Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Pohjois-Karjalaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2019 9.49
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksiin, jotka koskevat Pohjois-Karjalan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on muun muassa METSO-ohjelman kautta valtiolle hankittuja alueita.

Pohjois-Karjalaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 66 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 33 990 hehtaaria. Ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 108 luonnonsuojelualuetta, pinta-alaltaan noin 2 520 hehtaaria. Yhteensä luonnonsuojelualueita perustettaisiin noin 36 500 hehtaaria. Näistä vesialueita olisi noin 1 730 hehtaaria.

Perustettavia luonnonsuojelualueita sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan kaikissa kunnissa. Kaksi suojelualueista sijaitsee osin Kainuun maakunnassa Kuhmon kaupungin ja Sotkamon kunnan alueella sekä yksi osin Etelä-Karjalan maakunnassa Parikkalan kunnassa.

Suojeltaviksi ehdotettujen alueiden luonnonarvot ovat huomattavat. Luonnonsuojelualueet perustettaisiin Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelullisesti edustavien lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen sekä ranta- ja saaristoluonnon suojelemiseksi, rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten.

Laajimpia perustettavista suojelualueista ovat Kesonsuon, Koitajoen, Mujejärven, Murtovaaran, Paistinvaaran, Patvin, Petkeljärvi-Putkelanharjun, Puohtiinsuon ja Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan luonnonsuojelualueet. Valtaosa näiden alueiden pinta-alasta kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon. Niissä on osia myös useista eri luonnonsuojeluohjelmista. Alueet ovat monipuolisia ja merkittäviä soiden ja pienvesien sekävanhojen metsien ja harjumetsien luontotyyppien ja lajiston suojelualueita.

Metsästäjät ovat alueiden tärkeitä käyttäjiä, ja alustavissa keskusteluissa on esitetty runsaasti näkökantoja metsästyksen järjestämisestä. Luonnonsuojelulain mukaan eteläisessä Suomessa sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti kiellettyä, kun taas pohjoisen luonnonsuojelualueilla se on pääsääntöisesti sallittua. Perustettavat Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueet eivät sijoitu metsästyslain 8 §:n tarkoittamalle pohjoisen Suomen alueelle, lukuun ottamatta Paistinvaaran ja Piilopirtinaho-Marjomäen luonnonsuojelualueita, joista pienehköt osat sijoittuvat Kainuun maakuntaan kuuluviin Kuhmon kaupungin ja Sotkamon kunnan alueelle.

Kuitenkin esimerkiksi hirven ajo ja vieraslajien pyynti on Metsähallituksen luvalla mahdollista kaikilla nyt perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Metsähallitus voi lisäksi antaa luvan muun muassa turvallisuus- tai vahinkouhkaa aiheuttavan lajin yksilöiden poistamiseen suojelualueella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan myös sallia muuta metsästystä, jos se ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai haittaa alueen muuta käyttöä. Lausunnoilla olevan valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan hirven, metsäjäniksen ja villisian metsästys sallittaisiin laajasti sekä osalla alueista lisäksi teeren ja metson sekä supikoiran ja minkin metsästys.

Suojeltavat alueet säilytettäisiin luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvattaisiin tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnon- ja perinneympäristöjä. Jokamiehenoikeuksien puitteissa alueita voisi käyttää myös esimerkiksi retkeilyyn, luontoharrastuksiin, tutkimukseen ja opetukseen.

Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet eri tahojen näkemyksiä 20 paikallisessa keskustelutilaisuudessa.

Nyt lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.

Lausuntoja voi antaa 15.1.2020 saakka lausuntipalvelu.fi-palvelussa.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 050 550 9483, [email protected]

Erikoissuunnittelija Tommi Kinnunen, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 0206 395 709, [email protected]

Korjaus 13.11.2019 klo 17.00: Järjestettyjen paikallisten keskustelutilaisuuksien määrä on korjattu. Niitä on järjestetty 20.