Biodiversiteettiasioiden viestintäasiantuntijaryhmä

YM016:02/2007 Kehittäminen

Viestintäasiantuntijaryhmän tehtävänä on laatia Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 toteutusta edistävän viestintäohjelman. Viestintäohjelman avulla lisätään suomalaisten tietämystä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön merkityksestä maapallon elämän sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.
Työryhmän tehtävänä on:
1) lisätä yleistä tietämystä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön ekologisista perusteista ja monipuolisen luonnon tarjoamista hyödyistä, ns. ekosysteemipalveluista,
2) tuottaa ja levittää tietoa luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön eduista sekä hyvistä käytännöistä,
3) lisätä yleistä tietämystä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisista ja kansainvälisistä sitoumuksista ja niihin sisältyvistä positiivisista mahdollisuuksista, sekä
4) lisätä strategian ja toimintaohjelman toteutusta tukevaa yhteistyötä ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:02/2007

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.11.2007 – 31.12.2016

Asettamispäivä 20.11.2007

Tavoitteet ja tuotokset

Strategian ja toimintaohjelman toteutus edellyttää siihen osallistuvilta sidosryhmiltä tiivistä yhteistyötä, strategian ja toimintaohjelman toteutuksen koordinointia ja seurantaa sekä eri tahojen välistä verkostoitumista. Työryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten strategian ja toimintaohjelman toteutusta hallinnossa voidaan edistää viestinnällisin keinoin.

Tiivistelmä

Viestintäasiantuntijaryhmän tehtävänä on laatia Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 toteutusta edistävän viestintäohjelman. Viestintäohjelman avulla lisätään suomalaisten tietämystä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön merkityksestä maapallon elämän sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.
Työryhmän tehtävänä on:
1) lisätä yleistä tietämystä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön ekologisista perusteista ja monipuolisen luonnon tarjoamista hyödyistä, ns. ekosysteemipalveluista,
2) tuottaa ja levittää tietoa luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön eduista sekä hyvistä käytännöistä,
3) lisätä yleistä tietämystä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisista ja kansainvälisistä sitoumuksista ja niihin sisältyvistä positiivisista mahdollisuuksista, sekä
4) lisätä strategian ja toimintaohjelman toteutusta tukevaa yhteistyötä ministeriöiden ja eri sidosryhmien kesken.
Asiantuntijaryhmän tulee myös arvioida laatimansa viestintäohjelman toteutuksen vaatimat voimavarat.
Ehdotus viestintäohjelmasta ja sen vaatimista voimavaroista tulee tuoda biodiversiteettiryhmän hyväksyttäväksi.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki 21.12.2006 periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2006-2016. Periaatepäätös sisältää pitkän aikavälin linjaukset Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Strategian tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä ja vakiinnuttaa luonnon tilan suotuisa kehitys pitkällä aikavälillä. Strategialla pyritään myös varautumaan Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin sekä vahvistamaan Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti. Strategian ohella ympäristöministeriö on yhteistyössä asianomaisten tahojen kanssa valmistellut strategian toteutusta tukevan Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman vuosiksi 2006-2016.
Ympäristöministeriö asetti 12.4.2007 työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja seurata Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman, Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, toteutusta. Työryhmä arvioi myös luonnon monimuotoisuuden tilan kehitystä sekä tarvetta suunnata strategiaa ja toimintaohjelmaa uudelleen, kehittää toimijoiden vuorovaikutusta sekä toteuttaa viestintäohjelmaa. Työryhmällä on mahdollisuus asettaa työnsä tueksi asiantuntijaryhmiä, jotka koordinoivat kehittämistoimia omilla vastuualueillaan.
Työryhmä päätti 3.5.2007 asettaa ensi vaiheessa kaksi asiantuntijaryhmää, joiden tulee: 1) sovittaa yhteen kansainvälisiä biodiversiteettiasioita sekä 2) suunnitella viestintää, joka tukee luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman toteutusta.