Kansallinen ennallistamistyöryhmä

YM016:06/2007 Kehittäminen

Työryhmän toimeksiantona on laatia ensimmäisessä vaiheessa:
1. viestintäsuunnitelma ja
2. esiselvitys EU:n tavoitteen 2 toimeenpanosta Suomessa ottaen huomioon kansalliset linjaukset ja sisältäen kansallisen toimintaohjelman mukaisen kustannustehokkaiden kriteerien kehittämisen, heikentyneiden ekosysteemien ennallistamiseen liittyvien tulkintojen, tarpeiden ja menetelmien, ennallistamisen kohdentamisen sekä aikajänteen pohdinnan.

Työryhmän tehtävä on laatia vuoden 2014 loppuun mennessä:
3. esitys ennallistamisen priorisointisuunnitelmaksi ja
4. arvio sen kokonaiskustannuksista.

Lisäksi työryhmän tulee:
5. tiedottaa ympäristöministeriön koordinoimaa Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmää (YM016:00/2007) työn etenemisestä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:06/2007

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.2.2014 – 31.5.2015

Asettamispäivä 10.2.2014

Tavoitteet ja tuotokset

Kansallisen ennallistamistyöryhmän tavoitteena on
- edistää Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 2013-2020 mukaista ennallistamiseen liittyvää tavoitetta 15 ja toimenpidettä 82 erityisesti kehittämällä ennallistamiskohteiden valitaan kriteerit ennallistamisen kustannustehokkaaksi kohdentamiseksi, pohtimalla heikentyneiden ekosysteemien ennallistamiseen liittyviä tulkintoja, tarpeita ja menetelmiä, ennallistamisen kohdentamista sekä aikajännettä.
- esittää vuoden 2014 loppuun mennessä Komission suosituksia soveltaen ehdotus strategiseksi viitekehykseksi, jossa määritellään kansallisten linjausten mukainen ennallistamisen tarve ja priorisointi ottaen huomioon luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian kansalliset linjaukset.

Työryhmän esityksen pohjalta laaditaan ehdotus valtioneuvoston kannanotoiksi EU:n tavoitteen 2 toimeenpanosta vuonna 2015, kun valtioneuvosto tarkastelee Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön väliraporttia.

Tiivistelmä

Työryhmän toimeksiantona on laatia ensimmäisessä vaiheessa:
1. viestintäsuunnitelma ja
2. esiselvitys EU:n tavoitteen 2 toimeenpanosta Suomessa ottaen huomioon kansalliset linjaukset ja sisältäen kansallisen toimintaohjelman mukaisen kustannustehokkaiden kriteerien kehittämisen, heikentyneiden ekosysteemien ennallistamiseen liittyvien tulkintojen, tarpeiden ja menetelmien, ennallistamisen kohdentamisen sekä aikajänteen pohdinnan.

Työryhmän tehtävä on laatia vuoden 2014 loppuun mennessä:
3. esitys ennallistamisen priorisointisuunnitelmaksi ja
4. arvio sen kokonaiskustannuksista.

Lisäksi työryhmän tulee:
5. tiedottaa ympäristöministeriön koordinoimaa Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmää (YM016:00/2007) työn etenemisestä.

Lähtökohdat

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön edustajat ovat osallistuneet EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian Komission (DG B.2 - Biodiversity) asettaman Restoration Priorisation Framework (WG RPF) -työryhmän työhön, jonka tehtävänä on auttaa jäsenmaita EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian kansallisessa toimeenpanossa tavoitteen 2 osalta. Vuoden 2013 loppuun mennessä Komission konsultti tuottaa työryhmään työskentelyyn liittyvät taustamateriaalit, joiden pohjalta Komissio laatii suosituksensa jäsenmaille vuoden 2014 alussa.