työstettiin teemoittain työryhmissä. Tänä keväänä tavoitteita ovat kommentoineet Suomen Luontopaneeli, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja muu tiedeyhteisö.

Kesäkuussa järjestetään kansalaisraati, johon valikoidaan satunnaisotannalla joukko suomalaisia. Tarkoituksena on välittää kansalaisten punnittuja näkemyksiä strategian ja toimintaohjelman valmisteluun. Kansalaisraati auttaa tunnistamaan, mitkä asiat luontokadossa ovat kansalaisten kannalta keskeisiä ja mitkä toimet oikeudenmukaisia.

Suomen sitoumukset valmisteilla EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamiseksi

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä. Euroopan komissio odottaa jäsenmailta sitoumuksia strategian toimeenpanosta tämän vuoden aikana.

Jäsenmaat määrittelevät sitoumuksissa, minkälaisilla toimilla suojelupinta-alaa sekä lajien ja luontotyyppien suojelutasoa koskevat tavoitteet saavutetaan. Ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii vuoden 2022 aikana ehdotukset siitä, mihin toimiin Suomi sitoutuu. Suomessa tärkeä periaate tavoitteiden saavuttamisessa on vapaaehtoisuus. Vapaaehtoisuuteen perustuvat Helmi- ja METSO-ohjelmat tukevat tavoitteiden saavuttamista.

EU:n biodiversiteettistrategiaan on listattu 17 avaintavoitetta, joihin jäsenmaat ovat sitoutuneet. Näistä kolme kohdistuu suojelualueverkostoon. Tavoitteena on muun muassa kasvattaa suojelupinta-alaa 30 prosenttiin maa- ja merialueilla EU:ssa siten, että vähintään kolmannes tästä on tiukasti suojeltua. Neljätoista muuta tavoitetta liittyvät luonnontilan parantamiseen eri elinympäristöissä. Komission odotetaan antavan luonnontilan sitovia tavoitteita koskevan lainsäädäntöaloitteen tänä kesänä.

Lisäksi ministerit saivat tiedoksi selvityksen, jossa arvioidaan energiaverotuksen toimivuutta ja kehittämistarpeita. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n valtiovarainministeriölle laatiman selvityksen mukaan nykyinen veromalli toimii verrattain hyvin. Energiaveromalleja arvioitiin valtion verokertymän, kasvihuonekaasujen päästökehityksen, teollisuuden kilpailukyvyn ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista.  Huhtikuussa 2022 julkistetussa selvityksessä on tarkasteltu lämmityksen, teollisuuden ja työkoneiden polttoainekäytön energiaverotusta ja sähkön käytön verottamista.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
050 414 1682
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.