Hyppää sisältöön
Media

Vid halvtidsöversynen tryggades naturvårdsfinansieringen och fattades beslut om att fortsätta kampanjen Min naturgåva till Finland och om att förbättra Skärgårdshavets tillstånd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 21.07 | Publicerad på svenska 30.4.2021 kl. 9.55
Pressmeddelande

Vid sin halvtidsöversyn tryggade regeringen en höjning av nivån på naturvårdsfinansieringen för de kommande två åren. Dessutom fattade regeringen beslut om att inleda två centrala projekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden och miljöns goda status: Staten fördubblar de privata skyddsområdena på statens marker genom att fortsätta kampanjen Min naturgåva till Finland och satsar på att minska belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde, så att området senast 2027 kan strykas från den lista som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) upprätthåller över de värsta belastningskällorna.

Principen för kampanjen Min naturgåva till Finland är att när en privat markägare överlåter ett värdefullt naturområde för skyddsändamål ska ett lika stort område med värdefulla naturvärden i Forststyrelsens ägo skyddas.

"Våra satsningar på naturvård är nödvändiga, eftersom förlusten av biologisk mångfald inte heller i Finland har kunnat stoppas. Senast överträffade kampanjen Min naturgåva till Finland alla förväntningar. För finländarna är det viktigt att trygga vår gemensamma natur", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Kampanjen Min naturgåva till Finland, som inleds nu, är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Kampanjen gäller alla enskilda markägare, även företag. De områden som ska skyddas måste uppfylla de förutsättningar för att inrätta ett naturskyddsområde som avses i naturvårdslagen, men några andra kriterier finns inte.

I kampanjen inkluderas de privata donationer som gjorts från ingången av juni 2019 till denna stund. Dessa donationer omfattar cirka 300 hektar. Dessutom inkluderas stiftelsen Koneen Säätiös donation på 1 400 hektar i Sanginjoki. Kampanjen pågår till utgången av 2022 och i och med den omfattar de statsägda områden som ska skyddas sammanlagt högst 5000 hektar. Min naturgåva till Finland är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma kampanj.

Kampanjen genomfördes senast under Finlands 100-årsjubileum 2017. Då inrättades nya skyddsområden med en sammanlagd areal på cirka 3 064 hektar. Dessutom skyddade kommunerna totalt 1 980 hektar av sina marker. Den totala arealen för de områden som staten skyddade inom ramen för kampanjen omfattade 3 358 hektar.

Skärgårdshavsprogrammet inleds

Vid sin halvtidsöversyn fattade regeringen beslut om Skärgårdshavsprogrammet och dess uppföljningsgrupp på hög nivå. Målet med programmet är att minska den diffusa belastningen i Skärgårdshavets avrinningsområde så att området senast 2027 kan strykas från den hot spot-lista som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) upprätthåller över de värsta belastningskällorna. En uppföljningsgrupp på ministernivå kommer att följa upp och stödja programmets framskridande.

"Skärgårdshavets tillstånd är allvarligt, vilket redan framgår av dess status som Finlands enda återstående hot spot-område. Det långsiktiga arbetet för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd börjar dock ge resultat. Vi har för avsikt att intensifiera samarbetet ytterligare för att komma i mål", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

De första åtgärderna inom Skärgårdshavsprogrammet har redan inletts. Under ledning av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har man börjat bedöma möjligheterna att i nuläget ansöka om att belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde ska strykas från hot spot-listan. Utvärderingen blir klar i början av sommaren 2021.

I projektets andra fas bedöms de flaskhalsar som hindrar genomförandet av de överenskomna åtgärderna. Projektet avslutas sommaren 2022, då en färdplan – åtgärderna och tidsplanen – utarbetas för att minska belastningen och stryka belastningen från jordbruket i Skärgårdshavet från listan före 2027. Åtgärderna i färdplanen genomförs i de följande faserna av Skärgårdshavsprogrammet.

Belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde är Finlands enda återstående punkt på HELCOM:s hot spot-lista för Östersjön. Listan utarbetades 1992, varefter Östersjöstaterna inledde ett omfattande samarbetsprogram för att iståndsätta områdena. Ursprungligen fanns det 162 hot spot-områden i Östersjön, och nu finns det 40. HELCOM förhandlar för närvarande om att stärka hot spot-programmet som en del av uppdateringen av aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan).

Projektet genomförs i omfattande samarbete med intressentgrupperna. Projektet administreras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Intressentgrupperna kommer att delta i projektets verksamhet vid möten där man informerar om hur projektet framskrider och utvecklar projektet tillsammans. Målet är att få med bland annat aktörer inom jordbruk och vattenvård, företrädare för näringslivet, turistföretagare och civilsamhällesorganisationer.

Mer information

Antti Heikkinen
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 348 1406
[email protected]

Skärgårdshavsprogrammet

Miljöministeriet
Maria Laamanen
miljöråd
tfn 0295 250 359
[email protected]

NTM-centralen i Egentliga Finland
Mirja Koskinen

tfn 0295 022 886
[email protected]