Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade statsrådets ägarpolitiska riktlinjer och fick en lägesrapport om de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle

Miljöministeriet
19.5.2020 11.05
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade tisdagen den 19 maj statsrådets ägarpolitiska riktlinjer utifrån en presentation av Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen. Statsrådets nya ägarpolitiska riktlinjer godkändes den 8 april. De beaktar nu för första gången målen i klimatavtalet från Paris, Finlands mål om att bli klimatneutralt före 2035 och arbetet för att stärka den biologiska mångfalden.

”I de principer för ägarstyrningen som utarbetats under ledning av minister Tuppurainen lyfts klimatmålen fram för första gången. Staten förutsätter att statsägda bolag utreder vilka konsekvenser klimatförändringen har för affärsverksamheten och beaktar dem i sitt strategiarbete. På så sätt kan bolagen vara föregångare och aktivt ta fram lösningar som bidrar till att stoppa klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Merparten av de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle klara i juni

Ministerarbetsgruppen fick också en lägesrapport om beredningen av de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle. Arbetet med färdplanerna, som inleddes i höstas, har i stort framskridit planenligt, trots coronakrisen. Färdplanerna för de stora energiintensiva sektorerna (kemi, skog, teknik och energi) färdigställs i juni. Före ingången av juni sammanställs också de främsta resultaten av arbetet med färdplanerna för nio andra sektorer. De preliminära resultaten visar att många industriprocesser måste elektrifieras, vilket förutsätter att det finns tillräckligt med el som producerats utan utsläpp. Färdplanerna lyfter fram lovande utvecklingstrender som har en betydande roll i Finlands strävan efter att uppnå klimatneutralitet 2035.

Resultaten av arbetet med färdplanerna kommer att utnyttjas i beredningen av regeringens klimat- och energistrategi och den klimatpolitiska planen på medellång sikt. De kommer också att vara till nytta i arbetet med en klimatsäker återuppbyggnad av ekonomin efter coronakrisen. Vissa sektorer planerar redan hur färdplanerna kan verkställas.

Diskussioner med allmänheten och intressegrupper i samband med revideringen av klimatlagen, programmet för klimatvänlig mat har börjat beredas

Ministrarna fick ta del av en översikt över de samråd som ordnats om revideringen av klimatlagen. Allmänheten och centrala intressegrupper har hörts om revideringen av klimatlagen i flera olika forum: via allmänna informationsmöten, webbenkäter, webbinarier, biblioteksturnéer i olika regioner, skolbesök, sociala medier och möten som ordnats för specifika intressegrupper. Deltagandet har varit aktivt och lagberedarna har fått rikligt med material. Regeringens proposition om revidering av klimatlagen ska enligt planerna lämnas i början av 2021.

Jord- och skogsbruksministeriet gav ministerarbetsgruppen en översikt över beredningen av programmet för klimatvänlig mat. Programmet tar särskilt fasta på odlingen och de arbetsfaser som följer efter det. Målet är att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem. Beredningen av programmet inleddes i februari, och i maj förs lokala dialoger kring programmet bland annat i Kemijärvi, Tammerfors och Raseborg. Diskussionerna fortsätter på hösten. Programmet ska färdigställas före sommaren 2021.

Bioekonomistrategin uppdateras, i juni fastställs nationella mål för offentligt byggande i trä

Ministrarna diskuterade också utgångspunkterna och målen för uppdateringen av bioekonomistrategin med grund i en presentation av arbets- och näringsministeriet. Målet med uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi är att vi i Finland med gedigen kunskap och med hjälp av förnybara naturresurser ska förädla produkter och tjänster med högt mervärde. Detta ska också bidra till Finlands mål om klimatneutralitet före 2035.

Ministrarna fick också en lägesrapport om den åtgärdshelhet som gäller träprodukter och träbyggande. I enlighet med regeringsprogrammet kommer det att ställas upp mål för träbyggande inom det offentliga byggandet. Målen ska offentliggöras i början av juni. Arbetet fortsätter med uppställande av regionala mål. Den offentliga sektorn är i nyckelställning när det gäller att främja utvecklingen av byggandet, avseende både det egna byggnadsbeståndet och styrningen av byggandet.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare 050 414 1682, [email protected]

Tino Aalto, ägarstyrningsministerns specialmedarbetare, 029 516 0916, [email protected] (ägarstyrningsärenden)