Hyppää sisältöön
Media

Vapaaehtoisella sopimuksella kohti yhä tehokkaampaa jätevedenpuhdistusta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2021 15.02
Tiedote

Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys ja Kuntaliitto ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimuksen, jolla pyritään vähentämään yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta.

Vapaaehtoisella sopimisella on suuri merkitys vesiensuojelussa: se kehittää joustavasti puhdistamoiden toimintaa ympäristölupamääräysten vaatimuksia korkeammalle tasolle ja edistää vesiensuojelua. Nyt allekirjoitettu green deal -sopimus on jatkumoa vuonna 2012 solmitulle ensimmäiselle vapaaehtoisuuteen pohjautuvalle suositussopimukselle. Uudessa sopimuksessa puhdistamoiden ympäristötavoitteet ja niitä toteuttavat toimet muodostuvat yhä kunnianhimoisemmiksi.

”Nyt solmittu green deal on kunnianhimoinen askel yhdyskuntajätevesien parempaan puhdistamiseen. Sopimus ennakoi hyvin tulevaa yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista ja tukee myös kaikkia toimijoita vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamisessa”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Valtakunnallisia, määrällisiä tavoitteita

Sopimuksessa asetetaan kaikille yhdyskuntajätevesidirektiivin piirissä oleville taajamien jätevesiä käsitteleville puhdistamoille valtakunnallisia määrällisiä tavoitteita. Direktiivin piirissä olevat puhdistamot käsittelevät vähintään 2 000 henkilön vuorokaudessa tuottaman keskimääräisen kuormituksen verran jätevesiä. Tähän viitataan asukasvastineluvulla 2 000. Myös pienempiä ympäristöluvanvaraisia jätevedenpuhdistamoja kannustetaan mukaan työhön jätevesien ravinnekuormituksen vähentämiseksi.  

Vuoden 2027 loppuun mennessä tavoitteena on, että yli 10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla 90 % kaikkien kyseisen kokoluokan puhdistamoiden kokonaisuutena tarkasteltavista tuloksista on ympäristöluvissa tuloksille asetettuja raja-arvoja parempia. 2 000–10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla vastaava tavoite on 80 %. Ympäristölupien mukaisesti tarkkailtavia tuloksia ovat esimerkiksi jäteveden typen ja fosforin pitoisuus.

Lisäksi tavoitellaan, että vähintään 2 000 asukasvastineluvun puhdistamoiden yhteenlaskettu vuosittainen todellinen biologinen hapenkulutus on enintään 2 600, fosforikuorma 100, ammoniumtyppikuorma 400 ja typpikuorma 2 800 tonnia.

Sopimus tukee alan kehitystä vapaaehtoisin toimin

Avainasemassa ovat vesihuoltolaitokset ja jätevedenpuhdistamot, jotka tekevät vapaaehtoisen sitoumuksen toteuttaakseen toimia, jotka vähentävät edelleen yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Laitokset voivat asettaa toiminnalleen myös omia tavoitteita.

”Vesistöjen suojelussa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla on tärkeä rooli. Jatkuva toiminnan kehittäminen ja lupaehtoja paremman puhdistustuloksen tekeminen on jätevedenpuhdistamoilla yleinen toimintatapa. Sopimuksen myötä toivottavasti vakiintuu käytäntö, jossa lupapäätöksen tarkastamiselle ei ole tarvetta, mikäli jätevedenpuhdistamo sitoutuu tekemään vapaaehtoisesti luvassa määriteltyä parempaa tulosta. Tämä vapauttaisi resursseja muuhun työhön niin vesihuoltolaitoksilla kuin viranomaispuolella”, toteaa Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä.

Sopimuksen allekirjoittaneet yhdistykset kannustavat jäseniään, kuntia, vesihuoltolaitoksia ja jätevedenpuhdistamoita tekemään omat sitoumuksensa sopimukseen. Ympäristöministeriö ja yhdistykset asettavat yhteistyössä yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevia tavoitteita, tunnistavat olennaiset kehityskohteet ja linjaavat strategisia tavoitteita vesihuoltolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi ne edistävät vesiensuojelun kehittämishankkeita ja muita toimia, joilla tuetaan sopimuksen tavoitteita. Ministeriö laatii yhteenvedot toimenpiteistä ja tuloksista sekä arvioi tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen vaikuttavuutta.

”Kunnat ovat omistajina suurimmassa osassa maamme yhdyskuntajätevesien puhdistamoja. Jätevesien puhdistus on jo vuosikymmeniä ollut vaikuttavimpia kuntien ympäristönsuojelutoimia. Uusi sopimus kannustaa kuntia omistajaohjauksessa edelleen ratkaisuihin kohti yhä kestävämpää elinympäristöä”, muistuttaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion, elinkeinoelämän ja kuntasektorin välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.  

Jätevedenpuhdistamoilla on tärkeä merkitys vesiensuojelussa. Suomessa on lähes 400 yhdyskuntien jätevesiä puhdistavaa laitosta. Noin 85 prosenttia maamme asukkaista on keskitetyn viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen piirissä. Yhdyskuntajätevesien merkittävimmät ympäristön kuormittajat ovat orgaanisen aineen aiheuttama hapenkulutus, kiintoaine, fosfori ja typpi.

Lisätietoja:

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal:
Ari Kangas
Neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
p. 029 525 0340
[email protected]

Green deal -sopimukset yleisesti:
Leena-Kaisa Piekkari
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
p. 050 320 1114
[email protected]

Suomen Kuntaliitto ry
Tuulia Innala
Erityisasiantuntija
p. 040 572 2120
[email protected]

Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Paula Lindell
Vesiasiain päällikkö
p. 09 8689 0121
[email protected]