Hyppää sisältöön
Media

Hakuilmoitus: Valtionavustukset LIFE-hankkeiden omarahoitusosuuteen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2022 12.25

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi harkinnanvaraiset avustukset komission hyväksymien LIFE 2021-hankkeiden omarahoitukseen.

Tausta

EU:n LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun sekä ilmastotoimien saralla. 30 vuotta sitten syntynyt LIFE-ohjelma on rahoittanut Euroopassa yli 5 500 hanketta. LIFE on vuosien saatossa muuttunut laaja-alaisemmaksi ja monitahoisemmaksi rahoitusohjelmaksi. LIFE:ssä on nyt neljä varsin erilaista alaohjelmaa: luonto ja biologinen monimuotoisuus, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan. Hankkeille on leimallista, että ne sisältävät monenkirjavien toimijatahojen yhteistyötä. Hankkeisiin on usein rakennettu tutkimuslaitosten, yksityisten yritysten, kuntien ja kaupunkien, ELY-keskusten ja järjestö-kentän yhteistyötä. Myös kansainväliset kumppanuudet ovat vahvuus LIFE-hankkeissa.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustusta myönnetään tukemaan komission hyväksymien LIFE 2021 -hankkeiden omarahoitusta. Avustuksia jaetaan vuoden 2022 haussa yhteensä enintään 200 000 euroa. Hankekohtaisen avustuksen määrä on tavanomaisessa LIFE-hankkeessa enintään 50 000 euroa, strategisessa LIFE-hankkeessa enintään 100 000 euroa. Tämä haku ei koske LIFE:n ’Siirtyminen puhtaaseen energiaan’-alaohjelmaa. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. 

Avustuksen hakijana voi olla mikä tahansa suomalainen y-tunnuksellinen toimija, jonka pääasiallisena edunsaajana tekemä hakemus on tullut hyväksytyksi EU:n komission LIFE 2021 -haussa. Valtion kirjanpitoyksikkö ei kuitenkaan voi olla valtionavustuksen saaja. Valtion kirjanpitoyksikölle voidaan kuitenkin tehdä valtion sisäinen rahoituspäätös. Lisätiedot ja hakuohjeet valtion kirjanpitoyksiköille: Pekka Harju-Autti, [email protected].

Avustuksen hakeminen

Hakuaika on jatkuva. Avustuspäätökset tehdään enintään viisi kertaa vuodessa. Viimeiset päätökset tehdään maksatussyistä viimeistään joulukuun loppupuolella. Hakemusten käsittelyaika on noin 1 kuukausi. 

Avustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle. 
Ympäristöministeriö myöntää avustusta ei-taloudelliseen toimintaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Lisätietoja valtiontuen käsitteestä 

Myöntöperuste

Hankkeen hyväksytyksi tuleminen EU-komission LIFE 2021 -haussa.

Valinnat ja päätökset

Ympäristöministeriö tekee hyväksytyille hakemuksille erityisavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Päätökset lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän.

Hankkeen toteutus ja maksatus  

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on molempien osapuolien (hakija ja komissio) allekirjoittama Grant Agreement. Avustuksen saaja laskuttaa avustuksen ympäristöministeriöltä päätöksessä olevien ohjeiden mukaisesti. 

Avustus on käytettävä sen kuukauden loppuun mennessä, jonka aikana avustuspäätöksen tiedoksisaamisesta on kulunut aikaa 18 kuukautta. Valtionavustus voi kattaa enintään 85 % avustuksen saajan omarahoitusosuudesta hankkeessa.

Avustuksen saaja raportoi avustuksen käytöstä päätöksessä olevien ehtojen mukaisesti.  

Avustuksen ehdot ja sovellettava lainsäädäntö

Pakotteiden vaikutus valtionavustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (Asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) nojalla hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita.

Avustushakemukset

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisessä hakupalvelussa:

Pyydettävät tiedot ovat seuraavat:

 • hankkeen nimi
 • hakijaorganisaatio
  • nimi, osoite, y-tunnus, puhelin nro, s-posti, 
  • vastuullisen vetäjän nimi, puhelin nro, s-posti, 
 • haettavan avustuksen määrä (max. 100 000 €)
 • suomenkielinen tiivistelmä (max. 1 sivu) hankkeesta 
 • tiedot hankkeen kokonaiskustannuksista, avustuksen hakijan rahoitusosuudesta hankkeessa sekä hakijan omarahoitusosuudesta avustuksen käyttöajalla
 • nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus

Pakolliset liitteet:

 • kopio EU:n komission hyväksymästä LIFE-hankkeen sopimuksesta (Life Grant Agreement)
 • avustuksen hakijan vakuutukset hakulomakkeeseen allekirjoitettuna
 • avustuksen hakijan pakotevakuutus allekirjoitettuna
 • hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden todentava dokumentti

Lisätietoja:

Pekka Harju-Autti, neuvotteleva virkamies, [email protected], p. 0295 250 339