Hyppää sisältöön
Media

Den ekonomiska krisen har påverkat miljöns tillstånd

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 11.12.2013 10.02
Pressmeddelande -

Finlands miiljöcentral och miljömnisteriet informerar

YTK2013_kansikuva 200 px

Raden av ekonomiska kriser sedan 2008 har påverkat tillståndet i miljön i Finland. Denna bedömning gör man i översikten av miljöns tillstånd, som nyligen publicerats av Finlands miljöcentral. Effekterna har varit både positiva och negativa; samtidigt som recessionen har minskat användningen av naturresurser och annan belastning, har den också bromsat många miljöpolitiska processer, till exempel den internationella klimatpolitiken.

Miljöns tillstånd i Finland 2013 är en koncis och lättläst översikt om miljöns tillstånd i Finland, hur den utvecklas och vilka åtgärder som vidtas. Utöver den nationella översikten från Finlands miljöcentral publicerar ELY-centralerna 13 regionala översikter om miljöns tillstånd. Officiell statistik, miljöförvaltningens sakkunniga och datasystem samt andra myndigheter och forskningsinstitut har använts som informationskällor.

De allvarligaste problemen: klimatförändringen och utarmningen av naturen

Många av indikatorerna i översikten visar att miljöns tillstånd i Finland är på väg att förbättras. Till exempel har utsläppen i luften och vattendragen minskat betydligt de senaste årtiondena. Det är också positivt att några av de faktorer som framstått närmast som naturlagar, såsom den ständigt ökande bilismen och energiförbrukningen, visar vissa avtagande tecken.

Den positiva bilden skuggas av att de allvarligaste problemen klimatförändringen och den minskade biologiska mångfalden ännu inte är lösta och att läget hela tiden förvärras. För att stoppa utarmningen av Finlands natur har man fastställt flera målår, men hittills har man alltid tvingats att flytta fram på målsättningen. Man har strävat efter att begränsa klimatförändringen så att jordens medeltemperatur inte stiger mer än två grader fram till 2100. Med nuvarande åtgärder tycks det dock omöjligt att uppnå detta mål, säger Lea Kauppi, generaldirektör för Finlands miljöcentral.

Finlands välmående grundas till stor del på utländska naturresurser

De minskade utsläppen beror främst på att bränslena utvecklats och att industrin förbättrat sina process- och rengöringstekniker. En bidragande orsak har också varit att utländska naturresurser har legat till grund för en betydande del av Finlands ekonomiska tillväxt de senaste decennierna. När varor importeras från andra länder hamnar miljöbelastningen som är förenad med varutillverkningen utanför Finlands gränser.

För att minska användningen av naturresurser måste vi öka ekoeffektiviteten, med andra ord producera varor och tjänster med en mindre mängd naturresurser och utsläpp. De senaste åren har man lyckats med detta; Finlands bruttonationalprodukt har proportionellt sett vuxit mer än energiförbrukningen, användningen av naturresurser och koldioxidutsläppen. Ekoeffektiviteten har ökat markant sedan mitten på 1990-talet.

Den ekonomiska krisen fördröjer lösningen på miljöproblem

De senaste åren har miljöns tillstånd påverkats av den ekonomiska krisen. Tack vare krisen var det enkelt att uppfylla flera av målen för de senaste åren,till exempel att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med Kyotoavtalet. Den minskade ekonomiska verksamheten begränsar automatiskt även förbrukningen av naturresurser och energi, och därmed utsläppen från denna förbrukning.

De ekonomiska problemen har å andra sidan även haft negativa effekter på miljöns tillstånd. Till exempel har den internationella klimatpolitiken inte gjort några större framsteg sedan den ekonomiska krisen började. Mellan 2009 och 2013 har det hållits fem partsmöten för FN:s klimatkonvention det senaste i Warszawa i november men man har inte lyckats fatta beslut om  bindande mål för utsläppsminskningar.

Den senaste informationen om miljöns tillstånd på nätet

Europeiska unionens direktiv om miljöinformation förpliktigar medlemsstaterna att informera medborgarna om miljöns tillstånd. Finland uppfyller sin skyldighet delvis genom de nyligen publicerade Miljöns tillstånd i Finland 2013 och de regionala översikterna av miljöns tillstånd. Motsvarande översikter kommer att publiceras vart fjärdefemte år. Alla nu publicerade översikter och översikterna från 2008 finns att hämta i elektronisk version via webbtjänsten miljo.fi.

På miljo.fi finns dessutom alltid den senaste informationen om miljöns tillstånd i Finland. Därtill har Finlands miljöcentral öppnat ett Twitter-konto, där man berättar om den senaste statistiken och de senaste trenderna och målen som rör miljöns tillstånd.

Översikt

Utvecklingen av bruttonationalprodukten, totalkonsumtionen av energi, utsläpp av koldioxid och total användningen av naturresurser 19752011

YTK2013_tiedotekuva SV

  

Mer information:

Generaldirektören Lea Kauppi,
Finlands miljöcentral SYKE,
Tfn +358 295 251 700,
[email protected]

Kommunikationsexpert Matti Lindholm,
Finlands miljöcentral SYKE,
Tfn. +358 295 251 380,
[email protected]

Regionala pressmeddelande