Hyppää sisältöön
Media

Puolustuvoimien ampumaradat osoitettava kaavassa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2006 6.00
Tiedote -

Kaikki puolustusvoimien ampumaradat sekä ampuma- ja harjoitusalueet olisi osoitettava aluetta käsittelevissä maakuntakaavoissa ja yleiskaavoissa. Kaavassa olisi esitettävä melualueet eli ne alueet, joilla melutason ohjearvot ylittyvät. Lisäksi kaavaan olisi merkittävä puolustusvoimien toiminnan aiheuttamat rajoitukset ympäröivälle maankäytölle. Maankäytön suunnitteluun liittyvää yhteistyötä on kehitettävä puolustusvoimien sekä kuntien, maakuntien liittojen ja ympäristönsuojeluviranomaisten kesken. Näin ehdottaa työryhmä, joka on pohtinut puolustusvoimien ampumaratojen sekä ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristön maankäyttöön ja ympäristölupa-asioihin liittyviä kysymyksiä.

Nykyisin kaavoissa ei ole yleensä esitetty puolustusvoimien ampumaratojen ja ampuma- ja harjoitusalueiden toimintojen melualueita. Ongelmia puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminnan sekä ympäröivien alueiden maankäytön kehittämisen välillä on syntynyt, kun asutusta ja virkistysalueita on sijoitettu vuosien kuluessa lähemmäksi puolustusvoimien harjoitusalueita ja kun puolustusvoimien käytöstä vapautuneita kiinteistöjä on otettu uuteen käyttöön.

Melualueelle ei pidä kaavoituksessa osoittaa uutta asutusta tai muuta melulle herkkää toimintaa. Alueella jo oleva toiminta ja sen vähäinen täydentäminen ja rakennusten peruskorjaus voidaan melualueellakin sallia, kun ohjearvojen ylitys on vähäinen ja alue muutoin soveltuu hyvin kyseiseen tarkoitukseen.

Ampumaratatoimintaan liittyvistä meluhaitoista tarvitaan edelleen lisätietoja. Tämän vuoksi puolustusvoimat jatkaa selvityksiä ampumaratojen sekä ampuma- ja harjoitusalueiden melualueista. Ensimmäiseksi selvitetään ne kohteet, joissa tietoja melualueista tarvitaan ympäristölupamenettelyssä tai maankäytön suunnittelussa. Työryhmä esittää, että ampumamelun arviointimenetelmät olisi tarkistettava ja mahdollisesti uusittava.

Kattavat tiedot ampumaradasta sekä sen toiminnasta ja siitä aiheutuvista ympäristövaikutuksista ovat välttämättömiä käsiteltäessä ympäristölupahakemusta. Luvanhakijan, luvan käsittelijän ja valvojan välinen riittävä yhteistyö lupamenettelyn aikana tehostaa lupamenettelyä. Lisäksi se myötävaikuttaa siihen, että lupamääräykset kohdentuvat ympäristönsuojelun kannalta oikein ja toiminnanharjoittajan on mahdollista noudattaa määräyksiä. Yhteistyö helpottaa myös lupien valvontaa.

Tehtyjen selvitysten mukaan puolustusvoimien ampumaratojen maaperän puhdistamiseen ei ole yleensä kiireellistä tarvetta ja pohjaveden pilaantumisriski on vähäinen. Puhdistustarpeeseen vaikuttavat muun muassa alueen sijainti pohjavesi- tai suoalueella, laukausmäärät, radan ikä ja alueella tapahtuvat maankäytön muutokset. Puhdistustarpeeseen vaikuttaa myös se, tehdäänkö radan taustapenkkaan muutostöitä. Jos ampumatoiminta jatkuu, ei ratojen kunnostukseen ole yleensä välitöntä tarvetta. Kunnostustarve tulee ajankohtaiseksi, kun ampumatoiminta päättyy ja rata-alue otetaan esimerkiksi asuinkäyttöön.

Puolustusvoimilla on käytössä 49 ampumarata-aluetta, joilla on 200 käytössä olevaa rataa. Ampuma- ja harjoitusalueita puolustusvoimilla on noin 70.

Työryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriö, puolustusministeriö ja puolustusvoimat sekä alueelliset ympäristökeskukset.

Lisätietoja antavat:

Rakennusneuvos Mauri Heikkonen, puh. (09) 1603 9563. Lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö, puh.(09) 1603 9492. Ympäristöylitarkastaja Raakel Jaloniemi, pääesikunta, puh. (09)181 22803