Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan voi hakea avustusta

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2020 12.00
Uutinen

Maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan voi hakea lokakuun puolivälistä alkaen valtakunnallista avustusta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Avustuksilla halutaan vauhdittaa sellaisten paikallisten kokeilujen ja alueellisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä, jotka tukevat peltojen ja metsien kestävää vesitaloutta, edistävät vesienhallintaa valuma-aluetasolla sekä vähentävät kuormitusta vesistöön.

Valtakunnallista avustusta voi hakea 15.10–30.11.2020 välisenä aikana, ja avustus on käytettävissä vuosina 2021-2022. Vuonna 2020 rahoitusta on tarjolla noin kolme miljoonaa euroa. Lopullinen summa tarkentuu syksyn kuluessa.

Syksyn 2020 hakuun toivotaan erityisesti hankkeita, joilla

 • edistetään luonnonmukaisen vesienhallinnan sekä vedenpidätys- ja kierrätysratkaisujen käyttöönottoa,

 • kehitetään suometsien ja turvepeltojen ympäristö- ja ilmastokestäviä vesienhallinnan ratkaisuja
  tai joilla

 • luodaan toimintamalleja maa- ja metsätaloustoimijoiden väliselle yhteistyölle valuma-alueen vesienhallinnan suunnittelussa.

Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta pinta- ja pohjavedet laskevat maanpinnan muotojen ohjaamana tiettyyn uoman kohtaan, järveen tai mereen. Kestävää vesienhallintaa voidaan edistää tarkastelemalla tuotantoalueiden vesitaloutta, veden viivyttämistä ja kierrättämistä valuma-alueen mittakaavassa. Luonnonmukaisilla vesirakentamismenetelmillä voidaan taas saavuttaa monia hyötyjä uomien vedenjohtokyvyn parantamisen ohella.

Kuva valuma-alueesta.

Kuva1: Avustushaulla halutaan vauhdittaa valuma-aluekohtaista suunnittelua ja toteutusta maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa. Kuva: Salaojayhdistys ry.

Monitavoitteiset yhteistyöhankkeet etusijalla

Kestävällä vesienhallinnalla voidaan parantaa sekä maan kasvukuntoa ja maa- ja metsätalouden tuotantoedellytyksiä että Itämeren ja muiden vesien tilaa. Kestävä vesienhallinta edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja tukee maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastokestävyyttä. Avustukset liittyvät näin hallitusohjelman toimenpanoon sekä ilmasto- että vesiensuojelutavoitteiden kannalta.

Avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joilla edistetään useita vesienhallinnan avustushaun painopisteitä. Eduksi katsotaan myös kumppanuudet eri toimijoiden kesken sekä hankkeessa kehitettävien ratkaisujen uutuusarvo ja monistettavuus. Avustusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, järjestöt, yhteisöt, tutkimuslaitokset, kunnat sekä yritykset.  

Harkinnanvaraisten valtionavustusten osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on keskimäärin 50 prosenttia. Yleishyödyllisissä, innovatiivisissa hankkeissa avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 prosenttia. Tuen myöntäminen perustuu harkintaan avustettavan hankkeen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta.

ELY-keskusten erikoistumistehtävä tiivistää asiantuntijaverkostoja ja tiedonvaihtoa

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset hoitavat valtakunnallista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävää. Tehtävän tavoitteena on koordinoida vesienhallintaan liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ELY-keskusten, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien välillä, edistää maa- ja metsätaloussektorien yhteistyötä valuma-aluekohtaisesti sekä tukea vesienhallinnan hankkeita.

Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät tiistaina 20.10.2020 klo 10.00–11.30 infotilaisuuden vesienhallinnan avustushausta. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät avustushaun sivulta

Kuva Leppijoesta.

Kuva2: Tyrnävänjokeen laskevalla Leppiojalla toteutettiin tulvatasanteellinen peruskuivatushanke vuonna 2012. Kuva: Henri Vaarala.

Linkit:

Lisätietoja:

 • Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
  p. 0295 038 083, [email protected]

 • Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p.0295 028 025, [email protected] 

 • Vesitalousasiantuntija Olle Häggblom, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 073, [email protected]

 • Erityisasiantuntija Johanna Helkimo, ympäristöministeriö, p. 0295 250 092, [email protected]