Hyppää sisältöön
Media

Avlyssning under vatten gav klarhet i frågan om den hotade tumlarens utbredning:

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 3.3.2014 13.25
Pressmeddelande -

Åbo yrkeshögskola, miljöministeriet, Särkänniemi delfinarium och WWF Finland informerar:

Projektet för uppföljning av tumlarnas utbredning, där en metod varit att följa med undervattensljud, visar att tumlare påträffas i Östersjön.  Denna slutsats baseras på tumlarnas sonarljud, dvs. ekolodsljud, som i två års tid registrerats inom ramen för SAMBAH-projektet. De flesta ljudobservationerna gjordes i danska farvatten i sydvästra delen av Östersjön och i betydande utsträckning också vid Sveriges södra kust och i Tyskland. När det gäller finskt territorium har observationer gjorts i öppna havsområden i sydväst.

SAMBAH-projektet (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise), som finansieras av EU:s LIFE+, har samlat in ett omfattande akustiskt material från maj 2011 till april 2013. Man kan nu presentera en karta som visar de platsspecifika tumlarobservationerna från 304 mätstationer och det relativa antalet förekomster i olika områden. Redan nu visar denna karta mer än man någonsin tidigare har vetat om artens utbredning i Östersjön. Projektet går nu in i analysfasen, och mer information kommer när materialet har bearbetats närmare.

Uppskattningar av tumlarbeståndets storlek behövs i planeringen av skyddsåtgärder

Östersjöns tumlarbestånd klassas som akut hotat, men denna klassificering bygger på mycket bristfälliga data, och dagens uppskattningar av antalet tumlare är inexakta. Traditionella inventeringsmetoder från t.ex. vatten- och luftfarkoster lämpar sig inte för områden där bestånden har låg täthet. Därför har SAMBAH-projektet använt sig av en ny metod som inneburit att ett stort antal akustiska klickdetektorer har fästs på havsbotten, och dessa har registrerat de sonarljud som tumlarna använder för att orientera sig, hitta föda och kommunicera.

De sonarljud som registrerats kommer under det första behandlingsskedet att konverteras till uppgifter om beståndstätheter och antal, dels för hela Östersjön, dels enligt land. Även om tumlare rör sig över nationsgränserna är information om det genomsnittliga antalet per land ett viktigt underlag för de myndigheter som utarbetar nationella skydds- och åtgärdsplaner för att verkställa EU:s habitatdirektiv och ramdirektivet om en marin strategi. Det finns ett stort behov av sådana planer för att tumlarbeståndet i Östersjön ska kunna tryggas.

Det material som behandlar beståndstätheten kommer därefter att användas till s.k. rumslig modellering för att ta fram betydligt mer detaljerade utbredningskartor för olika årstider och för att klargöra hur olika miljöfaktorer påverkar tumlarnas utbredning, t.ex. vattnets salthalt. Baserat på dessa kartor kan man identifiera områden som är särskilt viktiga för tumlarna och områden där det är störst risk för konflikt med mänskliga aktiviteter.

Beräkningarna av tätheter och antal kommer att slutföras under våren och resultatet från den rumsliga modelleringen av livsmiljöerna presenteras under hösten 2014.

I Finland är Åbo yrkeshögskola, miljöministeriet, Särkänniemi delfinarium och WWF Finland med om att genomföra och finansiera projektet.

Mer information:

Konsultative tjänstemannen Penina Blankett, miljöministeriet,
tfn 0295 250 058, [email protected]

Olli Loisa, Åbo yrkeshögskola,
tfn 050-598 57 43, [email protected]