Otetaan käyttöön monipuoliset ja riittävät kierrätysratkaisut kerätylle muoville

Muovijäte tulisi kierrättää nykyistä tehokkaammin uudelleen materiaaleiksi ja tuotteiksi. Muovijätteen prosessointiin on useita ratkaisuja mekaanisesta kemialliseen. Toimivat kierrätysmarkkinat edellyttävät laajaa yhteistyötä.

Toimenpiteet

 • Vauhditetaan erilaisille jäte- ja uusiomuovimateriaaleille ja niiden arvoketjuille sopivia kierrätysratkaisuja.
 • Vahvistetaan hankkein toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lajittelu- ja prosessiosaamista yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.
 • Tuetaan muovin mekaanisen ja kemiallisen kierrätyksen tutkimusta, kehitystä ja tuotannollisia investointeja. Tunnistetaan erilaisiin materiaaleihin liittyvät riskit.
 • Kehitetään ja arvioidaan massataselaskennan menetelmiä kierrätysasteen tunnistamiseksi muovin kemiallisessa kierrätyksessä.
 • Kehitetään ja testataan muovijätteiden puhdistus-, kierrätys- ja jalostusteknologioita sekä elintarvikekontaktiin menevän kierrätysmuovin keräyksen ja esivalmistelun laadunvarmistusta.
 • Varmistetaan kierrätyskapasiteetin riittävyys ja tuotettavan uusioraaka-aineen mahdollisuudet korvata nykyistä laajemmin neitseellisen muovin käyttöä.
 • Toteutetaan yksi tai kaksi täysimittaista muovin kierrätyslaitosta sekä kemiallisen kierrätyksen yksikköjä osana olemassa olevaa kemianteollisuutta.

Näin me sen teemme

Kierrätysmuovin käyttö elintarvikekontakteissa

Kierrätysmuovilla riittää kysyntää myös elintarvikepakkauksissa. Aiempaa elintarvikekontaktiin tarkoitettua kierrätysmuovia koskevaa sääntelyä on ollut haastavaa soveltaa muuhun kuin PET-muoviin. Tämä on aiheuttanut pullonkaulan kierrätysmuovin käytölle.

Vuonna 2022 voimaan tullut komission kierrätysmuoviasetus (EU) 2022/1616 vastaa haasteeseen ja säätelee kierrätysmuovin käyttöä elintarvikekontaktissa. Asetuksella säädellään erityisesti puhdistusprosessia. Prosessia käyttävän yrityksen tulee osoittaa, että kierrätysprosessista ulos tuleva materiaali on kemiallisesti ja hygieenisesti puhdasta ja yhtä turvallista käyttää kuin neitseellinen muovi.

Asetus koskee kaikkia kierrätettyjä muovilaatuja ja kierrätystapoja. Jos kemiallisen kierrätyksen lopputuotteena syntyy puhtaita monomeerejä, sovelletaan kuitenkin perinteisiä neitseellisiä muoveja koskevaa asetusta (EU) 10/2011.

Uusi kierrätysmuoviasetus mahdollistaa uudenlaiset innovaatiot ja prosessien kehittämisen. Ennen tekniikoiden laajempaa käyttöönottoa tulee kuitenkin osoittaa esimerkiksi vierasainemittauksin ja julkisin tutkimusraportein, että tekniikka sopii elintarvikemuovin valmistamiseen kierrätysmuoviraaka-aineesta.

Sekä olemassa olevat kierrätyslaitokset että kehitteillä olevat uudet prosessit listataan komission avoimeen rekisteriin. Tiedon avoimuudella varmistetaan, että pakkaamiseen tarkoitettu kierrätysmuovi on valmistettu asianmukaisessa laitoksessa ja sitä on turvallista käyttää.

Yhteyshenkilö: Elina Pahkala (MMM)

VTT ja muovien kierrätys

VTT:n tavoitteena on tarjota tutkimukseen pohjautuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja koko muovien kiertotalouden arvoketjussa. VTT:n vision mukaan muovihaasteeseen ei ole yhtä yksittäistä ratkaisua, vaan hiilineutraalisuutta ja kestävää muoviteollisuutta tukevat useat eri muovien kiertotalouden osa-alueet. VTT:n tutkimuksen painopisteinä ovat edistykselliset prosessiteknologiat sekä muovin mekaaniseen että kemialliseen kierrätykseen, muovituotteiden kierrätystä helpottava tuotesuunnittelu sekä muovijätevirtojen analyysit ja älykkäät lajittelutekniikat. Lisäksi VTT tarjoaa asiantuntemusta muovin kierrätyksen liiketoimintamallien, ekosysteemien ja säädösten kehittämisessä. Kierrätyksen lisäksi VTT kehittää ratkaisuja biomuoveissa ja muovia korvaavissa materiaaleissa.

Esimerkkejä VTT:n tutkimuspalveluista ja julkisista projekteista muovien kierrätyksessä:

 • VTT kehittää muovijätteen kierrätykseen ja korkealaatuisten uusiomuovien kehittämiseen soveltuvia tutkimusalustoja VTT Bioruukissa (Espoo) ja VTT Polymer Pilotissa (Tampere). Alustat tarjoavat erinomaiset puitteet sekä teollisuuden että julkisen rahoituksen tutkimusprojekteille.
 • VTT on luonut Plastic Compass -palvelun ympäristöä säästävien ja kierrätystä helpottavien muovimateriaalien kehittämiseen. Plastic Compassin prosessi sisältää muovimateriaalin valinnan haluttuun käyttökohteeseen ja materiaalin kokeellisen validoinnin ja optimoinnin.
 • VTT koordinoi useita muovin kierrätykseen liittyviä Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelman ja Business Finlandin rahoittamia hankkeita, kuten PRIMUS (Horisontti Eurooppa, 2022–2025), TREASoURcE (Horisontti Eurooppa, 2022–2026), Kelmuvex (Business Finland, 2021–2023), UrbanMill ja MSWPlast. Projekteissa on tavoitteena kehittää sekä kemiallisia että mekaanisia kierrätysratkaisuja vaikeasti kierrätettävistä raaka-aineista korkealaatuisiksi tuotteiksi.
 • VTT osallistuu projektipartnerina muun muassa Horisontti Euroopan ELECTRO- ja Plastics2Olefins-projekteihin, joiden tavoitteena on kehittää ja demonstroida uusia sähköistettyjä kemiallisen kierrätyksen prosesseja.

Yhteyshenkilöt: Mika Härkönen ja Jarmo Ropponen (VTT)

Neste ja muovin kemiallinen kierrätys

Nesteen tavoitteena on tulla merkittäväksi kemiallisen kierrätyksen ratkaisun tarjoajaksi. Neste on asettanut tavoitteekseen prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Neste aikoo käyttää nesteytettyä jätemuovia raaka-aineena perinteisillä fossiilisen öljyn jalostamoillaan ja jalostaa siitä korkealaatuista drop-in -raaka-ainetta uusien muovien valmistukseen.

Neste on käynnistänyt strategisia kumppanuuksia ja organisoi yhteistyötä vastuullisuusorientoituneiden alan edelläkävijöiden kanssa kemiallisen kierrätyksen teknologioiden ja kapasiteetin kehittämiseksi. Tiiviis yhteistyö ja yhteiset aloitteet koko muovien arvoketjussa ovat ratkaisevan tärkeitä, kun tavoitellaan laajamittaista kiertotalousmuutosta koko muovialalla.

Kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kehittäminen voi merkittävästi edistää Euroopassa ja muualla asetettujen kunnianhimoisten muovien kierrätystavoitteiden saavuttamista. Kemiallinen kierrätys täydentää mekaanista kierrätystä, koska se mahdollistaa myös värillisten, monikerroksisten, monimateriaalipakkausten ja kalvojen tehokkaan kierrätyksen korkealaatuiseks uusien muovieni raaka-aineeksi.

Muovijätteen kemiallisen kierrätyksen ekosysteemien kehittäminen tukee maailmanlaajuisia pyrkimyksiä vähentää muovijätettä ja tarjoaa uusia keinoja raakaöljyriippuvuuden vähentämiseksi uusien muovien tuotannossa. Tarjoamalla muovijätteille arvokkaan käyttökohteen, uuden elinkaaren, Neste ja sen kumppanit auttavat pitämään muovit käytössä, vähentävät tarvetta ohjata näitä materiaalivirtoja kaatopaikoille tai jätteenpolttoon ja samalla osaltaan ehkäisevät ympäristön roskaantumista.

Yhteyshenkilö: Heikki Färkkilä (Neste)

Remeon kierrätyslaitos

Remeo investoi älyteknologiaa käyttävään käsittelylaitokseen, jolla on kapasiteettia käsitellä 250 000 tonnia rakennusteollisuuden ja 120 000 tonnia kaupan ja teollisuuden jätettä. Laitos sijaitsee Kehä III:n varrella Uusiolassa hyvien kulkuyhteyksien päässä ja isojen materiaalivirtojen lähellä. Käsittelylaitoksen myötä muovit voidaan lajitella entistä tarkemmin laaduittain ja tuottaa siten laadukasta uusiomateriaalia teollisuuden tarpeisiin.

Yhteyshenkilö: Mauri Lielahti (Remeo)