Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa

Muovit tulisi saada Suomessa käytön jälkeen nykyistä paljon tehokkaammin kierrätykseen. Kierrätyksen vauhdittamiseen tarvitaan keräysjärjestelmien kehittämistä, viestintää sekä kuluttajien ja elinkeinoelämän innostamista muovien käytön vähentämiseen, muovijätteen lajitteluun, kierrätykseen ja uusiomuovituotteiden käyttöön.

Toimenpiteet

  • Suunnitellaan keräysjärjestelmät käyttäjäystävällisiksi ja tehokkaiksi. Käynnistetään kokeiluja, joissa selvitetään vaihtoehtoja eri muovijätteiden keräykselle.
  • Lisätään tietoisuutta muovien kierrättämiseksi.
  • Kehitetään muovijätteen talteenoton teknologioita.
  • Arvioidaan muovin talteenoton riittävyys kierrätystavoitteiden saavuttamiseen ja uusiomuovin käytön tarpeisiin.
  • Selvitetään mahdollisuudet yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisen arvoketjua koskevan vapaaehtoisen green deal -sopimuksen neuvottelemiseksi.
  • Kehitetään rakentamisessa syntyvien kalvomuovien erilliskeräystä ja laitosmaista lajittelua.
  • Seurataan tekstiilijätteen keräyksen kehitystä ja mahdollisuutta tekstiilien muovien kierrätykseen.
  • Tehostetaan kalastusvälinejätteen keräystä ja kierrätystä ja kannustetaan siihen.

Näin me sen teemme

Jätelainsäädäntö keräyksen vauhdittajana

EU:n kaikkia jäsenmaita sitovat pakkausmuovien kierrätystavoitteet ja erilliskeräystä koskevat vaatimukset saatiin Suomessa kansalliseen lainsäädäntöön joulukuussa 2021, kun jätelakiin sekä jäte- ja pakkausasetukseen tehtiin muutoksia.

Kierrätystavoite muovipakkauksille on 50 prosenttia vuonna 2025 ja 55 prosenttia vuonna 2030. Kiinteistökohtainen muovipakkausten keräys laajenee viiden huoneiston asuinkiinteistöille taajamissa 1.7.2023 alkaen ja vastaavin rajauksin myös muihin kuin asuinkiinteistöihin jo 1.7.2022 alkaen. Muovia vastaanottavien aluekeräyspisteiden määrä nousee.

Yhteyshenkilöt: Jussi Kauppila, Riitta Levinen ja Tarja-Riitta Blauberg (YM)

Muovipakkausten ja kovamuovien keräys ja vastaanotto

Suurin osa Suomen Kiertovoima ry:n jäsenenä olevista kuntien jätelaitoksista täydentää tuottajayhteisön järjestämää muovipakkauskeräystä joko kiinteistökohtaisella, ekopiste- tai jäteasemakeräyksellä. Osalla jätelaitoksista on myös niin sanotun kovamuovin eli muovituotteiden vastaanottoa jäteasemillaan. Muun muassa HSY ja Rosk’n Roll Oy Ab ovat jo vakiinnuttaneet kovamuovien vastaanoton jäteasemiensa palveluvalikoimaan.

Yhteyshenkilö: Kaisa Halme (Suomen Kiertovoima ry)

Kaikki muovi kiertää -hanke

Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa (2022–2024) kehitetään muovin kierrättämisen tietotaitoa ja liiketoimintamalleja. Tavoitteena on vahvistaa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kestävää talouskasvua ja yritystoimintaa edistämällä muovien kiertoa ja uusiomuovin markkinoita.

Hankkeen käytännön pilotoinneissa esimerkiksi syvennytään rakennusmuovien käyttöön, testataan muovia syöviä sienilajeja ja kokeillaan lisätä pantillisia muoviastioita. Laboratorioanalyysien ja selvitysten kautta lisätään tietoa eri muovijätejakeiden ja niistä valmistettujen tuotteiden ominaisuuksista sekä käsittely- ja käyttömahdollisuuksista. Hanke myös selvittää kaupungin hankintojen roolia uusiomuovimarkkinoiden tukijana ja laatii muovin tulevaisuuskartan vuoteen 2050 asti.

Hanke on osa Espoon vetämää Kaikki muovi kiertää -kokonaisuutta, joka jatkaa Smart & Clean -säätiön vuosina 2018–2021 aloittamaa työtä. Mukana ovat Espoon kaupungin lisäksi VTT, HSY, Metropolia ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Salpakierto Oy, Muovipoli Oy ja Muoviyhdistys ry.

Yhteyshenkilö: Mia Johansson (Espoon kaupunki)

Jätteiden monilokerokeräys

Itä- ja Länsi-Uudenmaan asukkaiden jätehuollosta vastaava Rosk’n Roll testasi logistisesti optimoitua monilokerokeräystä vuoden ajan vuosina 2021–2022. Kokeiluun valikoidulla asuinalueella noin 300 pientaloa sai vuodeksi kotipihoilleen keräyksen muoville, kartongille, lasille, metallille sekä biojätteelle. Porkkanana toimi mahdollisuus kokeilla lisäpalveluja ilman jätemaksun korotuksia.

Kokeilu oli menestys. Jätteiden lajittelun esteet poistuivat. Tätä tuki onnistunut viestintä. Vuoden kokeilun jälkeen 60 prosenttia jatkoi lisätyillä keräyspalveluilla. Hanke osoitti, että asukkaiden jätteiden lajittelua tulisi helpottaa. Jos monilokerokeräys pitkillä jäteastioiden tyhjennysväleillä saadaan käyttöön mahdollisimman monille taajamien pientaloille, saadaan kustannukset tälle ympäristöteolle maltillisiksi. Lajittelu auttoi hahmottamaan syntyvän jätteen määrän. Näin se vaikutti myös osto- ja kulutustottumuksiin.

Yhteyshenkilö: Marika Makkonen (Rosk’n Roll)

Parempi pakkaus -kotitalousneuvonta

Marttaliiton Parempi pakkaus -neuvonta keskittyy auttamaan ihmisiä lajittelun toteuttamisessa keittiössä, eli neuvoo, miten kodin lajittelupisteeseen saa mahdutettua astian muoveille. Neuvonnan avulla lisätään tietoa muovin lajitteluketjusta ja erilaisista muovilaaduista. Parempi pakkaus -kotitalousneuvonta tavoittanut jo yli 2500 ihmistä eri puolella Suomea.