Luonnonmuistomerkit ovat suojeltuja luonnonmuodostumia

Puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita luonnonmuodostumia voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.

Luonnonmuistomerkit tulee merkitä maastoon selvästi havaittavalla tavalla ja rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

Lisätietoja luonnonmuistomerkeistä, niiden rauhoittamisesta, maastoon merkitsemisestä ja rauhoituksen purkamisesta voi lukea Metsähallituksen laatimasta Luonnonmuistomerkit -esitteestä.

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta maanomistajan/maanomistajien hakemuksesta tai suostumuksesta.

Luonnonmuistomerkin rauhoittamista haetaan kunnan sähköisessä asiointipalvelussa (jos sellainen on käytössä), Metsähallituksen tarkoitukseen laatimalla rauhoitushakemuspohjalla tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi kiinteistönomistaja- ja kiinteistötietojen lisäksi myös mm. rauhoitettavan kohteen sijaintikunta, nimi, kohteen tyyppi (esim. puu, puuryhmä, siirtolohkare jne.) sekä tieto siitä, sijaitseeko kohde kotirauhan suojaamassa pihapiirissä.

Päätösvalta luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta kunnassa on kunnanvaltuustolla, ellei päätösvaltaa ole siirretty edelleen esimerkiksi ympäristölautakunnalle. Kun rauhoituspäätös on saanut lainvoiman, kunta toimittaa päätöksen liitekarttoineen ja mahdollisine valokuvineen hakijalle/hakijoille sekä Metsähallitukselle osoitteeseen luonnonmuistomerkit(at)metsa.fi, josta Metsähallitus tallentaa kohteen luonnonmuistomerkkien valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Lisäksi kunnan on huolehdittava yksityismaalla sijaitsevien luonnonmuistomerkkien merkitsemisestä maastoon selvästi havaittavalla tavalla esimerkiksi metallisella puutolppaan kiinnitettävällä rauhoitusmerkinnällä. Rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä koskee vahingoittamis- ja turmelemiskielto.

Valtion maalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se viranomainen, jonka alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. 

  • Rauhoitushakemuspohja yksityisessä omistuksessa olevalla alueella sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi, luonnonmuistomerkin rauhoitusmerkinnän mallipohja sekä kuntien sisäinen ohje luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta löytyvät Metsähallituksen Luonnonmuistomerkit -sivustolta.

Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen

Yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta päättää kunta maanomistajan/maanomistajien hakemuksesta tai ELY-keskuksen esityksestä. Luonnonmuistomerkin rauhoitusta voidaan hakea lakkautettavaksi joko kokonaan tai osittain, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamista haetaan kunnan sähköisessä asiointipalvelussa (jos sellainen on käytössä), Metsähallituksen tarkoitukseen laatimalla rauhoitushakemuspohjalla tai vapaamuotoisella hakemuksella. Rauhoituksen lakkauttamishakemuksesta on käytävä ilmi kiinteistönomistaja- ja kiinteistötietojen lisäksi myös  mm. kohteen sijaintikunta, nimi, kohteen tyyppi, rauhoituspäätöksen tekijä ja rauhoitusvuosi, kohteen nykytilan kuvaus sekä syyt rauhoituksen lakkauttamiselle. 

Päätösvalta luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta kunnassa on kunnanvaltuustolla, ellei päätösvaltaa ole siirretty edelleen esimerkiksi ympäristölautakunnalle. Kunnan on pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lausunto luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamista koskevasta hakemuksesta ennen päätöksentekoa. Mikäli luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen on tullut vireille ELY-keskuksen esityksestä, on kunnan varattava maanomistajalle/maanomistajille tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi.

Kun luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkautus on lainvoimainen, kunta toimittaa lakkautuspäätöksen hakijalle/hakijoille sekä Metsähallitukselle osoitteeseen luonnonmuistomerkit(at)metsa.fi, josta Metsähallitus tallentaa rauhoituksen lakkauttamistiedon luonnonmuistomerkkien valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Lisäksi kunnan on huolehdittava yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin maastomerkinnän asianmukaisesta poistamisesta.
Valtion maalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta päättää se viranomainen, jonka alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. 

Lisätietoja

Janne Hesso, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250008   Sähköpostiosoite: