Hyppää sisältöön
Media

Suomi sai EU:lta merkittävän rahoituksen ilmastoratkaisuja vauhdittavalle hankkeelle

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2023 10.01
Tiedote
Kuva: Jamo Images / AdobeStock

Laaja suomalainen tutkimuslaitosten, julkishallinnon, yritysten ja säätiöiden muodostama verkosto menestyi EU LIFE -ohjelman ilmastohankkeiden rahoitushaussa. Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke käynnistyy 20 miljoonan euron budjetilla vuoden 2024 alusta. Rahoitus tukee kotimaisten ilmastoinvestointien toteuttamista ja tähtää niiden lisäämiseen.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat

ACE-hankkeen tehtävänä on tukea Suomea EU:n ilmastovelvoitteiden hiilineutraaliuden saavuttamisessa erityisesti taakanjakosektorilla. Hankkeen painopiste on vaikeaksi tunnistetuissa päästövähennystoimissa maatalouden, raskaan liikenteen ja teollisuuden prosessien osa-alueilla. 

Ratkaisuina hankkeessa kehitetään kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja, edistetään raskaan liikenteen kuljetusten ja työkoneiden energiatehokkuustoimia sekä puhtaiden käyttövoimien käyttöönottoa, ja vauhditetaan pienen ja keskisuuren teollisuuden tuotantoprosessien älykästä sähköistämistä. Hankkeessa tuetaan päästövähennysvelvoitteiden saavuttamista Suomessa laatimalla ehdotuksia ja työkaluja politiikkatoimien ja ilmastorahoituksen tehostamiseksi. 

”Suomi voi menestyä puhtaassa siirtymässä toimimalla aktiivisesti uusien teknologioiden ja markkinoiden kehityksessä. Investoinnit fossiilisista polttoaineista irtaantumiseksi parantavat Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Hankkeen rahoituksen kautta pystymme toteuttamaan puhtaita investointeja ja vauhdittamaan haastavien sektorien päästövähennystoimia”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Hankkeessa toteutetaan useita erilaisia pilotteja ja investointeja, joiden tulisi merkittävästi skaalautua Suomessa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Naantaliin rakennetaan raskaalle kalustolle sähkön ja biometaanin jakeluasema palveluineen. Etelä- ja Keski-Suomessa testataan sähkö- ja biokaasukuljetuksia metsä- ja elintarviketeollisuudessa, ja Lapissa kokeillaan sähköistä puutavara-autoa metsäteollisuuden kuljetuksissa arktisissa olosuhteissa. Kajaanissa ja Kangasalalla sähköistetään keskisuuren teollisuuden prosesseja. Kaakkois-Suomessa laajennetaan kosteikkoviljelyä maatalousyrittäjien ja maanomistajien kanssa, sekä testataan kosteikkokasveista tuotettua kasvualustaa.

”Suomen täytyy vauhdittaa ilmastoinvestointeja, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Hankkeessa toteutettavat pilotti- ja demoinvestoinnit ovat tässä tärkeässä roolissa, sillä ne tuottavat tietoa ja työkaluja politiikka- ja rahoitustoimien tehostamiseksi. Työtä tehdään vaikuttavana yhteistyönä yli 50 jäsenen verkostossa, jossa on mukana yrityksiä, säätiöitä, tutkijoita, julkishallinnon ja järjestöjen edustajia”, toteaa ACE-hankkeen johtaja, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Ilmastotoimia vauhditetaan yhdessä julkishallinnon, tutkimuslaitosten, yritysten ja säätiöiden kanssa

ACE-hanke toteutetaan vuosina 2024–2030.  Suomen ympäristökeskus koordinoi hanketta, jonka lisäksi EU-rahoitusta saavat Ahola Transport Oy, ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, Itä-Suomen yliopisto, Kajaanin Romu Oy, Kiteen Mato ja Multa Oy, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Linkosuon Leipomo Oy, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Metsä Group, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteho Oy,  Plugit Finland Oy, Pohjaset Oy, Stora Enso, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Toijala Works Oy, Tuoretie Oy, UPM-Kymmene Oyj, ympäristöministeriö ja WWF Suomi. 

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeella vahvistetaan Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoa taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Jos haluat ilmoittautua hankkeen tiedotuslistalle tai sidosryhmälistalle, ilmoittaudu tästä linkistä. Tiedotuslistalle jaetaan hankkeen uutisia, julkaisuja ja kutsuja tilaisuuksiin. Sidosryhmälistalle ilmoittautumalla voit ilmoittaa kiinnostuksesi edustaa organisaatiotasi hankkeen yhteistyöverkostoissa.

Lisätietoja

Karoliina Auvinen
ACE-hankkeen johtaja, erityisasiantuntija
Suomen ympäristökeskus
p. +358 295 251 235
[email protected]

Miia Berger
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
p. +358 50 477 0882
[email protected]

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeen verkkosivut