Hyppää sisältöön
Media

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi valmistunut

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2014 9.39
Tiedote

Lain keskeiset periaatteet toimivat, mutta uudistuksiakin tarvitaan

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi on valmistunut. Arvioinnin mukaan 14 vuotta voimassa ollut laki toimii yhä keskeisiltä periaatteiltaan hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Toimintaympäristössä on kuitenkin tapahtunut muutoksia, jotka antavat aihetta lain osauudistuksille.

Arvioinnissa nostetaan esille erityisesti kaupunkiseutujen maankäytön ohjaamisen haasteet. Kaupunkiseutua kokonaisuutena käsittelevää kaavoitusta on kehitettävä kuntauudistus huomioon ottaen. Kaupunkiseutujen kehysalueilla tarvitaan tiukempaa rakentamisen ohjausta kuin kauempana maaseudulla. Yleisesti arvioinnissa todetaan, että maakunta-, yleis- ja asemakaavojen tehtäviä on selkeytettävä. Yleiskaavojen pitää olla strategisia eli osoittaa suuntaa, mutta niissä ei pidä ratkaista asioita liian pitkälle, eikä myöskään asemakaavojen tule olla tarpeettoman yksityiskohtaisia. On myös tärkeää, että kaavoitusta palvelevat erilaiset selvitykset ja vaikutusten arvioinnit kohdennetaan oikein – niihin asioihin, joita suunnitelmassa ollaan ratkaisemassa.

Kunnilta vaaditaan aktiivisempaa maapolitiikkaa, sillä tonttimaan saatavuus oikeista paikoista luo pohjan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen myönteiselle kehitykselle. Monipuolisella tonttitarjonnalla edistetään myös kilpailun toimivuutta asuntorakentamisessa ja kaupan alalla.

”Kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen merkitys on vuosikymmenen aikana kasvanut kunnallisessa päätöksenteossa, ja syystä. Se, miten asunnot ja palvelut sijoittuvat, on keskeistä arjen sujuvuuden kannalta. Kokonaisarvioinnin tulokset ja johtopäätökset antavat hyvät lähtökohdat puuttua sekä lainsäädännön että toimintatapojen kehittämiseen”, asuntoministeri Pia Viitanen sanoi.

Kilpailun edistämistä koskevat lakiuudistukset välittömästi käyntiin

Arvioinnissa tarpeelliseksi katsotut osauudistukset on tarkoitus käynnistää välittömästi. Ensimmäisillä uudistuksilla pannaan osaltaan toimeen hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa. Ensi syksynä hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi lain osauudistuksen, jonka tavoitteena on edistää kilpailua asuntorakentamisessa ja kaupan alalla.

”Kilpailun toimivuuden edistäminen sisällytetään MRL:n mukaisiin alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin, eri kaavatasojen sisältövaatimuksiin sekä vähittäiskauppaa koskeviin erityissäännöksiin. Kilpailun toimivuutta parannetaan myös säätämällä maapolitiikan harjoittaminen kuntien tehtäväksi”, Viitanen totesi.

Kokonaisuuteen liittyy keskeisesti myös vähittäiskaupan kaavoituksen ohjaus. Arvioinnin mukaan vuonna 2011 voimaan tulleet vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjausta koskevat säännökset ovat yhä perusteltuja. Arvioinnissa kuitenkin todetaan, että tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa koskevan siirtymäsäännöksen soveltamisessa on ollut ongelmia.

”Yli 2000-neliöiset auto-, huonekalu-, rauta- ja kodintekniikkakaupat ovat tulossa vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevan sääntelyn piiriin siirtymäkauden jälkeen 16.4.2015 alkaen. Kunnissa ei kuitenkaan kaikilta osin ehditä valmistella yleis- ja asemakaavoja siirtymäkauden jälkeistä aikaa varten. Tästä voi aiheutua kaupan toimijoille ja kunnille ongelmia, joten olen päättänyt, että selvitetään pikaisesti mahdollisuus jatkaa siirtymäaikaa kaksi vuotta eteenpäin vuoteen 2017”, Viitanen sanoi.

Rakentamisen laatuketjua vahvistettava työn toteuttajasta valvontaan

Arviointi nosti jälleen esiin tarpeen järjestää rakennusvalvonta uudelleen. Hallituksen rakennepoliittisessa toimenpideohjelmassa on linjattu, että rakennusvalvonnat aloittavat uudessa muodossaan toimintansa vuoden 2017 alusta.

”Kun rakennusvalvonta saa paremmat toimintaedellytykset, lupakäytännöistä tulee yhtenäisemmät ja palvelutaso paranee. Tarvittavat selvitykset käynnistyvät heti”, Viitanen kertoi.

Ministeri muistutti myös, että rakentamisen laadun ja rakennuskannan kunnossapidon parantamiseksi tarvitaan toimia koko ketjussa.

”Maankäyttö- ja rakennuslain rakennushankkeeseen ryhtyvälle osoittamaa vastuuta tulee kohdentaa myös rakennustyön toteuttajalle. Lisäksi pidän tärkeänä arvioinnin havaintoa, että laissa tulisi entistä painokkaammin velvoittaa suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon”, Viitanen totesi.

Kokonaisarvioinnin tukena laaja-alainen seurantaryhmä

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta on seurattu tiiviisti lain voimaantulosta alkaen. Arviointeja tehtiin pian lain voimaantulon jälkeen vuosina 2001 ja 2002 ja laajemmin vuonna 2005 lain oltua voimassa viisi vuotta. Arviointien perusteella lakia on myös muutettu ja uusia säännöksiä hyväksytty esimerkiksi tuulivoimarakentamiseen ja vähittäiskaupan ohjaukseen liittyen. Uuden kokonaisarvioinnin tekeminen on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan.

Kokonaisarviointia on tukenut laaja-alainen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on ollut käsitellä laadittujen selvitysten tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Seurantaryhmässä oli jäseniä niin valtionhallinnon eri sektoreilta kuin etujärjestöistä.

Lisätietoja

Alueidenkäytön ohjaus: ympäristöneuvos Matti Laitio, p. 0295 250 154,
etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Maapolitiikka: lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta, p. 0295 250 091,
etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Asuntoministerin erityisavustaja Jouni Parkkonen, p. 0295 250 220,
etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi