Hyppää sisältöön
Media

Ylivieskan kaupungille lupa lunastaa yhdyskuntarakentamista varten

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2023 12.49
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Ylivieskan kaupungille luvan lunastaa runsaan 3500 neliömetrin suuruisen alueen Vähäkankaan uuden koulun tarpeisiin. Lunastettava alue on osa kiinteistöjen yhteisestä alueesta. Kaupunki haki lunastusta yhteisen alueen suuren osakasmäärän takia.

Lunastuslupahakemusta ei vastustettu eikä siitä jätetty muistutuksia.

Ympäristöministeriö ratkaisee hakemukset, joissa kunnat hakevat lupaa lunastaa yhdyskuntarakentamiseen tai kunnan suunnitelmalliseen kehittämiseen tarvittavaa maata. Ministeriö arvioi, täyttääkö hakemus maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetyt edellytykset lunastamiselle.

Ympäristöministeriön päätöksellä ei oteta kantaa lunastuskorvaukseen. Lunastuslupapäätöksessä ei myöskään oteta kantaa hankkeen toteuttamiseen tarvittaviin lupiin tai menettelyihin.

Lisätietoja:

Maaret Stenström
ympäristöneuvos
p. 0295 250 277
[email protected]

Kysymyksiä ja vastauksia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lunastuksista

Yleistiedoksianto

Ympäristöministeriö antoi 20.9.2023 lunastuslupapäätöksen määräalalle Ylivieskan kaupun-gissa sijaitsevasta Yhteiset alueet -nimisestä yhteisestä alueesta, kiinteistötunnus 977-401-878-10

ympäristöministeriö
​​​​​​​
Ympäristöministeriö on 20.9.2023 myöntänyt Ylivieskan kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 99 §:n 1 momentin nojalla lunastusluvan 0,3534 hehtaarin suuruiseen määräalaan Yh-teiset alueet -nimisestä yhteisestä alueesta, kiinteistötunnus 977-401-878-10, Ylivieskan kau-pungissa. (VN/6239/2023-YM-6).

Ympäristöministeriön päätös annetaan asianosaisille tiedoksi yleistiedoksiantona vastaanottajien suuren lukumäärän takia. Päätös valitusosoituksineen on virka-aikana nähtävillä 31.10.2023 saakka viraston aukioloaikoina Ylivieskan kaupunginvirastossa teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpal-velussa, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska, sekä ympäristöministeriössä, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki. Tiedoksiannon vastaanottaja voi myös erikseen pyytää päätöstä nähtäväkseen säh-köpostitse tai puhelimitse ympäristöministeriön kirjaamosta diaarinumerolla VN/6239/2023 (puh. +358 029 525 0300, [email protected]).

Yleistiedoksianto on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla 20.9.2023. Valitusaika on 30 päi-vää päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemänte-nä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. (Hallintolaki 434/2003, 62 §).

Lisätietoja

Maaret Stenström
Ympäristöneuvos
+358 400 143 940