Hyppää sisältöön
Media

METSO-ohjelman metsiensuojelu edennyt aikataulussa – ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin kaivataan lisää resursseja

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2020 12.00
Tiedote

METSO-ohjelman avulla suojeltiin viime vuonna noin 4 700 uutta metsähehtaaria. Tärkeitä elinympäristöjä turvattiin lisäksi kymmenvuotisten ympäristötukisopimusten avulla noin 2 400 hehtaarin edestä. Laajempia, tilarajat ylittäviä luonnonhoitohankkeita toteutettiin yhteensä yli 100 hehtaarin verran. Metsiensuojelun osalta METSO-ohjelma on edennyt alkuperäisessä aikataulussa, mutta ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin tarvittaisiin tavoitteiden saavuttamiseksi kaksinkertainen määrä resursseja nykyiseen verrattuna.

Vuoteen 2025 jatkuvan METSO-ohjelman metsiensuojelutavoitteesta (96 000 ha) oli vuoden 2019 loppuun mennessä saavutettu 77 prosenttia (reilut 73 500 ha). Talousmetsien ympäristötukea ja luonnonhoitohankkeita koskevasta kokonaistavoitteesta (82 000 ha) oli tuolloin saavutettu vasta vajaat 60 prosenttia (48 000 ha).

ELY-keskusten toteuttamien maakauppojen ja suojelukorvausten arvo oli vuonna 2019 yhteensä noin 28,4 miljoonaa euroa. Uusien suojelualueiden keskihinta nousi hieman edellisestä vuodesta, koska kohteiden painopiste oli nyt Etelä-Suomessa ja koska suojelukorvauksen perusteena oleva kantohintataso oli vuotta 2018 korkeampi. Ympäristötukeen käytettiin viime vuonna noin viisi miljoonaa euroa ja talousmetsien luonnonhoitohankkeisiin noin 800 000 euroa.

Metsien pysyvästä suojelusta ja 20 vuoden määräaikaisesta suojelusta päätökset tehdään ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvissa ELY-keskuksissa. Ympäristötuen ja luonnonhoitohankkeiden hallinnoinnista vastaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluva Metsäkeskus.

Suosituin suojelukeino on yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen

”METSO-ohjelman kautta suojeltiin myös viime vuonna lukuisia luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita metsiä. Olen iloinen, että suomalaiset haluavat suojella metsiään vapaaehtoisesti, korvausta vastaan. Suojelualueita tarvitaan lisää, jotta voimme pysäyttää metsäluonnon köyhtymisen. Metsissämme elää yli 800 uhanalaista lajia. Lisäsimme METSOn rahoitusta, jotta saavutamme suojelutavoitteet myös tulevina vuosina”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

Suosituin suojelukeino on yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen, joka vastasi vuonna 2019 noin kahta kolmasosaa suojeltujen metsien alasta. Eniten uusia luonnonsuojelualueita syntyi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueilla, yli 500 hehtaaria kussakin. Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa METSO-ohjelman mukainen suojelutavoite on jo saavutettu tai se ollaan juuri saavuttamassa, joten niissä suojelumäärät olivat aiempia vuosia pienempiä.

Kuluvana vuonna suojelutoimet painottuvat entistä enemmän Etelä-Suomeen, missä suojelutavoitetta on eniten jäljellä. Erityisesti pyritään tavoittamaan Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen alueiden metsänomistajia. Suojeluun haetaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita metsiä, etenkin lehtoja, sekä reheviä, puustoisia soita ja laaja-alaisia, luonnoltaan monipuolisia kangasmetsäkohteita. Myös tulvametsät ja maankohoamisrannikon metsät ovat toivottuja METSO-kohteita.

Suojelukorvauksiin on varattu ympäristöministeriön hallinnonalalla tälle vuodelle noin 25-30 miljoonaa euroa, ja suojelutavoite on noin 4 500 hehtaaria. Eteläisimmät ELY-keskukset ovat saaneet lisäksi mahdollisuuden palkata lisää henkilöstöä METSO-työhön, minkä uskotaan vauhdittavan edelleen ohjelman toteuttamista.

Ympäristötukitavoitteen saavuttaminen edellyttäisi määrärahojen kaksinkertaistamista

”METSO-ohjelman ympäristötuki kannustaa metsänomistajia monimuotoisuuden edistämiseen myös talousmetsissä. Talousmetsien hoitaminen monimuotoisuutta vahvistaen tukee myös muita metsien kestävän käytön tavoitteita. Monimuotoinen, hyvin kasvava metsä sitoo tehokkaasti hiiltä ja kestää paremmin myrskyjä ja kasvituhoja", sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ympäristötuen myöntämisen edellytyksenä on, että metsänomistaja sitoutuu jättämään tärkeän luontokohteen metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle. Kohteet ovat ensisijaisesti metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai monimuotoisuusarvoltaan muuten tärkeitä elinympäristöjä.

Ympäristötukeen saatiin hallitusohjelmassa lisärahoitusta, mutta ei kuitenkaan riittävästi, jotta ohjelmalle alun perin asetetut tavoitteet saavutettaisiin. Kuluvalle vuodelle kohdistettu seitsemän miljoonan euron määräraha riittää vain noin 3 000 hehtaarin edestä tehtäviin ympäristötukisopimuksiin. Kokonaistavoitteen saavuttaminen tulevina viitenä vuotena vaatisi vuosittain yli 6 000 hehtaarin toteutusta. 

Infograafit:
* Uudet suojelualueet ELY-keskuksittain 2019 (png)
* Ympäristötukitoteuma 2019 maakunnittain (png)
* Ympäristötuki- ja luonnonhoitototeutukset vuosina 2008-2019 (png)

Ks. myös METSO-ohjelman verkkosivut osoitteessa: metsonpolku.fi

Lisätietoja:
* Maa- ja metsätalousministeriö: neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p 0295 16 2190, [email protected]
* Ympäristöministeriö: ylitarkastaja Esa Pynnönen, p. 0295 250 386, [email protected]