Hyppää sisältöön
Media

Hakuilmoitus valtionavustuksesta vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2018 6.34
Uutinen

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustuksen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Hakuaika alkaa 10.12.2018 ja tämän ilmoituksen kohdan 5 vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriölle viimeistään 10.1.2019.

1. Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustuksen kohteena on vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminta.

Avustukset maksetaan ympäristöministeriön momentilta 35.10.21 (Eräät luonnonsuojelun menot)

Tässä ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan on vuodelle 2019 käytettävissä enintään 200 000 euroa. Harkinnanvaraiset valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä strategisia tavoitteita. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia ja niiden myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa kyseisen vuoden valtion talousarviossa tähän varoja.

2. Edellytykset hakijalle

Hakijalla on oltava käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta, sekä erinomainen asiantuntemus avustuksen kohteena olevasta toiminnasta. Hakijalla on oltava tarkoitukseen soveltuvat tilat ja hakija vastaa siitä, että tarvittavat luvat toiminnan järjestämiseksi ovat olemassa.

Hakijan tulee olla yhteisö. Hakija ei voi olla yksityishenkilö eikä toiminimi.

3. Harkintaperusteet

Avustuksien harkintaa tehdään hakijoiden toimittamien hakemusten perusteella, valtionavustuslain 5 §:n ja 7 §:n mukaisesti. Avustusta harkittaessa otetaan huomioon hakijan edellytykset hakemuksen kohteena olevan toiminnan järjestämiseksi, yhteisön maantieteellinen kattavuus ja toiminnan vaikuttavuus. Vaikuttavuutta voidaan kuvailla esimerkiksi hoidettavien eläinten määrällä ja luontoon palautettavien eläinten määrällä. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus suhteessa avustuksen kohteena olevaan toimintaan sekä yhteisön talouteen ja muihin tukiin nähden. Myönnettävän avustuksen määrä voi vaihdella näiden harkintakriteerien perusteella.

4. Avustuspäätökset

Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Tukea on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2019 loppuun mennessä. Avustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan tulee noudattaa. Avustus maksetaan avustuspäätöksen nojalla yhdessä erässä hakijan ilmoittamalle tilille.

Toimintaan myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen kohteena olevan toiminnan kuluista. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää varsinaisen toiminnan kuluja. Tuki on käytettävä pelkästään vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitamiseen eikä sitä saa käyttää miltään osin tuensaajan mahdolliseen muuhun toimintaan. Avustusta ei voida käyttää EU-valtiotukisääntelyssä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Lisätietoja EU:n valtiontukisäännöistä: https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely.

5. Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisesti ympäristöministeriöstä 10.1.2019 klo 16.00 mennessä. Hakemukset toimitetaan allekirjoitettuina ja skannattuina ympäristöministeriön kirjaamoon, [email protected] tai allekirjoitettuina ympäristöministeriön postiosoitteeseen PL 35, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen Ritarikatu 2B Helsinki.

Hakemuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot ja kuvaukset ja liitteet:

 • Yhteystiedot: nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset internetsivut
 • Yhdyshenkilön etu- ja sukunimi
 • Pankkitilitiedot
 • Yhteisön keskeinen toiminta, johon avustusta haetaan
 • Maantieteellinen/valtakunnallinen kattavuus (missä alueella toimii ja mistä eläimiä tulee)
 • Toiminnan vaikuttavuus (arvio hoitoon tulevien eläinten määrästä ja luontoon palautuvien eläinten määrästä)
 • Toiminnan tuotot ja kulut eritellysti (Yleisiä hallintokuluja, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja tilintarkastuskuluja, ei lueta hyväksyttäviksi kuluiksi)

Avustusten määrä:

 • Ympäristöministeriöltä haettavan avustuksen määrä
 • Avustushakemuksen kohteena olevan toiminnan tuotot
 • Muut valtion avustukset vuodelle 2019 (haettu/saatu)
 • Kunnan avustukset vuodelle 2019 (haettu/saatu)
 • Muu rahoitus (mm. oma rahoitus ja muu kuin valtiolta tai kunnalta haettu/saatu avustus)
 • Avustettavan toiminnan kokonaisrahoitus (edellä mainitut summat yhteensä)

Liitteet:

 • Yhteisön säännöt
 • Selvitys muista avustuksista vuodelle 2019
 • Viimeisin yhteisön kokouksen vahvistama toimintakertomus
 • Viimeisin yhteisön kokouksen vahvistama tilinpäätös
 • Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 • Talousarvio vuodelle 2019
 • Yhdistys- tai kaupparekisteriote, tai muu selvitys, jos ilmenee, että hakija on oikeushenkilö

Hakemuksia ei voida käsitellä, mikäli tiedot ovat puutteelliset. Jälkikäteen hakemuksesta puuttuvia liitteitä (esim. tilinpäätösasiakirjat) voi erikseen lähettää sähköpostitse ([email protected]) tai postitse osoitteeseen Ympäristöministeriö, Kirjaamo, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Tiedot haettavista avustuksista (hakuilmoitus) julkaistaan ympäristöministeriön harkinnanvaraisten avustusten internetsivuilla: http://www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset

6. Raportointi ja kirjanpito

Avustuksen saajan tulee antaa valtionavustuslain 12 ja 14 §:n perusteella valtionapuviranomaiselle avustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot.

Ympäristöministeriöllä tai sen valtuuttamalla toisella viranomaisella tai ulkopuolisella tilintarkastajalla on valtionavustuslain 16 §:n mukaisesti oikeus suorittaa avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia avustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Valtionapuviranomaiset seuraavat myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun.

Avustuksen saaja on velvollinen esittämään ympäristöministeriölle kaikki tarkastuksessa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa.

Yleisiä hallintokuluja, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja tilintarkastuskuluja, ei lueta hyväksyttäviksi kuluiksi.

Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla.

7. Sovellettava lainsäädäntö

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään

valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä

myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Tässä hakuilmoituksessa tarkoitetut avustukset myönnetään valtionavustuslain mukaisina yleisavustuksina yhteisöjen toimintaan ja toimenpiteisiin.

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta. Avustuksen saamisen edellytyksiä valtionavustuslain nojalla ovat:

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden sekä
 • avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Hallintoasioiden menettelyllistä suorittamista ohjaa hallintolaki (434/2003), jossa säädetään mm. asioiden käsittelystä viivytyksettä, asioiden selvittämisvelvollisuudesta ja päätösten perustelemisesta. Valtionavustuksia käsiteltäessä on hallintolain säännökset huomioitava.

Muutoksenhaussa noudatetaan hallintolainkäyttölakia (586/1996). Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle eli ympäristöministeriölle. Valtionapuviranomaisen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja: asiantuntija Roosa Atula, [email protected], +358 50 596 11 39