Hyppää sisältöön
Media

Luonnonsuojelulain uudistusta valmistellut työryhmä ehdottaa uusia suojelukeinoja lakiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2021 14.54
Tiedote

Työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi. Ehdotus ajantasaistaisi ja vahvistaisi luontokohteiden suojaa, laajentaisi luonnonsuojelun keinovalikoimaa, edistäisi osallistumista ja tiedon saatavuutta sekä tarjoaisi välineitä vapaaehtoisen suojelun edistämiseen. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä saamelaisten oikeuksien edistäminen otettaisiin uudessa laissa nykyistä paremmin huomioon. Uutuutena lakiin ehdotetaan lisättäväksi ekologista kompensaatiota.

Työryhmän ehdotuksessa voimassa olevaa luonnonsuojelulakia on täydennetty ja tarkistettu kauttaaltaan. Lain rakenne ja sen useat pykälät säilyvät kuitenkin ehdotuksessa pitkälti ennallaan, mutta lakiin ehdotetaan myös uutta sääntelyä.

Ehdotuksessa on uusia lukuja, jotka koskevat luonnonsuojelun hallintoa, eliölajien vaihdantaa, maahantuontia ja maastavientiä, sekä luontotiedon hallintaa. Ehdotukseen sisältyy myös kokonaan uusi luku ekologisesta kompensaatiosta eli siitä, kuinka taloudellisesta toiminnasta luonnolle aiheutuva heikennys hyvitetään.

Luonnon monimuotoisuudelle keskeisten uhanalaisten luontotyyppien suojelua vahvistettaisiin eri tavoin. Lisääntynyt tieto on kasvattanut tarvetta vahvistaa luontotyyppien suojelua, ja elinympäristöjen turvaaminen edistää samalla myös niistä riippuvaisen uhanalaisen lajiston suojelua.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset rahallisesta avustuksesta, jota voitaisiin myöntää vapaaehtoisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta sekä luonnon- ja kulttuurimaiseman suojelua ja hoitoa. Luonnonsuojelulain mukaisesta suojelusta maanomistajille maksettavat korvaukset säilyisivät ennallaan. Lakiin kuitenkin lisättäisiin mahdollisuus korvaukseen ehdotettavien uusien suojelukeinojen osalta. Korvauksissa otettaisiin huomioon myös maanomistajalle aiheutuvien haittojen yhteisvaikutukset nykyistä paremmin.

Uudistuksen valmistelussa on hyödynnetty laajasti tutkimustietoa. Valmistelu on perustunut selvityksiin nykyisen luonnonsuojelulain toimivuudesta ja Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta. Valmistelun tieteellisen taustan vahvistamiseksi ympäristöministeriö kokosi tiedeneuvontahanke SOFIn kanssa tutkijaryhmän, joka loi kokonaiskuvaa lakiuudistuksen vaikutuksista.

Uudistusta on valmisteltu laajassa yhteistyössä

Ehdotusta uudeksi luonnonsuojelulaiksi on valmisteltu ympäristöministeriön asettamassa hankkeessa vuoden 2020 alusta lähtien. Projektiryhmissä ja hankkeen ohjausryhmässä on ollut mukana eri ministeriöitä, viranomaisia, tutkimusorganisaatioita, järjestöjä ja edunvalvontatoimijoita.

Valmistelun aikana on kuultu laajasti eri sidosryhmien edustajia ja kansalaisia. Lakiluonnos oli kaikille avoimella lausuntokierroksella 2.7.–6.9.2021. Lausuntoja annettiin yhteensä 210, ja ehdotusta muokattiin niiden perusteella. Lakia valmistelleet ryhmät jatkoivat työtään lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esityksen jatkovalmistelun tukena. Lausuntoyhteenveto julkaistaan joulukuun 2021 aikana.

Työryhmä ei ollut työssään yksimielinen. Osa jäsenistä ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen tai täydentävän lausuman. Projektin loppuraportti, johon sisältyvät ehdotus hallituksen esitykseksi sekä eriävät ja täydentävät lausumat, julkaistaan 8.12.2021.

Lakiehdotuksen viimeistelyä jatketaan virkatyönä, ja seuraavaksi esitys lähetetään lainsäädännön arviointineuvostoon. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa 2022.

Lisätietoja:

Pasi Kallio
lainsäädäntöneuvos
ympäristöministeriö
0295 250 251
[email protected]

Antti Heikkinen
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
029 5250 231
[email protected]

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoite pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ja saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet. Hallitusohjelman mukaisesti luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta. Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta.