Hyppää sisältöön
Media

Asetus elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta lausunnoille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2021 15.00
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtionavustuslain mukaisesta asetuksesta, jolla toteutettaisiin Helmi-ohjelman konkreettisia luonnonhoitotöitä. Asetuksen nojalla myönnettäisiin erityisavustusta kuntien, yhdistysten ja säätiöiden elinympäristöjen tilaa parantaville hankkeille. Lausuntoja pyydetään 22.9. mennessä.

Asetus olisi voimassa Helmi-ohjelman keston ajan, eli vuoteen 2030 saakka. Ensimmäinen asetuksen mukainen Kunta- ja Järjestö-Helmi -hankehaku avautuisi tänä syksynä heti asetuksen astuttua voimaan.

Avustettavien hankkeiden tulisi olla konkreettisia ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voitaisiin sisällyttää avustettaviin hankkeisiin silloin, kun konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on varmistunut muu rahoitus ja aikataulu. Hankkeissa voisi olla mukana myös viestinnän tai koulutuksen toimenpiteitä hankkeen tulosten levittämiseksi laajempaan käyttöön. Avustuksella ei tuettaisi virkistyskäytön rakenteita. Arvokkaan luonnon suojaamiseksi tehtäviä suojaavia rakenteita voitaisiin kuitenkin tukea.

Kunta-Helmi -avustus kohdennettaisiin ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Järjestö-Helmi -hankkeissa hakijoiden tulisi saada maanomistajan kirjallinen suostumus ja sitoutuminen kunnostetun kohteen säilyttämiseen. Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista olisi enintään 80 prosenttia. Jos hankkeen toimenpiteet toteutettaisiin merkittävältä osin vapaaehtoistyönä kuten talkoilla, voisi avustusosuus olla harkinnanvaraisesti enintään 95%. Korkeamman avustusosuuden perusteluksi voitaisiin harkita kohteen erityisiä luontoarvoja, kuten uhanalaisen lajiston vaatimia kiireellisiä hoitotoimia.

Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi erityisavustushauissa toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa.

Helmi-ohjelman yhtenä tavoitteena on laajentaa Helmi-toimenpiteiden toteutukseen osallistuvaa toimijajoukkoa. Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi -erityisavustushaut järjestetään toimijajoukon laajentamiseksi ja ohjelman vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Erityisavustushaut avataan ympäristöministeriön päätöksellä tarkoituksenmukaisin väliajoin.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen, puh. 0295 250 096, [email protected]