Hyppää sisältöön
Media

Helmi-elinympäristöohjelman luonnosversio avoimesti kommenteille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.1.2021 10.49
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja Helmi-ohjelmaan suunnitelluista vuoteen 2030 saakka ulottuvista tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmaluonnos on avoimesti yleisön kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa 31.1.2021 saakka. Tavoitteena on, että ohjelma hyväksytään ohjausryhmässä maaliskuun lopussa, jonka jälkeen siitä valmistellaan ympäristöministeriössä päätös Valtioneuvostoon vietäväksi.

Helmi-elinympäristöohjelmalla vastataan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat laadulliset ja määrälliset tavoitteet viidelle elinympäristölle: soille, lintuvesille ja kosteikoille, perinnebiotoopeille, metsille sekä pienvesille ja rantaluonnolle. Tavoitteita asetetaan sekä luonnonsuojelualueille että niiden ulkopuolisille alueille.

Lisäksi ohjelmaluonnoksessa on määritelty poikkileikkaavina teemoina selvitykset, inventoinnit, tutkimus ja tietojärjestelmät sekä viestintä, sidosryhmäyhteistyö ja Helmi-ohjelman organisoituminen.

Ohjelmaa on laadittu ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen edustajista koostuvassa työryhmässä. Työryhmän työtä on ohjannut laaja-alainen sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä.

Avoimella kommentoinnilla lisää näkökulmia valmisteluun

Ohjelmaluonnoksen avoimella kommentoinnilla halutaan selvittää, mitä mieltä eri sidosryhmät ovat ohjelmasta: sen tavoitteista ja toimenpiteistä. Lisäksi pyritään löytämään näkökulmia, joita ohjelman valmistelussa ei vielä ole huomioitu.  

Alkuvuodesta 2021 täsmennetään vielä muun muassa ohjelman seurantoja, aikataulua sekä kustannuslaskelmia. Kustannuslaskelmat vaikuttavat ohjelman numeerisiin tavoitteisiin, jotka kommenttiluonnoksessa on vielä esitetty minimi- ja maksimihaarukoin. Ohjausryhmä asettaa kullekin teemalle yhdet tavoiteluvut. Tavoitteet asettunevat ohjelmaluonnoksessa esitettyihin väleihin.

Ohjelmaluonnoksen kommentteja käytetään jatkovalmistelun tukena. Kommentoinnin jälkeen työryhmä viimeistelee ohjelmaluonnoksen ohjausryhmän käsiteltäväksi. Ohjausryhmä hyväksyy ohjelman maaliskuussa 2021, minkä jälkeen ympäristöministeriö valmistelee ohjelmasta valtioneuvoston päätösesityksen. Tämän jälkeen ohjelma lähtee lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että ohjelmasta saataisiin valtioneuvoston päätös toukokuussa 2021.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja ja vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja ja suurta osaa maamme uhanlaisista luontotyypeistä. Ohjelman toteutus perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen, p. 050 533 9683, [email protected]

Krista Mikkonen