Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaverkosto

YM016:05/2007 Kehittäminen

Asiantuntijaverkoston tehtävät ovat:
1) avustaa ja osallistua CBD:lle 28.2.2014 mennessä laadittavan kansallisen resurssimobilisaatio-raportin kokoamiseen;
2) selvittää ja tehdä ehdotuksia siitä, miten CBD:n 10. ja 11. osapuolikokousten luonnon moni-muotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavaroja koskevat päätökset toteutetaan Suo-messa;
3) osallistua haitallisten tukien kansallisen työn edistämiseen ja tulosten saavuttamiseen luonnon monimuotoisuuden kannalta;
4) edistää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä voimavaroihin liittyvissä asioissa.

Verkosto raportoi Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 toteutusta ja seurantaa ohjaavalle työryhmälle työnsä edistymisestä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:05/2007

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.11.2013 – 30.6.2015

Asettamispäivä

Tavoitteet ja tuotokset

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavarat -asiantuntijaverkoston tavoit-teena on edistää luonnon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) 10. ja 11. osapuolikokousten edellyttämän kansallisen voimavarasuunnitelman valmistelua ja siihen liittyvää kansallista raportointia CBD:n sihteeristölle. Lisäksi verkosto edistää haitallisten tukien kartoituk-seen ja uudelleen suuntaamiseen liittyvää työtä erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön näkökulmasta.
Verkoston tulee seurata alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä, mm. OECD:ssä ja EU:n biologis-ta monimuotoisuutta koskevan tiedonannon ja sen toimintasuunnitelman sekä näihin liittyvien neuvoston päätelmien toteutusta.

Tiivistelmä

Asiantuntijaverkoston tehtävät ovat:
1) avustaa ja osallistua CBD:lle 28.2.2014 mennessä laadittavan kansallisen resurssimobilisaatio-raportin kokoamiseen;
2) selvittää ja tehdä ehdotuksia siitä, miten CBD:n 10. ja 11. osapuolikokousten luonnon moni-muotoisuuden suojelun ja kestävän käytön voimavaroja koskevat päätökset toteutetaan Suo-messa;
3) osallistua haitallisten tukien kansallisen työn edistämiseen ja tulosten saavuttamiseen luonnon monimuotoisuuden kannalta;
4) edistää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä voimavaroihin liittyvissä asioissa.

Verkosto raportoi Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 toteutusta ja seurantaa ohjaavalle työryhmälle työnsä edistymisestä.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki 20.12.2012 periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012 - 2020. Periaatepäätös sisältää pitkän aikavälin linja-ukset Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Strategian tavoittee-na on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä ja va-kiinnuttaa luonnon tilan suotuisa kehitys pitkällä aikavälillä. Strategialla pyritään myös varautu-maan Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin sekä vahvistamaan Suo-men vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti. Valtioneu-voston periaatepäätöksen edellyttämällä tavalla ympäristöministeriö on yhteistyössä asianomais-ten ministeriöiden kanssa valmistellut strategian toteutusta tukevan Suomen luonnon monimuo-toisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman vuosiksi 2013 - 2020.
Strategian tavoite 20 kuuluu: ”Suomi tarkastelee mahdollisuuksiaan lisätä taloudellisia, henkisiä ja
teknisiä voimavaroja yleissopimuksen 10. osapuolikokouksen strategisen suunnitelman 2011-2020 tehokkaaseen toteuttamiseen CBD:n 11 osapuolikokouksen päätöksen mukaisesti. Voimavaroja py-ritään löytämään kaikista soveltuvista lähteistä hyväksytyn mobilisointistrategian toteuttamiseksi vahvistetun prosessin mukaisesti. Kansallisesti toteutus riippuu myös valtiontalouden kehyspäätök-sen puitteissa käytettävissä olevista resursseista. Työtä ohjaavat voimavarojen tarvearviot, jotka ovat CBD:n osapuolilla kehitettävänä ja raportoitavana.”
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tu-et suunnataan uudelleen. Ympäristön kannalta haitalliset tuet on nyt valtiovarainministeriön joh-dolla kartoitettu Suomessa ensimmäistä kertaa. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen.
Haitallisten tukien uudelleen suuntaamisella olisi merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuden suojelulle ja kestävälle käytölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.