Hyppää sisältöön
Media

EU:n ympäristöministerit koolle Luxemburgiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2024 8.00
Tiedote

Ministerit keskustelevat EU:n 2040-ilmastotavoitteesta ja ilmastoriskien hallinnasta sekä ennallistamisasetuksesta. Ministerit tavoittelevat yleisnäkemystä jätepuitedirektiivin muuttamisesta, viherväittämiä koskevasta direktiivistä sekä maaperän seurantaa koskevasta direktiivistä.

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat maanantaina 17.6. Luxemburgissa. Suomea edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Kokouksessa tavoitellaan yleisnäkemystä tekstiili- ja elintarvikejätteiden vähentämiseen tähtäävästä direktiivin muutoksesta, maaperän seurantaa koskevasta direktiivistä sekä direktiivistä, jolla säänneltäisiin yritysten ympäristöväittämiä. Lisäksi ministerit keskustelevat komission tiedonannoista EU:n 2040-ilmastotavoitteesta ja ilmastoriskien hallinnasta sekä ennallistamisasetuksesta.

Suomi pitää komission ajatuksia EU:n 2040-ilmastotavoitteesta oikean suuntaisina.

“Suomi on vaikuttanut ja pyrkii jatkossakin vaikuttamaan kunnianhimoisen ja johdonmukaisen EU:n ilmastopolitiikan puolesta. Suomen kannalta keskeistä on hyödyntää päästövähennyksissä teknologian kehitystä ja tuoda kannustimia biogeenisen hiilidioksidin talteenottoon sekä huolehtia luotettavasta toimintaympäristöstä investoinneille”, ympäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen painottaa.

Tekstiilien valmistajille ja maahantuojille tulossa tuottajavastuu

Komissio on ehdottanut, että jätepuitedirektiiviä muutettaisiin tekstiilialan ympäristöhaittojen vähentämiseksi siten, että tekstiilien ja jalkineiden valmistajille ja maahantuojille säädettäisiin vastuu näiden tuotteiden koko elinkaaresta (ns. tuottajavastuu). Tuottajat vastaisivat käytettyjen tuotteiden ja jätteiden keräämisestä, kuljetuksesta sekä lajittelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Tuottajavastuu koskisi vaatteita, asusteita ja jalkineita. 

Suomi oli mukana allekirjoittamassa Ranskan, Alankomaiden ja Itävallan kanssa aloitetta, jossa ehdotettiin mahdollisuutta esittää korkeampia maksuja, jos tuottajan toimintatavat lisäävät ylituotantoa ja ylikulutusta esimerkiksi tuottamalla markkinoille suuria määriä huonolaatuista tekstiilejä. Suomi on tyytyväinen, että aloitteen tavoitteet on lisätty ehdotukseen.  

“Pikamuodin ympäristöhaittoja pitää pystyä suitsimaan. Muotiteollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on arviolta 10 prosenttia eli enemmän, kuin kansainväliset lennot ja merikuljetukset yhteensä. Tarvitsemme EU-tason ratkaisuja kasvavaan tekstiilijäteongelmaan puuttumiseksi”, Mykkänen sanoo.

Jätepuitedirektiivin muutoksilla tavoitellaan myös elintarvikejätteen määrän vähentämistä: elintarviketeollisuus olisi velvoitettu vähentämään elintarvikejätteitä 10 prosenttia sekä kaupat, ravintolat ja kotitaloudet yhteensä 30 prosenttia asukasta kohti. Suomi on valmis hyväksymään yleisnäkemyksen.

Viherpesua suitsitaan ympäristöväittämiä koskevalla sääntelyllä

Ministerit pyrkivät yleisnäkemykseen myös viherväitteitä koskevasta direktiivistä. Vihreiden väittämien direktiiviehdotuksella halutaan velvoittaa yritykset viestimään ympäristöväittämistään mahdollisimman tarkasti ja läpinäkyvästi sekä perustamaan ympäristöväitteensä tieteelliseen näyttöön. Väittämät on todennettava ennakkoon ulkopuolisella toimijalla. 

Maiden tulee nimetä kansallinen toimivaltainen viranomainen tai viranomaisia, jotka tekevät markkinavalvontaa ja joilla on velvollisuus raportoida vihreiden väittämien käytöstä vuosittain. Kuluttajat ja kansalaisjärjestöt voivat myös valittaa viranomaiselle harhaanjohtavista väittämistä. Direktiiviehdotukseen tulleen muutoksen mukaan ehdotuksen soveltamisalaan kuuluisivat myös mikroyritykset. Jäsenmaiden tulisi tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä direktiivin vaatimusten noudattamisessa. 

Suomi pitää direktiiviehdotuksen tavoitteita yleisesti ottaen hyvinä ja kannatettavina, sillä tällä hetkellä lähes puolet väittämistä on harhaanjohtavia tai virheellisiä. Suomi pitää hyvänä sitä, että jäsenvaltioissa virallisesti tunnustettuja kansallisia tai alueellisia ISO 14024 -tyypin ympäristömerkkejä ei tarvitse todentaa ennakkoon. Suomi on myös pitänyt tärkeänä, että ilmastoväitteiden käytölle asetetaan kriteerit ja että toiminnanharjoittaja on asettanut oman ilmastotavoitteen silloin, kun se esittää väitteitä, että se on kompensoinut päästöjään.

Maaperän tilan seurantaa parannetaan

Lisäksi puheenjohtaja tavoittelee yleisnäkemystä heinäkuussa 2023 julkistetusta maaperädirektiiviehdotuksesta, jonka tavoitteena on parantaa maaperän tilan seurantaa, edistää toimenpiteitä maaperän tilan parantamiseksi, lisätä tietoa pilaantuneista alueista ja vähentää pilaantumisen aiheuttamia riskejä.  Suomi pitää hyvänä, että maaperää koskeva tieto paranee ja tarkentuu direktiivin myötä. Suomelle on neuvotteluissa ollut tärkeää maaperää koskevan seurannan toteuttaminen kustannustehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisätietoja

Emma-Stina Vehmanen
ministeri Mykkäsen erityisavustaja
p. 040 847 1992
[email protected]

Jätepuitedirektiivi
Sirje Sten
Neuvotteleva virkamies
p. 0295 250 276
[email protected]

Viherväittämät
Taina Nikula
ympäristöneuvos
p. 0295 250 202
[email protected]

Maaperädirektiivi
Paula Perälä
neuvotteleva virkamies
p. 029 525 0224
[email protected]