Kansainvälisten biodiversiteettiasioiden asiantuntijaryhmä

YM016:01/2007 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on:
1) lisätä yleistä tietämystä kansainvälisistä luonnon monimuotoisuussopimusten tavoitteista ja tehtävistä sekä niihin liittyvistä sitoumuksista ja mahdollisuuksista,
2) valmistella Suomen osallistumista sopimuksiin koskeviin kansainvälisiin kokouksiin,
3) tuottaa Suomen raporttiluonnoksia biodiversiteettisopimuksien päätösten mukaan, mukaan lukien tietoa 2010 tavoitteen toteutuksesta ja luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön eduista ja käytännöistä, sekä
4) lisätä strategian ja toimintaohjelman toteutusta tukevaa kansainvälistä yhteistyötä ministeriöiden ja eri sidosryhmien kesken.

Asiantuntijaryhmän tulee myös arvioida laatimansa esityksensä vaatimat voimavarat ja tuoda esityksensä biodiversiteettiryhmän hyväksyttäväksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:01/2007

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.11.2007 – 31.12.2016

Asettamispäivä 20.11.2007

Tavoitteet ja tuotokset

Strategian ja toimintaohjelman toteutus edellyttää siihen osallistuvilta sidosryhmiltä tiivistä yhteistyötä, strategian ja toimintaohjelman toteutuksen koordinointia ja seurantaa sekä eri tahojen välistä verkostoitumista. Työryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten strategian ja toimintaohjelman toteutusta hallinnossa edistetään ja sovitetaan yhteen muita valtioneuvoston hyväksymiä ohjelmia, joilla on yhtymäkohtia luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön ja hyödynnetään näiden ohjelmien synergioita. Työryhmän tavoitteena on aktiivisesti seurata kansainvälistä toimintaa ja valmistella Suomen osallistumista kansainvälisiin kokouksiin.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on:
1) lisätä yleistä tietämystä kansainvälisistä luonnon monimuotoisuussopimusten tavoitteista ja tehtävistä sekä niihin liittyvistä sitoumuksista ja mahdollisuuksista,
2) valmistella Suomen osallistumista sopimuksiin koskeviin kansainvälisiin kokouksiin,
3) tuottaa Suomen raporttiluonnoksia biodiversiteettisopimuksien päätösten mukaan, mukaan lukien tietoa 2010 tavoitteen toteutuksesta ja luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön eduista ja käytännöistä, sekä
4) lisätä strategian ja toimintaohjelman toteutusta tukevaa kansainvälistä yhteistyötä ministeriöiden ja eri sidosryhmien kesken.

Asiantuntijaryhmän tulee myös arvioida laatimansa esityksensä vaatimat voimavarat ja tuoda esityksensä biodiversiteettiryhmän hyväksyttäväksi.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki 21.12.2006 periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2006-2016. Periaatepäätös sisältää pitkän aikavälin linjaukset Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Strategian tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä ja vakiinnuttaa luonnon tilan suotuisa kehitys pitkällä aikavälillä. Strategialla pyritään myös varautumaan Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin sekä vahvistamaan Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti. Strategian ohella ympäristöministeriö on yhteistyössä asianomaisten tahojen kanssa valmistellut strategian toteutusta tukevan Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman vuosiksi 2006-2016.

Ympäristöministeriö asetti 12.4.2007 työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja seurata Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman, Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, toteutusta. Työryhmä arvioi myös luonnon monimuotoisuuden tilan kehitystä sekä tarvetta suunnata strategiaa ja toimintaohjelmaa uudelleen, kehittää toimijoiden vuorovaikutusta sekä toteuttaa viestintäohjelmaa. Työryhmällä on mahdollisuus asettaa työnsä tueksi asiantuntijaryhmiä, jotka koordinoivat kehittämistoimia omilla vastuualueillaan. Työryhmä päätti 3.5.2007 asettaa ensi vaiheessa kaksi asiantuntijaryhmää, joiden tulee: 1) sovittaa yhteen kansainvälisiä biodiversiteettiasioita sekä 2) suunnitella viestintää, joka tukee luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman toteutusta.
Ympäristöministeriö on asettanut toimikaudelle 12.4.2007 - 31.12.2016 työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja seurata Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman, Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, toteutusta. Luonnon monimuotoisuuden kansainvälisten asioiden asiantuntijatyöryhmä toimii luonnon monimuotoisuuden työryhmän alaisuudessa. Työryhmä puolsi kokouksessaan 20.4.2011 asiantuntijatyöryhmän asettamista uudelleen nykyisen toimikautensa loppuun.