Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvostolta asetus puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2022 13.15
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut uuden luonnonhoitoa tukevan asetuksen. Tuki kohdistuu metsiin, soihin ja muihin puustoisiin elinympäristöihin, ja sitä käytetään Helmi-elinympäristöohjelman kohteille. Vastaava tukiasetus perinnebiotooppien hoitoon hyväksyttiin vuonna 2020. Asetus tulee voimaan 8.9.2022.

”Elinympäristöjen tuhoutuminen on luontokadon merkittävin ajuri. Luontokadon pysäyttäminen vaatii monipuolisia toimia, myös aktiivisia luonnonhoitotöitä, kuten ojien tukkimista ja paahdealuiden avaamista. Uusi tuki kohdistuu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin elinympäristöihin, joiden ennallistamisella, kunnostuksella tai hoidolla voidaan parantaa niiden tilaa kustannustehokkaasti”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Asetuksen mukaan ELY-keskus vastaa ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden järjestämisestä ja toteutuksen valvonnasta yksityisen maanomistajan mailla. Toiminta perustuu aina maanomistajan hakemukseen tai suostumukseen. Suoran rahallisen tuen sijaan ELY-keskus suunnittelee ja toteuttaa kohdekohtaisesti esimerkiksi puuston käsittelyn tai ojien tukkimisen. Viranomaisen rooli toimenpiteiden toteuttajana on tärkeä kannuste tuen hakemiselle, sillä maanomistaja ei hyödy tuesta taloudellisesti.

Asetuksen valmistelussa on arvioitu, että tukea myönnettäisiin vuosina 2022–2027 noin 500 metsäkohteen kunnostamiseen ja noin 10 000 suohehtaarin ennallistamiseen. Positiivisten luontovaikutusten lisäksi tehtävät toimenpiteet voivat parantaa kohteiden virkistyskäyttöarvoja.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden suojelun ohella edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Lisätietoja:

Heikki Isotalo (ministerin haastattelupyynnöt)
ministeri Ohisalon erityisavustaja
p. 040 861 7204
[email protected]

Antti Heikkinen
ministeri Ohisalon erityisavustaja
​​​​​p. 050 348 1406
​​​​​​​[email protected]

Päivi Gummerus-Rautiainen
ohjelmapäällikkö
p. 0295 250 240
[email protected]