Alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikla 8j:n kansallinen asiantuntijaryhmä

YM016:03/2007 Kehittäminen

Työryhmä valmistelee asioita, jotka pohjautuvat biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetiedon säilyttämiseen liittyvään artikla 8j-työohjelmaan. Työryhmä toimii biodiversiteettityöryhmän alaisuudessa. Työryhmä avustaa Suomen valmisteluissa, osallistuttaessa alkuperäiskansojen luonnon monimuotoisuuteen liittyvää perinnetietoa koskevaan kansainväliseen ja Euroopan unionin toimintaan.

Työryhmä tekee ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan biodiversiteettityöryhmälle. Ryhmän työskentelyn yhteydessä laaditut kansalliset linjaukset ja raporttiluonnokset tuodaan biodiversiteettityöryhmän käsiteltäviksi. Työryhmän tulee myös arvioida laatimansa esityksen vaatimat voimavarat ja tuoda esityksensä biodiversiteettityöryhmän hyväksyttäväksi.

Työryhmän tehtävänä on:

1. Valmistella Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006 - 2016 tarkoittamia alkuperäiskansojen perinnetietoa koskevia ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:03/2007

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.6.2009 – 30.4.2011

Asettamispäivä 18.6.2009

Tavoitteet ja tuotokset

Strategian ja toimintaohjelman toteutus edellyttää siihen osallistuvilta sidosryhmiltä tiivistä yhteistyötä, strategian ja toimintaohjelman toteutuksen koordinointia ja seurantaa sekä eri tahojen välistä verkostoitumista. Asiantuntijatyöryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten strategian ja toimintaohjelman toteutusta hallinnossa edistetään ja sovitetaan yhteen muita valtioneuvoston hyväksymiä ohjelmia, joilla on yhtymäkohtia luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön. Työryhmän tavoitteena on aktiivisesti seurata kansainvälistä toimintaa ja valmistella Suomen osallistumista kansainvälisiin kokouksiin.

Tiivistelmä

Työryhmä valmistelee asioita, jotka pohjautuvat biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetiedon säilyttämiseen liittyvään artikla 8j-työohjelmaan. Työryhmä toimii biodiversiteettityöryhmän alaisuudessa. Työryhmä avustaa Suomen valmisteluissa, osallistuttaessa alkuperäiskansojen luonnon monimuotoisuuteen liittyvää perinnetietoa koskevaan kansainväliseen ja Euroopan unionin toimintaan.

Työryhmä tekee ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan biodiversiteettityöryhmälle. Ryhmän työskentelyn yhteydessä laaditut kansalliset linjaukset ja raporttiluonnokset tuodaan biodiversiteettityöryhmän käsiteltäviksi. Työryhmän tulee myös arvioida laatimansa esityksen vaatimat voimavarat ja tuoda esityksensä biodiversiteettityöryhmän hyväksyttäväksi.

Työryhmän tehtävänä on:

1. Valmistella Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006 - 2016 tarkoittamia alkuperäiskansojen perinnetietoa koskevia toimenpiteitä;
2. Lisätä yleistä tietämystä yleissopimuksen artikla 8j:n ja tähän liittyvän työohjelman sisällöstä ja tavoitteista erityisesti Suomen saamelaisten kannalta, sekä edistää yleissopimuksen mainitun työohjelman toimeenpanoa Suomessa eri ministeriöiden ja sidosryhmien yhteistyöllä sekä antaa osaltaan suosituksia yleissopimuksen soveltamiseksi ja toteuttamiseksi Suomessa;
3. Selvittää YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen (13.9.2007) ja saamelaisia koskevien muiden kansainvälisten julistusten ja sopimusten yhtymäkohtia yleissopimuksen alkuperäiskansoja koskeviin artikloihin;
4. Selvittää miten saamelaisten kotiseutualueella voidaan ympäristövaikutuksien arvioinnissa soveltaa yleissopimuksen Akwé: Kon-ohjeita;
5. Valmistella Suomen osallistumista yleissopimuksen artikla 8j -työryhmän kokouksiin;
6. Valmistella Suomen osallistumista yleissopimuksen geenivarojen saatavuuteen ja hyötyjen jakoon (ABS) liittyviin neuvotteluihin alkuperäiskansoja koskevien kysymysten osalta; sekä
7. Käsitellä "Luonnon monimuotoisuus ja saamelaiset"- tutkimushankkeen raporttia ja siinä esitettyjä suosituksia sekä tarvittavia jatkotoimia ja tutkimustarpeita.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki 21.12.2006 periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2006 - 2016. Periaatepäätös sisältää pitkän aikavälin linjaukset Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Strategian tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä ja vakiinnuttaa luonnon tilan suotuisa kehitys pitkällä aikavälillä. Strategialla pyritään myös varautumaan Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin sekä vahvistamaan Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti. Strategian ohella ympäristöministeriö on yhteistyössä asianomaisten tahojen kanssa valmistellut strategian toteutusta tukevan Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman vuosiksi 2006 - 2016.

Ympäristöministeriö asetti 12.4.2007 työryhmän (biodiversiteettityöryhmä), jonka tehtävänä on edistää ja seurata Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman, Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, toteutusta.