Hyppää sisältöön
Media

Hakukuulutus valtionavustuksesta kansallisen 4. lintuatlaksen suunnitteluun ja toteutukseen vuonna 2024, 3. kierros

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2023 12.38

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi harkinnanvaraisen valtionavustuksen kansallisen 4. lintuatlaksen suunnitteluun ja toteutukseen. Hakuaika on 24.11. – 7.12.2023.

1. Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustuksen kohteena ovat kansallisen 4. lintuatlaksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät hankkeet vuonna 2024 (3. kierros). Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Aikaisemmin lintuatlas on toteutettu kolme kertaa vuosina 1974–79, 1986–89 ja 2006–2010. Nyt toteutettava lintuatlas kokoaa yhteen ja päivittää tietoa Suomen pesimälinnuston tilasta sekä siinä tapahtuneista, esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamista muutoksista. Lintuatlastieto palvelee luonnonsuojelulain soveltamisalaan kuuluvaa lajiston valtakunnallista seurantaa ja siten myös kansallista lajien uhanalaisuuden arviointia.

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena erityisavustuksena hakemuksen kohteena olevaan toimintaan ja toimenpiteisiin. Avustus maksetaan valtion talousarvion momentilta 35.10.21 (Eräät luonnonsuojelun menot). Tässä ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan on vuodelle 2024 varattu enintään 169 000 euroa. Hankkeilta edellytetään vähintään 5 %:n omarahoitusosuutta. Valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä ministeriön strategisia tavoitteita. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia.

Hankkeissa syntyviltä aineistoilta edellytetään avoimuutta, joka mahdollistaa laajan uudelleen hyödyntämisen. Tutkimusaineistojen tuottaminen on suositeltavaa suunnitella FAIR-periaatteitta noudattaen. Lintulajien havaintotiedot tulee tallentaa erikseen sovittavalla tavalla, tarkkuudella ja sovitussa aikataulussa Suomen Lajitietokeskukseen. Havaintoaineistot on suositeltavaa julkaista avoimella Creative Commons Nimeä 4.0 - käyttöluvalla (CC BY 4.0) huomioiden oikeuden tieteellisen työn tutkimusembargolle ja muille avoimen julkaisemisen rajoitteille (esim. uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymistä kuvaavaa paikkatietoa koskevat rajoitteet).

2. Edellytykset hakijalle

Hankkeen toteuttajilla tulee olla edellytykset lintuatlaksen ja sen eri työvaiheiden toteuttamiseksi, käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen lintuatlaksen tietotarpeista sekä erinomainen asiantuntemus Suomen pesimälinnustosta. Avustusta ei myönnetä taloudelliseen toimintaan. Hakijan tulee olla yhteisö. Hakija ei voi olla yksityishenkilö, toiminimi tai valtion kirjanpitoyksikkö.

3. Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisesti ympäristöministeriöstä 7.12.2023 mennessä. Hakemukset toimitetaan allekirjoitettuina ja skannattuina ympäristöministeriön kirjaamoon, [email protected], tai allekirjoitettuina ympäristöministeriöön postiosoitteeseen PL 35, 00023 Valtioneuvosto tai ympäristöministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, 00170 Helsinki. Sähköpostin osoitekenttään tai kirjeeseen merkitään ”Valtionavustushaku, VN/31931/2023”. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kuvata haettavan avustuksen kohteena oleva keskeinen toiminta vuonna 2024 sekä eritellä mahdolliset palkkakulut ja palkkiot, seminaari- ja kokouskulut, maastokäynneistä aiheutuvat kulut sekä mahdolliset muut erityiset kulut.

Hakemuksessa on oltava hankesuunnitelma, jossa tulee olla:

 • Haettavan avustuksen määrä (huomaa erityisesti, että ympäristöministeriön erityisavustuksen ehtojen mukaan yleiskustannusten määrä voi olla enintään 15 % avustetun hankkeen kokonaiskustannuksista)
 • Hankkeen rahoitussuunnitelma: kokonaisbudjetti, muista rahoituslähteistä (esim. kunta, muut ministeriöt, säätiöt/yritykset/yksityiset tuet) haettavat rahoitukset sekä haettavan avustuksen määrä ja kokonaisbudjetin suunniteltu jakautuminen menolajeittain
 • Tarvittaessa hankeorganisaatio ja tärkeimmät sidosryhmät nimettynä
 • Liitteinä voidaan toimittaa muita toteutukseen olennaisesti liittyviä tietoja hakijan harkinnan mukaan
 • Hakijan yhteystiedot
 • Hakijan vakuutukset –lomake (liite 1) ja Pakotevakuutus -lomake (liite 2) täytettynä ja allekirjoitettuna
 • Allekirjoitus. Hakemukseen on liitettävä selvitys yhteyshenkilön oikeudesta toimia yhteisön lukuun (nimenkirjoitusoikeus).

4. Valtionavustuspäätökset ja hakemuksen arviointikriteerit

Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Myönteinen valtionavustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan tulee noudattaa. Ympäristöministeriön avustuksen osuus ilmoitetaan avustuspäätöksessä. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • Valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
 • Tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden sekä
 • Avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa seuraavat perusteet: hakijan edellytykset lintuatlaksen ja sen eri työvaiheiden toteuttamiseksi, käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen lintuatlaksen tietotarpeista sekä asiantuntemus Suomen pesimälinnustosta. Lisäksi laaja maantieteellinen kattavuus katsotaan hankkeen eduksi.

Päätökset pyritään tekemään 12.12.2023 mennessä.

5. Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi alkaa aikaisintaan 1.1.2024 ja sen tulee päättyä viimeistään 31.12.2024. Avustus voidaan maksaa avustuspäätöksen tultua voimaan. Valtionavustuksen saaja laskuttaa avustuksen ympäristöministeriöltä toteuman mukaan.

6. Sovellettava lainsäädäntö ja erityisavustuksen ehdot

7. Pakotteiden vaikutus valtionavustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) nojalla hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita.

Lisätietoja

Maria Westerman
Erityisasiantuntija
p. +358 295 250 031
[email protected]