Hyppää sisältöön
Media

Uusi luonnonsuojelulaki lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2021 12.50
Tiedote

Ympäristöministeriö on lähettänyt tänään uutta luonnonsuojelulakia koskevan lakiesityksen luonnoksen lausuntokierrokselle. Sen tavoitteena on nykyisen lain tapaan edistää suojelua, jotta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää. Lausuntoja voi antaa 6. syyskuuta asti.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi luonnonsuojelulaki. Lakia ajantasaistettaisiin ja sen vaikuttavuutta parannettaisiin. Uudistuksella toteutettaisiin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa.  Hallitusohjelman mukaisesti luonnonsuojelulakia uudistetaan arviointien perusteella.

”Luontokatoa ei ole saatu pysäytettyä tähänastisilla toimilla. Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta on saatu runsaasti uutta tietoa, ja ymmärrys ilmastonmuutoksen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle on lisääntynyt. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää uusia toimia, ja siksi luonnonsuojelulain uudistaminen on tarpeen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Voimassa olevan luonnonsuojelulain yleinen rakenne ja sen useat pykälät säilyisivät pitkälti ennallaan, mutta lakia täydennettäisiin ja tarkistettaisiin monilta osin. Esimerkiksi luonnonsuojelualueita, Natura 2000 -alueita, monimuotoisuuden suojelun ja hoidon tukemista, korvauksia sekä valvontaa koskevat säännökset säilyisivät pääasiassa nykyisessä muodossaan. Niissä havaitut puutteet kuitenkin korjattaisiin ja säännöksiä täsmennettäisiin.

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan myös merkittäviä muutoksia ja kokonaan uusia lukuja. Nämä liittyvät esimerkiksi lain yleisiin säännöksiin, viranomaisten tehtävien täsmentämiseen, luonnonsuojelusuunnittelun laajentamiseen, luontotyyppi- ja lajisuojelun vahvistamiseen, saamelaisten oikeuksien edistämiseen ja luontotiedon hallintaan. Uutta laissa olisivat ekologista kompensaatiota koskevat säännökset, jotka tulisivat voimaan porrastetusti. Ekologinen kompensaatio on luonnonarvoille taloudellisesta toiminnasta aiheutuvan heikennyksen hyvittämistä jossain toisaalla.

Lakia on valmisteltu laajassa yhteistyössä

Uutta luonnonsuojelulakia koskevaa luonnosta on valmisteltu ympäristöministeriön laajapohjaisessa projektiryhmässä vuoden 2020 alusta lähtien.

Voimassa olevaa luonnonsuojelulakia tarkasteltiin projektiryhmässä monimuotoisuutta ja sääntelyn muutostarpeita läpileikkaavien teemojen kautta: ilmastonmuutos, lajien suojelun parantaminen, luontotyyppisuojelun parantaminen, luontotiedon hallinta sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kannustimet. Lisäksi valmistelussa on tunnistettu ekologisen kompensaation mahdollisuudet monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lausuntopyynnön kohteena on ympäristöministeriön ehdotus luonnonsuojelulakia koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi. Lausuntopalaute on tärkeä osa valmistelua, sillä luonnonsuojelulakia valmistelevan projektiryhmän työ jatkuu vielä lausuntokierroksen jälkeen. Syksyllä projektiryhmän on määrä jättää lopullinen esitys uudeksi luonnonsuojelulaiksi.

Lausuntoja voi antaa perjantaihin 6.9.2021 kello 16.00 asti.

Lisätietoja:

Antti Heikkinen, ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja, 029 5250 231, [email protected]

Pasi Kallio, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 250 251, [email protected]