Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Produktpolitiken bör utvecklas i kärnan av cirkulär ekonomi

MiljöministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
15.6.2021 8.35
Pressmeddelande 380/2021

Cirkulär ekonomi förutsätter styrning som ingriper i problem, beaktar helhetsbilden och är konsekvent. Produkter ska vara miljövänligare och lättare att reparera och de ska hålla längre än för närvarande. För att uppnå detta krävs det nationell och internationell styrning, särskilt inom Europeiska unionen. Styrmedlen inom fyra centrala delområden för produktpolitik har studerats i ett forskningsprojekt. Enligt forskningsrapporten, som offentliggjordes i dag den 15 juni, har lagstiftaren mycket att åtgärda inom alla dessa områden.

Finlands miljöcentrals, Östra Finlands universitets och Vrije Unversiteit Brussels gemensamma forskningsprojekt tog fram information om hur målen för en hållbar cirkulär ekonomi kan inkluderas i styrningen av produktpolitiken. Forskningsprojektet stöder Finlands mål som föregångare inom cirkulär ekonomi, och det genomfördes i nära växelverkan med en styrgrupp och ledande europeiska experter.

Nuvarande och nya styrmedel bör utvecklas så att de stöder cirkulär ekonomi

En utmaning för styrningen är att det finns en enorm mängd produkter och att produkterna förändras snabbt inom flera branscher. Ytterligare en utmaning är hur styrningen riktas till det viktigaste området med tanke på företagsverksamheten. Intervjuerna inom ramen för forskningsprojektet visar att företagen ofta inte på eget initiativ ändrar sin verksamhet så att den överensstämmer med cirkulär ekonomi, även om det skulle gagna dem. I många fall behöver företagen mer information om till exempel miljöeffekterna av sina produkter och om de krav som ställs på produkterna. Därför behövs det styrmedel för att förmedla information, skapa en marknad för cirkulär ekonomi och främja innovativ produktdesign.

De nuvarande centrala styrmedlen, såsom producenternas större ansvar och ekodesign, bör uppdateras exempelvis i fråga om e-handeln och eventuellt utvidgas till nya produktgrupper. Den finländska forskningen och företagen ska delta i utvecklingsarbetet. Konsumenterna behöver tillförlitligare och tydligare information om produkternas effekter på miljön, och därför är det viktigt att miljöpåståendena grundar sig på gemensamma spelregler. Samtidigt bör konsumenterna uppmuntras att övergå från att äga produkter till att använda tjänster, till exempel genom att pröva offentlig upphandling.

För att styrningen ska vara effektiv måste den ofta ske på EU-nivå och vara enhetlig mellan medlemsländerna. Det är viktigt att upprätthålla en helhetsbild av situationen: ett balanserat urval av styrmedel baserar sig på omfattande bedömningar av styrmedlens verkliga effekter och beaktar att urvalet är konsekvent ur flera olika synvinklar.

Viktigt att fästa vikt vid en konsekvent politik och utvärdering av dess effekter

Undersökningen visar att det finns överraskande lite information om styrmedlens effekter trots att cirkulär ekonomi har uppmärksammats stort under den senaste tiden. Därför uppmanar rapporten att systematiskt utvärdera produktpolitikens effekter i syfte att stärka faktaunderlaget i beslutsfattandet. På alla de studerade delområdena inom produktpolitiken finns det också ett uppenbart behov att beakta att politiken är konsekvent. Beaktandet av miljöaspekter i den cirkulära ekonomin bör inte heller begränsas till materialeffektivitet, utan också omfatta konsekvenser för klimatet, den biologiska mångfalden och miljön. Cirkulär ekonomi är ett sätt att nå målet, och miljö- och hållbarhetsaspekterna måste vara en utgångspunkt för politiken.

Ytterligare information:

Petrus Kautto, direktör, Finlands miljöcentral, det strategiska programmet för cirkulär ekonomi, tfn +358 295 251 272, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.