Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto tukee teollisuuden päästöjä koskevan EU-lainsäädännön uudistamista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2022 13.30
Tiedote

Valtioneuvosto tukee teollisuuspäästödirektiivin uudistusta, joka laajentaa direktiivin koskemaan uusia teollisuudenaloja. Valtioneuvosto toimitti tänään 16.6.2022 eduskunnalle U-kirjelmät komission ehdotuksista teollisuuspäästödirektiivin päivittämiseksi ja EU:n päästöportaaliasetuksen uudistamiseksi.

EU:n komissio julkaisi 5.4.2022 lainsäädäntöehdotukset teollisuuspäästödirektiivin ja päästöportaaliasetuksen tarkistuksesta.

Teollisuuspäästödirektiivi kattaa kaikki keskeiset ilmaan ja vesiin johdettavat päästöt. Direktiiviä halutaan jatkossa soveltaa myös kaivoksiin, suuriin nautatiloihin ja akkuteollisuuteen. Valtioneuvosto pitää pääosin perusteltuina komission ehdotuksia soveltamisalan laajentamiseksi näistä laitoksista aiheutuvien päästöjen johdosta.

Suomessa on noin 1 000 teollisuuslaitosta tai suurta eläinsuojaa, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Direktiivi koskisi jatkossa myös nautakarjatiloja ja entistä useampia sika- ja siipikarjatiloja, mikä laajentaisi merkittävästi direktiivin soveltamisalassa olevien laitosten määrää. Jatkossa direktiivin soveltamisalaan kuuluisi Suomessa noin 2 400 laitosta.

Teollisuuspäästödirektiivi on Suomessa laitettu täytäntöön ympäristönsuojelulailla ja teollisuuslaitoksilta vaadittavalta ympäristöluvalla, jossa asetetaan kunkin teollisuuslaitoksen päästöjä koskevat lupamääräykset.

Uusi vaatimus on ympäristöjärjestelmän käyttöönotto kaikissa teollisuuslaitoksissa. Lisäksi kaikkien teollisuuslaitosten tulisi laatia siirtymäsuunnitelma vuosille 2030-2050 kohti puhdasta tuotantoa, kiertotaloutta ja ilmastoneutraalia toimintaa. Valtioneuvosto pitää näitä vaatimuksia pääosin perusteltuina.

EU:n päästörekisterien halutaan antavan laajemmin tietoa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä niiden päästöistä ja jätteistä.

Komission tavoite on, että päästöportaaliasetuksen raportointivelvollisuuden piiriin saadaan 90 prosenttia teollisen toiminnan ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmistä päästöistä ilmaan ja veteen. Päästöportaaliasetuksen soveltamisalaa yhtenäistetään teollisuuspäästödirektiivin kanssa. Tulevaisuudessa nykyistä isompi määrä eläintiloja, kalankasvattamoita ja polttolaitoksia kuuluu päästöportaaliasetuksen soveltamisalaan. Suomessa on jo käytössä toiminnanharjoittajien sähköinen raportointi, jota kehitetään vastaamaan uusia vaatimuksia.

U-kirjelmä laaditaan niistä EU:ssa päätettävistä asioista, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Kirjelmässä esitetään kuvaus EU-ehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä sekä valtioneuvoston kanta asiaan. 

Lisätietoja

Teollisuuspäästödirektiivi: Jaakko Kuisma, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 442, [email protected]

Päästöportaaliasetus: Juha Lahtela, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 371, [email protected]