LUTU-toimintasuunnitelmatyöryhmä

YM016:04/2007 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on laatia toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi. Suunnitelmaan tulee myös sisältyä muun muassa ehdotukset vastuunjaosta toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja suunnitelman toteuttamisen seurannasta. Lisäksi työssä tulee tarkastella toimintasuunnitelman toimeenpanon edellyttämiä voimavaratarpeita.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:04/2007

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.10.2009 – 30.6.2010

Asettamispäivä 15.10.2009

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän on tarkoitus asiantuntijatyönä selvittää ja tarkastella toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa uhanalaistuneiden luontotyyppien (l. biotooppien, elinympäristöjen) tilaa ja estää uusien luontotyyppien uhanalaistuminen. Työn perusaineistona ovat Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin asiantuntijaryhmien laatimat toimenpide-ehdotukset, ympäristöministeriön lausuntopyynnössään 14.11.2008 esittämät keskeisimmät jatkotoimet (liite) ja ympäristöministeriölle osoitetut lausunnot.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on laatia toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi. Suunnitelmaan tulee myös sisältyä muun muassa ehdotukset vastuunjaosta toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja suunnitelman toteuttamisen seurannasta. Lisäksi työssä tulee tarkastella toimintasuunnitelman toimeenpanon edellyttämiä voimavaratarpeita.

Lähtökohdat

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 2006–2016 mukaan Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden ensimmäisen arvioinnin perusteella laaditaan toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi (toimenpide nro 46).

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulokset ja hankkeen asiantuntijaryhmien laatimat toimenpide-ehdotukset julkistettiin kesäkuussa 2008. Ehdotukset sisältävät luontotyyppien suojeluun, hoitoon ja ennallistamiseen, luonnonvarojen ja maankäytön ohjaukseen, ympäristön tilan parantamiseen sekä tutkimukseen, seurantaan ja tiedonhallintaan liittyviä toimenpiteitä. Ympäristöministeriö pyysi keskeisiltä sidosryhmiltä ja viranomaisilta lausunnot luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tuloksista ja toimenpide-ehdotuksista. Huomattava määrä lausuntoja saatiin tammikuun 2009 kuluessa.