Läpileikkaavat toimet

Muovitiekarttaan liittyviä tavoitteita on tarpeen arvioida myös kokonaisuutena. Näin on erityisesti siksi, että kunkin tavoitteen toteutumiseen vaikuttaa usein myös arvoketjun muiden osien kehitys. Näiden keskinäisten kytkentöjen tunnistaminen on Muovitiekartan keskeinen tehtävä.

Toimenpiteet

 • Arvioidaan muovin käytön kehitystä ja Muovitiekarttaan kytkeytyvien tavoitteiden vaikuttavuutta ja niiden toteutumista, myös ilmaston kannalta.
 • Arvioidaan Muovitiekartan toimenpiteiden keskinäisiä suhteita ja tunnistetaan niihin liittyviä kehittämistarpeita vaikuttavuuden parantamiseksi.
 • Huolehditaan viestinnästä ja vuorovaikutuksesta yhteistyöverkostossa ja kumppaneiden kanssa. Järjestetään sidosryhmiä laajasti kiinnostava ja osallistava Muovifoorumi vuosittain.
 • Tehostetaan toimenpiteisiin liittyvää viestintää.
 • Jatketaan mahdollisuuksien mukaan Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeiden tukiohjelmaa.
 • Arvioidaan mahdollisuuksia vauhdittaa Muovitiekartan toimeenpanoa taloudellisella ohjauksella.

Näin me sen teemme

PlastLIFE-hanke

Muovitiekartan toimeenpanoa tukee EU:n rahoittama Rethinking plastics in the sustainable circular economy (PlastLIFE) -hanke, joka käynnistyi vuoden 2022 lopussa. Vuoteen 2029 loppuun kestävä hanke on osa integroitujen strategisten ympäristöhankkeiden LIFE-ohjelmaa ja kokonaisrahoitukseltaan 20 miljoonaa euroa. PlastLIFE-hanke integroi tutkimusta, tuotekehitystä sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimintaa Muovitiekartan toimeenpanoon sekä tukee Muovitiekartan vaikuttavuuden seurantaa ja jatkokehittämistä.

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, ja sitä toteuttaa laaja partneriverkosto.

Yhteyshenkilöt: Helena Dahlbo (Syke) ja Merja Saarnilehto (YM)

Muovin kierrätyksen avainkysymykset -hanke

Muovin kierrätyksen avainkysymykset (Muoviavain) -hanke pyrkii vauhdittamaan muovien kierrätyksen arvoverkkojen kehittymistä ja tunnistamaan siihen liittyviä hidasteita ja vipuvaikutuksia. Suomen ympäristökeskuksen vetämän hankkeen päätavoitteena on luoda säädösten, kansainvälisten muovin kierrätyksen arvoverkkojen ja toisiaan täydentävien empiiristen aineistojen analyysiin perustuva kokonaiskuva muovin kierrätyksen nykytilasta, tulevaisuudennäkymistä ja kehittämismahdollisuuksista Suomessa.

Hanke tunnistaa uusiomuovimarkkinoiden toimintaan ja kierrätysasteen kehittymiseen keskeisesti vaikuttavat tekijät sekä määrittelee keinoja, jolla Muovitiekartan muovin kierrätykseen ja uusiomuovimarkkinoiden kehitykseen liittyviä tavoitteita voidaan tukea.

Parivuotinen hanke toteutetaan valtioneuvoston tutkimustoiminnan rahoituksella (VN TEAS -hanke).

Yhteyshenkilöt: Jani Salminen (Syke) ja Merja Saarnilehto (YM)

Muovifoorumi

Ympäristöministeriön vuosittain järjestämässä Muovifoorumissa tutkimus, päätöksenteko, liiketoiminta ja kansalaiskeskustelu kohtaavat. Foorumi on erinomainen mahdollisuus verkostoitua muovihaasteen ratkaisuissa.

Muovifoorumi kokoontui viimeksi 26.10.2022 Pikku-Finlandiassa, Helsingissä. Muovifoorumi 2022 suuntasi katseet kohti muovin kiertotalouden läpimurtoa vuoteen 2030.

Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet (2021–2022)

Ympäristöministeriö rahoitti vuosina 2021–2022 seuraavia Muovimiljoona-hankkeita:

 • Muovin tarina – roskasta tuotteeksi, Espoon kaupunki
 • Muovikomposiittijätteen kerääminen ja hyödyntäminen (Kimura), Muoviteollisuus ry
 • Rakentamisen muovien kierrätettävyyden tutkimus ja pilotointi (RAMPO), Muovipoli Oy
 • Logistisesti optimoitu monilokerokeräys, Rosk’n Roll
 • Uudelleenkäytettävien take away -kahvikuppien käytön pilotointi Helsingissä, Kamu Collective Oy
 • Kierrätysmuovin käytön edistäminen rotaatiovalussa, Favorit Tuote Oy
 • Koosteartikkeli Muovimiljoona-hankkeiden tuloksista

Kiertotalous-Suomi

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat. Verkosto tukee yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kiertotalouden parissa toimivia oman kiertotalouspolun löytämisessä. Verkosto on osa kansallisen kiertotalousohjelman toteutusta.

Yhteyshenkilöt: Taina Nikula ja Heikki Sorasahi (YM)