Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä

YM016:00/2007 Toimielin

1) strategian ja toimintaohjelman toteutuksen ja seurannan edistäminen;
2)luonnon monimuotoisuuden tilassa tapahtuvan kehityksen arviointi;
3)strategian ja toimintaohjelman uudelleensuuntaamisen tarpeen arviointi;
4)hallinnonalojen ja muiden toimijoiden rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen;
5)viestintäohjelman toteuttaminen, ml. strategian ja toimintaohjelman julkaisut suomeksi ja englanniksi.

Työryhmän tulee seurata alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä, mm. EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan tiedonannon ja sen toimintasuunnitelman sekä näihin liittyvien neuvoston päätelmien 18.12.2006 toteutusta.

Työryhmän tulee koordinoida strategian ja toimintaohjelman toteutumista tarkastelevan seurantaraportin laatimista, joka valmistuu kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön vuoden 2010 loppuun mennessä. Työryhmä tukee myös Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen kansallista raportointia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:00/2007

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.4.2007 – 31.12.2016

Asettamispäivä 12.4.2007

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Strategian ja toimintaohjelman toteutus edellyttää siihen osallistuvilta sidosryhmiltä tiivistä yhteistyötä, strategian ja toimintaohjelman toteutuksen koordinointia ja seurantaa sekä eri tahojen välistä verkostoitumista. Työryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten strategian ja toimintaohjelman toimeenpano hallinnossa organisoidaan ja miten eri sidosryhmät voivat osallistua toimintaan.

Tiivistelmä

1) strategian ja toimintaohjelman toteutuksen ja seurannan edistäminen;
2)luonnon monimuotoisuuden tilassa tapahtuvan kehityksen arviointi;
3)strategian ja toimintaohjelman uudelleensuuntaamisen tarpeen arviointi;
4)hallinnonalojen ja muiden toimijoiden rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen;
5)viestintäohjelman toteuttaminen, ml. strategian ja toimintaohjelman julkaisut suomeksi ja englanniksi.

Työryhmän tulee seurata alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä, mm. EU:n biologista monimuotoisuutta koskevan tiedonannon ja sen toimintasuunnitelman sekä näihin liittyvien neuvoston päätelmien 18.12.2006 toteutusta.

Työryhmän tulee koordinoida strategian ja toimintaohjelman toteutumista tarkastelevan seurantaraportin laatimista, joka valmistuu kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön vuoden 2010 loppuun mennessä. Työryhmä tukee myös Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen kansallista raportointia.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto teki 21.12.2006 periaatepäätöksen Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2006-2016. Periaatepäätös sisältää pitkän aikavälin linjaukset Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Strategian tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä ja vakiinnuttaa luonnon tilan suotuisa kehitys pitkällä aikavälillä. Strategialla pyritään myös varautumaan Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin sekä vahvistamaan Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti. Strategian ohella ympäristöministeriö on yhteistyössä asianomaisten tahojen kanssa valmistellut strategian toteutusta tukevan Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelman vuosiksi 2006-2016.

Strategian ja toimintaohjelman toimeenpanoa ja seurantaa varten on tarpeen perustaa laajapohjainen työryhmä. Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö edellyttää tehokasta ja päämäärätietoista yhteistoimintaa yli hallinnonalojen rajojen. Täten on tärkeää, että työryhmässä ovat edustettuna keskeiset toimijat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta sekä etujärjestöistä ja kansalaisjärjestöistä.