Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022

Erityisavustukset kuntien kehittämishankkeisiin

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myöntää kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla parannetaan ikäihmisten asumista.

Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet: Vuoden 2022 hakukierros

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri ky

Ikäystävällinen Ruokolahti

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hankkeen päätavoitteena on tulevaisuuden asumisratkaisujen selvittäminen ja ikäystävällisyyden kehittäminen Ruokolahdella. Hankkeessa selvitetään toimenpide-ehdotukset Ruokolahden kunnan ikääntyneiden asumisratkaisuiksi ja ikäystävällisyyden parantamiseksi. Hankkeessa luodaan ikäystävällinen asumissuunnitelma, joka voi sisältää esimerkiksi hybridiratkaisun, jossa samassa kiinteistössä tai usean kiinteistön kokonaisuudessa olisi ympärivuorokautisen asumisen lisäksi yhteisöllistä asumista, liiketiloja sekä kunnan palvelutiloja. Suunnitelma sisältää myös vanhustentaloyhdistyksen asumispalvelujen kartoituksen sekä tulevaisuuden suunnittelun.  Huomioidaan ikä- ja muistiystävällisyys taajama-aluetta koskevan suunnitelman kautta. Kotona asumisen tukemiseksi kootaan asumisen ennakoimisen materiaalipaketti. 

Iisalmi

Iisalmi, ikääntyvien asuinkaupunki Ylä-Savossa

Iisalmen hankkeessa jatketaan kaupungin ikääntyneiden asumisen kehittämistyötä. Siinä tehdään ikääntyneiden asuinolojen kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on tuottaa ikäystävällisen asumisen konsepti uudistuvan Ylä-Savoa palvelevan terveyskeskus-sairaala-alueen (terveyskampuksen) yhteyteen. Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan itsenäisen asumisen vaihtoehtoisia toteutumistapoja sekä uuden rakennuskannan että vanhan kannan korjaamisen näkökulmasta. Terveyskampusalueen asemakaavassa kehittämismahdollisuudet otettiin huomioon ja varattiin mahdollisuus itsenäisen asumisen ja palveluasumisen peruskorjaukseen sekä uudisrakentamiseen. Hankkeessa tarkastellaan myös keskusta-alueen palveluiden saavutettavuutta ja tavoite on integroida esteettömyyttä kaupunkiympäristöön. 

Jyväskylä

OSUVA − osallisuutta ikääntyneiden asuinympäristöissä

OSUVA-hanke on osa Ikäystävällinen Jyväskylä -kokonaisuutta. Tavoitteena on koota yhteen palvelut ja vahvistaa niiden koordinaatiota. Tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista vahvistamalla Palokan, Kuokkalan ja Säynätsalon asuinalueiden yhteistöllisyyttä, osallisuutta ja palvelujen sosiaalista saavutettavuutta. Hankkeessa luodaan toimintakonsepti kohtaamiseen, harrastamiseen, yhteisöllisyyteen, ennakointiin ja varautumiseen liittyvästä toiminnasta yhteistyössä kaupungin, järjestöjen, yritysten ja hyvinvointialueen kanssa. Konseptia voidaan toteuttaa olemassa olevissa kohtaamispaikoissa sekä muissa asuinalueen tiloissa ja tapahtumien yhteydessä. Malli on siirrettävissä pilottialueiden lisäksi kaupungin muille asuinalueille ja hyvinvointialueen kuntiin. 

Kangasniemi

Yhdessä yhteisöllisyyttä ikäihmisille

Hankkeen tarkoituksena on tehostaa Kangasniemen kunnan alueen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja tarjota yhdessä monipuolisia palveluja ikäihmisille. Tavoitteena on saada toimijat verkostoitumaan keskenään ja luoda yhteinen kanava tiedottamiseen ja toimintaan ikäihmisten vireyden edistämisessä. Hankkeessa kootaan ikääntyneille avointa toimintaa järjestävät toimijat säännöllisiin kokouksiin suunnittelemaan toimintaa yhdessä. Yhteisökoordinaattori tiedottaa tapahtumista paikallislehdessä, kunnan nettisivuilla ja sosiaalisen median eri kanavissa sekä suoraan ikääntyneille. Hankkeen myötä Puolakanrinteen Tupa-toiminta muutetaan avoimeksi kohtaamispaikaksi. Erilaista virkistystoimintaa järjestetään kuukausittain suunnitelman mukaan ja virkistystoimintaa viedään myös asumispalveluyksiköihin. Taajama-alueen asukkaiden kanssa vieraillaan kohtaamispaikkana toimivilla kylätaloilla, jonka tavoitteena on madaltaa taajamassa tuetusti asumisen kynnystä.

Lapin hyvinvointialue

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella

Hankkeessa luodaan Lapin hyvinvointialueelle laaja-alainen yhteinen ikäihmisten asumisen sekä asumispalvelujen kehittämissuunnitelma, joka kattaa kaikki Lapin alueen kunnat. Hankkeessa tehdään nykytilanteen arviointi ja kehittämissuunnitelma tulevaisuuden ikäihmisten asumisen mahdollisuuksista, asumispalvelumuodoista sekä yhteisestä kunta-hyvinvointialue -toimintamallista Lapissa. Yhteistyötä tehdään muiden Lapin hyvinvointialueella toimivien ikääntyneiden palveluja kehittävien hankkeiden kanssa. Kuntien ikääntyneet tavoitetaan järjestämällä vanhusneuvostojen kanssa työpajoja, joissa käsitellään ikääntyneiden asumisen ennakoinnin mahdollisuuksia, välitetään tietoa ennakoinnin työkaluista, korjausneuvonnasta ja Kelan etuuksista. Työpajoissa kerätään myös tietoa siitä, miten ikääntyneet ovat varautuneet asumisen suhteen ja mitä he kokevat tarvitsevansa tulevaisuudessa. Hanke edistää yhteistoiminnallista kehittämistä ja digitalisaation hyötyjä ikääntyneiden asumisessa, kuten älykotiratkaisut. 

Lappeenranta

Ikäihmisten asumisen kehittäminen − dataa ja kehittämisen ideoita

Lappeenranta on käynnistämässä asuntopoliittisen ohjelman laatimisen. Sen yhtenä osa-alueena on ikäihmisten asumisen kehittämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely. Hankkeessa laaditaan nykytilanneanalyysien pohjalta ikäihmisten asumisen kehittämisen strategiset periaatteet ja kertyneitä aineistoja hyödynnetään asuntopoliittisessa ohjelmassa. Yhteistyötä tehdään Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää alueellinen yhteistoimintamalli, jossa tunnistetaan ikäihmisten asumisen monimuotoisuus sekä ennakoidaan palvelutarjonnan riittävyyttä ja joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä kestävällä tavalla. 

Outokumpu

Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen toimijana

Hankkeen tavoitteena on luoda Outokummun kaupungin ikääntyvän väestön tarpeisiin välimuotoisen asumisen toiminnallinen organisaatio, joka yhdistää vapaaehtoistoiminnan julkisiin ja yksityisiin palveluihin ja tarjoaa yhteisen alustan. Toimijoiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi on suunniteltu ns. yhteisetuosuuskuntaa, jossa jäseninä voivat olla yksilöt, yleishyödylliset yhteisöt, yritykset ja julkisyhteisöt.  Koordinaattori kokoaa toimijaverkoston, jolla on yhteys Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ikääntyvien asumis-, tuki- ja hoivapalvelujen organisaatioon. Tarkoituksena on osallistaa järjestöt sekä ikääntyvien välimuotoista asumista edistävät ja ylläpitävät palvelutuottajat yhteisöalustan suunnitteluun. 

Pirkkala

Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva ja sosiaalisesti saavutettava asuminen tulevaisuuden Pirkkalassa

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää omaehtoiseen ennakoimiseen ja varautumiseen liittyvää tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta. Kuntalaisten ennakointiin ja varautumiseen liittyvä viestinnän toimintamalli tulee osaksi valmistuvaa ikääntyneiden elintavoilla hyvinvointia -sivustoa. Luodaan myös yhteistyörakenne ja toimintamallit kunnan toimijoiden ja hyvinvointialueen välille ja palkataan asumisen asiantuntija toteuttamaan hankkeen tavoitteita. Asumisen asiantuntijan tehtävänkuvalla mahdollistetaan asumiseen liittyvien kysymysten koordinointi poikkihallinnollisesti. Tavoitteena on varmistaa, että ikääntyneillä kuntalaisilla sekä kunnalla on riittävästi tietoa ikääntyneiden asumisen ennakoinnista ja varautumisesta. Asumisen asiantuntijan toimintamallia on mahdollista laajentaa myös muihin kuntiin. 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote

Suunnitelma ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella tarvitaan erilaisia tuetun asumisen vaihtoehtoja. Hankkeessa tehdään ikääntyneiden asumisen suunnitelma, joka liitetään koko hyvinvointialuetta koskevaan asumisen suunnitelmaan. Ikääntyneiden asumisessa huomioidaan ikä- ja muistiystävällisyys ja luodaan tarvittava yhteistyörakenne ikääntyneiden asumiseen. Suunnitelma kestävän erityisasumisen pohjaksi laaditaan yhteistyössä alueen toimijoiden, erityisesti ikäihmisten, kuntien ja tulevan hyvinvointialueen kanssa. Ikääntyneiden edustus huomioidaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelun kumppanuustyön kautta, joissa on mukana esimerkiksi eläkeläisjärjestöjä ja vanhusneuvostojen jäseniä. 

Pornainen

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen

Hankkeessa pienet kunnat Pornainen, Askola, Myrskylä ja Pukkila tarjoavat kuntien ikäihmisille kotona asumiseen tukea, neuvoja sekä liikuntaesteiden korjausapua. Asuntojen pienten korjaustarpeiden havainnointiin ja korjausten teettämiseen kootaan vapaaehtoistoimijoiden joukko, joka koulutetaan tehtäväänsä. Tavoitteena on ikäihmisten asuntojen korjausten edistäminen ja niiden esteettömyyden, toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen. Hankkeessa hyödynnetään eri järjestöjen tuottamia aineistoja ja tuotetaan ikäihmisille tietopaketteja asumisen ennakoinnista, esteettömyydestä ja kodin turvallisuudesta. 

Seinäjoki

Tilaa kaikelle hyvälle − ikääntyvän seinäjokelaisen asumisen mahdollisuudet

Hankkeessa valmistellaan Seinäjoen kaupungille ikäihmisten hyvän asumisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään ikääntyneiden välimuotoinen asuminen sekä kohtuuhintaisen välimuotoisen asumisen periaatteet. Lisäksi selvitetään nykyinen asuntokanta ja kiinteistömarkkinoilla toimivien yritysten ja yhdistysten nykytilanne ikääntyneiden asumisen suhteen sekä kehittämismahdollisuudet. Pilottina toimii kaupunginosa Kasperi, jossa on jo eri-ikäisille palveluja tarjoava palvelukortteli. Siitä muokataan Elinkaarikampus Kasperi, jossa luodaan uudenlainen kaupunginosamalli jo olemassa olevien palveluiden ympärille. Hankkeesta saatavaa materiaalia voidaan hyödyntää myös muihin kehittämistarpeisiin maakunnassa ja valtakunnallisesti. 

Siilinjärvi

Kehittyvä ja ikäystävällinen Siilinjärvi

Siilinjärven hankkeessa vahvistetaan kunnan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kuntien yhteistyötä ikääntyneiden asumisen kysymyksissä. Tavoitteena on aktivoida ja laajentaa yhteistyötä sektorien välillä sekä löytää malli, missä ikäihmiset saavat informaatiota ja palveluja paikkaan missä asuvat, vaikka palveluntarve ikääntymisen myötä kasvaisi. Tiedon saatavuudessa hyödynnetään teknologiaa. Tarkoituksena on muodostaa digitaalinen alusta ja digiopas ikääntyvien oman varautumisen tueksi, jotka sisältävät neuvontaa, ohjeita ja tarvittavat yhteydenottokanavat. Mallia voidaan hyödyntää muissa kunnan sekä hyvinvointialueen ikääntyneiden asumisen ratkaisuissa. Yhteistyötä tehdään laajasti kunnan toimijoiden ja sidosryhmien, kuten vanhus- ja vammaispalvelujen neuvoston, kesken. 

Somero

Yhteisöt ja yhteisöllisyys osana ikääntyvien kotona asumisen tukemista

Hankkeen tavoitteena on Someron kaupungin ja kaupungin alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisöllisyyden hyödyntäminen osana ikääntyvien kotona asumisen tukemista. Hanke toteutetaan kaupungin ja Vanhaintuki ry:n yhteishankkeena, myös muita yhdistyksiä, yhteisöjä sekä vanhus- ja vammaisneuvosto otetaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on yhdistysten, seurakunnan, taloyhtiöiden, kyläyhteisöjen ja vapaaehtoistyön voimavarojen ja osaamisen tunnistaminen osana palveluntuotantoa ja ennaltaehkäiseviä, kotona asumista tukevia palveluita. Hanketyöntekijä kartoittaa alueen toimijoiden mahdollisuudet tukea ikääntyvien kotona asumista sekä viedä ratkaisuja toimintamalleja eri asuinalueille. 

Teuva

MUISTIKÖKKÄ – muisti- ja ikäystävälliset Teuvan kylät ja taajamat 2022–2023

Hankkeen tavoitteina on edistää ikäihmisten ja erityisesti muistisairaiden osallisuutta asuinympäristössään ja yhteisöissään sekä edistää toimijuutta lähialueen palveluiden käyttäjänä. Kohderyhmä koostuu Teuvan haja-asutusalueen kylissä asuvista ikääntyneistä sekä toimijoista, jotka järjestävät heille palveluita. Luodaan työpajamenettelyllä ikä- ja muistiystävällisyyden paikallinen toimenpideohjelma osaksi kunnan rakennusohjelmaa sekä valtuustokauden hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Ikä- ja muistiystävällisyyttä lisätään kouluttamalla alueen toimijoita Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen kehittämällä konseptilla. Hankkeen kumppanina toimii Muistiliiton ohella Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023 (IkäKoti) -hanke, jonka kanssa välitetään toimenpideohjelmaa muihin alueen kuntiin. 

Turku

Varsinais-Suomen Ikäasumisen hanke

Hankkeessa laaditaan arvio ikäihmisten asumisratkaisuista kuntakyselyn avulla. Vastauksia täydennetään tilastojen ja tietokantojen avulla. Luodaan yhteisiä toimintamalleja hyvinvointialueen kunnissa, kerätään hyviä käytäntöjä ikäystävällistä asumista ja asuinympäristöjä tukevista ratkaisuista sekä lisätään kuntien viranhaltijoiden valmiuksia toteuttaa ikäystävällisiä ratkaisuja osana asumista ja asuinympäristöjä. Myös neuvontaa ja palveluohjausta kehitetään, jotta ikääntyneet voivat ennakoida ja varautua tuleviin asumisen tarpeisiin itse. Hankkeen tuloksena muodostuu hyvinvointialueen kunnille luotu suositus, joka sisältää kokonaiskuvan ja prioriteettijärjestyksen toimenpiteistä. Suositus tehdään poikkihallinnollisessa yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien ja hyvinvointialueen välillä. 

Tuusula

Ikäystävällinen asuinympäristö Tuusulan keskustaan

Tuusulan pientalovaltaisessa kunnassa senioreille tarvitaan kotona asumista tukevia asumisen ratkaisuja. Hankkeessa suunnitellaan ikääntyneiden asumisratkaisuja Tuusulan keskusta-alueelle, josta kehitetään ikäystävällinen asuinympäristö. Siihen tehdään konseptisuunnitelma asumisen ratkaisuiksi ja järjestetään idea- ja/tai tontinluovutuskilpailu, jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja, konsepteja ja toimijoita ikääntyneiden asumiseen. Myös välimuotoista asumista kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan poikkihallinnollisena yhteistyönä ja ikääntyneet osallistetaan varhaisessa vaiheessa. 

Vantaa

Yhteisöllisyyttä edistävät ikäystävälliset kylät

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kaksi vaihtoehtoista ikäystävällisen kylän konseptia, joita voidaan hyödyntää erityisryhmien asumisen ja rakennetun ympäristön suunnittelussa Vantaalla ja muualla. Konseptit rakentuvat asumisen vaihtoehtojen, ikäystävällisen kylän palveluiden, kaupunkiympäristön julkisten tilojen ja teknologisten ratkaisujen ympärille. Ne sisältävät suunnitteluohjeita ja -periaatteita, jotka tukevat rakentamiskohteiden ja asuinalueiden suunnittelua. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa.

Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet: Vuoden 2021 hakukierros

Asikkala

Asikkalan kunnan ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma

Asikkalan Ikäihmisten asumisen edistämisen hankkeessa etsitään keinoja, joilla voidaan tukea paikallisesti ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman linjausten mukaisia tavoitteita. Tavoitteena on ikäihmisten asumismuotojen ja tulevaisuuden tarpeiden selvittäminen, ikäihmisten tietous mahdollisista asuinympäristön remontoinnin tuista sekä asuinympäristöjen yhteisöllisyyden lisääminen mm. kartoittamalla ja luomalla kohtaamispaikkoja eri-ikäisille ihmisille. Edistämissuunnitelmassa selvitetään ikäihmisten asumismuotojen ja asuinympäristön nykytila ja kehittämistarpeet, tiivistetään yhteistyötä kunnan ja eri toimijoiden kanssa sekä osallistetaan kuntalaiset mukaan päätöksentekoon.

Asikkalan hankkeen kuvaus ja tulokset

Eksote (kuntayhtymä)

Ikääntyneiden asumisratkaisut (Taipalsaari)

Hankkeessa selvitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Taipalsaaren kunnan pilottialueiden ikäystävällisyyden parantamiseksi. Lisäksi selvitetään ikääntyneen väestön tulevaisuuden asumisratkaisuja, koska ikärakenne vanhenee voimakkaasti niin Etelä-Karjalan kunnissa kuin valtakunnallisestikin. Selvitystyö kohdistuu ikääntyneen väestön asumisratkaisuihin, joissa huomioidaan hajanainen taajamarakenne ja palvelurakenne sekä nykyinen asuntokanta ja kaavoitukselliset ratkaisut. Hankkeessa tarkastellaan erillisenä ratkaisuna palvelutalokokonaisuutta sekä selvitetään mahdollisuuksia senioriasumiselle ja muille välimuotoisille sekä yhteisöllisille asumismuodoille ikäystävällisten asumisratkaisujen edistämiseksi.

Hamina

Ikäystävällisen asumisen kehittämistä osallistamalla ja yhteistyöllä

Ikäystävällisen asumisen kehittämistä osallistamalla ja yhteistyöllä -hankkeen tavoitteena on korjata vanhaa asumiskantaa toimintakykyä tukevaksi, rakentaa toimintaa ja elämää kerrostaloihin sekä lisätä yhteisöllistä uudisrakentamista. Taloyhtiöitä ja talojen asukkaita autetaan tunnistamaan asumisen esteettömyyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden merkitys toimintakyvyn säilyttämisessä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan tiloihin ja pihoihin liittyviä muutoksia. Hankkeessa syntyy verkostoja, jotka tuottavat toimintoja taloihin asukkaiden aktiivisuuden edistämiseksi.

Haminan hankkeen kuvaus ja tulokset

Hämeenlinna

Meikä asuu missä haluu: prosessit sisältävä työkalupakki kunnille varauduttaessa elinvoimaisen ja ikäystävällisen asumisen tulevaisuuteen erilaisilla asuinalueilla, taajamissa ja pitäjissä

Hämeenlinnassa kehitetään sekä kansallista että kansainvälistä tietämystä hyödyntävä ennakoinnin ja varautumisen toimintamalli. Tavoitteena on toteuttaa elinvoimaisten taajamien, asuinalueiden ja pitäjien ikäystävällinen ja tarvelähtöinen asuminen myös tulevaisuudessa. Loppuraporttina hanke tuottaa ohjekirjan: ”Työkalupakki – suunnitelmallinen varautuminen ikääntyneiden asumiseen kunnissa”. Työkalupakki pitää sisällään testatut ja arvioidut suunnittelu- ja toteutusperiaatteet, yhdessä toimijoiden kanssa sovitut ohjeistukset esimerkiksi rakentajille, mallinnetun toimeenpano-ohjelman (prosessikuvaus) sekä työkaluja kaupungin ikääntyneiden asumisen ja ikäystävällisyyden edistämisen strategioiden pohjaksi.

Hämeenlinnan hankkeen kuvaus ja tulokset

Jämsä

Senioriasumisen kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisille sopivan asuntokannan määrää kaupungissa, parantaa olemassa olevan asuntotarjonnan laatua, liittää erilaisia palveluja kustannustehokkaasti osaksi asumista sekä varmistaa uusilla viestinnän keinoilla ns. välimuotoisen asuntotarjonnan mahdollisimman hyvä kohdentuminen sitä tarvitseville. Hankkeen tuloksena syntyy osallistava yhteiskehittämisen työkalu, jolla kaupungissa sijaitsevia asuntokohteita kehitetään ikääntyvien asumisen tarpeita vastaaviksi. Osana yhteiskehittämisen työkalua luodaan pisteytysjärjestelmä, jolla arvioidaan asunnon soveltuvuutta ikääntyvän ihmisen kodiksi.

Jämsän hankkeen kuvaus ja tulokset

Kangasniemi

Ikäihmisten viriketupa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä (Essote) hoitaa Kangasniemen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kangasniemen kunnassa on ns. Ikäihmisten kampusalue, jossa asuu noin 100 ikäihmistä. Alueella järjestetään ikäihmisten palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista. Alueella on myös vuokrataloja, joihin asiakas voi hankkia kotihoitoa tarpeidensa mukaan. Alueella ei ole tällä hetkellä kokoontumistiloja eikä yhteisöllistä toimintaa. Viriketupatoiminnan tarkoituksena on korjata tämä puute. Tila sijoitetaan Ikäihmisten kampusalueelle, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki Kangasniemen kunnan ikäihmiset. Hankkeen tavoitteena on parantaa Ikäihmisten kampusalueen ikäystävällisyyttä, lisätä asumisviihtyvyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa sekä toteuttaa konkreettinen kokoontumispaikka. Lisäksi haluamme luoda Kangasniemen kuntaan uutta, virtuaalista toimintaa myös ikäihmisille.

Kangasniemen hankkeen kuvaus ja tulokset

Kurikka

As Oy Koulukatu 55 asuntojen muuttaminen ikääntyneiden asumiseen sopiviksi

Hankkeen tavoitteena on parantaa Jurvan keskustan asuntojen soveltuvuutta ikäihmisten tarpeisiin ikärakenteen kehityksen johdosta. Tavoitteet saavutetaan kartoittamalla paikallisen sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa tarpeet ikäihmisten asumiseen Jurvan keskustan alueella. Päätoteuttajana hankkeessa toimii Kurikan kaupungin tekninen osasto. Kaupungin omana resurssina käytetään Tilapalveluyksikön henkilöstöä rakennuttamisessa sekä valvonnassa. Lisäksi kaupungin omia rakennusammattimiehiä käytetään toteutukseen resurssien puitteissa. Toimenpiteinä mm. pinnat muutetaan helposti siivottavaksi, oviaukkojen leveys muutetaan vastaamaan esteettömyyttä ja kylpyhuoneiden varustelu muutetaan ikäihmisen tarpeita tukevaksi.

Kärkölä

Eloisaa – asumista senioreille Kärkölässä

Kärkölän ikäihmisten asumisen kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä asumisen ennakointia siten, että kunnassa olisi tarjolla esteetöntä asumista ja lähipalvelut olisivat konkreettisesti saatavilla. Hankkeella edistetään ikäihmisten palveluiden saatavuutta ja laajentamista sekä tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Yhteisöllinen asumiskokonaisuus muodostettaisiin rakentamalla yhteisöasumista tukeva välimuotoinen palvelutalo, joka tukisi palveluillaan myös muiden ikääntyneiden kuntalaisten palvelutarjontaa. Kuntalaisten demografiset muutokset asettavat painetta kehittää uudenlaisia asumisen ja palveluiden ratkaisuja. Välimuotoisella palveluasumisella on tarkoitus lisätä asumisen valinnanvapautta sekä mahdollistaa kodinomainen asuminen loppuelämäksi.

Kärkölän hankkeen kuvaus ja tulokset

Nokia

Kotoisa ehtoo – välimuotoiset asumisratkaisut kotona asumisen tukena

Hankkeessa selvitetään ikääntyneiden erilaisia asumistarpeita Nokian kaupungissa sekä laaditaan suunnitelma siitä, miten nykyisen palvelurakenteen rinnalle saadaan muodostettua ikääntyneiden tarpeita paremmin palvelevia asumisen ratkaisuja. Hankkeessa kartoitetaan asiakasryhmän tarpeita nimenomaan välimuotoisten asumisratkaisujen osalta. Kohderyhmänä ovat erityisesti tällä hetkellä kotihoidosta suoraan ympärivuorokautiseen hoivaan siirtyvät asiakkaat, joiden kotona asuminen voisi jatkua myös uudenlaisen välimuotoisen asumisen turvin. Hankkeessa selvitetään asiakastarpeiden lisäksi Nokian kaupungin alueen nykyinen asuntokanta sekä erilaisia teknologisia ratkaisuja, joita voitaisiin hyödyntää ikääntyneiden asumisen tukena.

Nokian hankkeen kuvaus ja tulokset

Paimio

Ehtookontu

Hankkeen tavoitteena on suunnitella esteetön ja muistiystävällinen ikääntyneiden hyvinvointikortteli, jossa yhtenä osana on ns. Ehtookonnun yksikön suunnittelu. Ehtookontuun on tarkoitus tulla välimuotoista asumispalvelua, yhteisöllistä kimppa-asumista, kotihoidon toimitilat sekä kuntouttavan lyhytaikaishoidon yksikkö. Tilat ovat monikäyttöiset ja muunneltavat. Kotihoito on välimuotoisen asumisen tukena, tarvittaessa myös yöaikaan. Ehtookonnun yksikkö ympäristöineen suunnitellaan muistisairaat henkilöt huomioiden, jotta he pystyvät asumaan kodissaan ja kotiympäristössään entistä pidempään. Teknologiasuunnitelma on yksi suunnittelun osa-alue, jolla edistetään turvallista asumista. Paimion kaupunki on Hinku-kunta, joten suunnittelussa huomioidaan myös ekologisuus ja ympäristönäkökulmat.

Paimion hankkeen kuvaus ja tulokset

Parainen

Ikäihmisten asumispalveluiden kartoitus

Paraisilla halutaan varautua ennakkoon ikääntyneiden asumistarpeisiin. Asumispalveluiden tarve tulee kasvamaan ja muuttumaan tulevaisuudessa. Lisäksi kunta-alueen monimuotoiset saaristo-olosuhteet asettavat omat haasteensa asumispalveluille. Paraisilla halutaan jatkossakin tarjota laadukkaat ja tasapuoliset asumispalvelut koko kunnan alueella. Paraisilla on tarpeen toteuttaa ikääntyneiden asumisen nykytilan kartoitus ja tunnistaa asumiseen liittyvät haasteet. Kartoituksessa huomioidaan mm. demografiset ja maantieteelliset tekijät, nykyiset palveluasumisvaihtoehdot sekä ikääntyneiden toiveet asumisen suhteen.

Paraisten hankkeen kuvaus ja tulokset

Pori

Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen (ml. Merikarvia ja Ulvila)

Hankkeen tavoitteena on tukea Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella meneillään olevaa iäkkäiden ihmisten palvelurakennemuutosta sekä edistää esteettömiä ja turvallisia asumisratkaisuja etenkin muistisairaiden osalta. Mukana ovat myös Merikarvian ja Ulvilan kunnat. Hankkeessa tuetaan ikääntyneiden kuntalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia. Tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen kodeissaan mahdollisimman pitkään, mutta samalla suunnitella myös turvallisia ja esteettömiä asumisratkaisuja uuteen välimuotoisen asumismallin konseptiin. Hankkeessa selvitetään erityisesti kuntien vuokrataloyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden (mm. vanhustenkotiyhdistyksen) kiinteistökannan mahdollisuudet mukautua tulevaisuuden tarpeisiin ikääntyneiden asumisratkaisuissa mm. esteettömyys- ja turvallisuusmuutoksien avulla sekä peruskorjauksen ja uudisrakentamisen keinoin. Omissa asunnoissa asuvien ikäihmisten tietoisuutta ARA:n korjausavustuksista lisätään.

Porin hankkeen kuvaus ja tulokset

Pornainen

Ikäihmisten palvelukortteli

Pornaisten kunta kuuluu Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään (Keusote). Keusoten kuntayhtymään kuuluvat Pornaisten lisäksi Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän kunnat. Pornaisten kunnan ikääntyvien ihmisten hoito- ja hoivapalvelujen kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Kalleinta ympäristökuntiin verrattuna on ollut ympärivuorokautinen hoito. Kunnan tavoitteena on lisätä kevyempää palveluasumista alueella ja pienentää raskaamman laitoshoidon tarvetta. Kunnan ajatuksena on luoda uudenlainen palvelukorttelimainen asumiskokonaisuus, jossa huomioidaan ikäihmisten viihtyvyys, kodinomaisuus ja hyvät lisäpalvelut, jotka mahdollistavat asumisen omassa tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Hankkeessa mietitään ratkaisua, jossa huomioitaisiin toiminnallinen pihapiiri, erilaiset asumisen muodot (mm. luhtitalo), rivitalo- ja kerrostalorakentaminen sekä saavutettavat palvelut.

Pälkäne

Yhteisötalot

Yhteisöllisyyttä syntyy parhaiten kohtuullisen pienissä asumisen yksiköissä. Luopioisissa toimiva asunto-osuuskunta Pöllökartano on erinomainen esimerkki asukaslähtöisestä ja yhteisöllisestä asumisen muodosta. Pöllökartanon omistamassa talossa yhteiset tilat ja asukkaiden omat tilat liittyvät saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi. Jokaisella asukkaalla on oma keittiö, mutta myös oikeus käyttää yhteistä paremmin varusteltua ja suurempaa keittiötä. Televisiota voi katsoa omassa huoneessa tai yhdessä muiden kanssa yksikön aulatiloissa. Jos rakennus luokitellaan kerrostaloksi, aulatila katsotaan helposti käytävätilaksi, jonka kalustamista ja käyttöä palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät määräykset rajoittavat. Hankkeessa kehitetään monistettava yhteisöllisen asumisen talokonsepti, joka on helposti toteutettavissa erikokoisissa kunnissa.

Pälkäneen hankkeen kuvaus ja tulokset

Rovaniemi

IkäEloa-asumis- ja palvelukortteli

IkäEloa-asumis- ja palvelukorttelihankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten asumisen ja asumispalveluiden rakennemuutosta kohti monimuotoista asumista yhdistävää mallia. Tavoitteena on kehittää uusia asumisratkaisuja, kuten välimuotoista asumista, osana ikäystävällistä ja yhteisöllisyyttä tukevaa korttelimaista asuin- ja elinympäristöä. Kohdealueena tulee olemaan kaupungin ydinkeskustassa oleva tontti ja siellä sijaitsevat laajat maanalaiset tilat. Lähikorttelissa asuu runsaasti ikääntyneitä, joten alueelle suunnitellut palvelut tukevat myös heidän kotona asumistaan. Suunnittelussa huomioidaan erityisryhmien asumisen tarpeet. Korttelin asunnot korvaavat myös vanhoista kiinteistöistä siirtyvien palveluasumisen ja hoivan tilojen tarvetta.

Rovaniemen hankkeen kuvaus ja tulokset

Rusko

Seniorien kyläasumista  – palvelut lähellä -hanke

Hankkeessa on tavoitteena kehittää ruskolaisille ikääntyneille kuntalaisille nykyistä monimuotoisempia asumisvaihtoehtoja maaseutumaisessa kunnassa. Hankkeessa selvitetään, miten toteuttaa ikä- ja muistiystävällisen välimuotoisen senioriasumisen ratkaisuja Ruskon taajaman alueella. Asumisen ratkaisut toteutetaan osana eri-ikäisiä kuntalaisia palvelevaa, vetovoimaista ja maaseutumaisen toimintaympäristön huomioivaa palvelukorttelikonseptia, eräänlaista kyläasumista. Kyläasumisessa mahdollistuu asuminen tuetusti omassa kodissa, mutta myös toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä yhteisöllinen päivätoiminta. Hankkeen tuloksena syntyy konkreettinen suunnitelma ja toteuttamisselvitys sekä ratkaisuvaihtoehdot ikä- ja muistiystävälliseen kylämäiseen senioriasumiseen Ruskon taajamassa ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Ruskon hankkeen kuvaus ja tulokset

Siilinjärvi

Ikäihmisten asumisen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja tiivistää yhteistyötä eri sektorien välillä sekä löytää malli, jolla palvelut saadaan lähelle ikäihmisiä, vaikka palveluntarve ikääntymisen myötä kasvaisi. Siilinjärven kuntaan aloitetaan uuden palveluasumiseen kohdentuvan ikääntyvien talon rakentaminen syksyllä 2021. Ikääntyvien talon ideologiana on ikäystävällinen kohtaamispaikka, jossa tuetaan arjessa selviytymistä, yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta ikä- ja muistiystävällisellä tavalla. Tavoitteena on löytää toimintamalli, jossa erilaisiin asumisen ratkaisuihin voidaan hybridimallia hyödyntäen yhdistää iäkkäiden henkilöiden tarpeita vastaavia palveluja sekä muita toimintoja.

Siilinjärven hankkeen kuvaus ja tulokset

Sodankylä

Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen

Hankkeessa tuotetaan poikkihallinnollisesti malli Sodankylän ikäihmisten monimuotoiselle asumiselle. Mallin työstämiseksi osallistetaan eri toimijoita sekä kohderyhmiä. Malli tulee keventämään ikäihmisten palveluasumisen rakennetta ja perustumaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuuden tunnetta yhteisöllisillä, eri elämäntilanteisiin muuntuvilla, esteettömillä ja palvelujen läheisyydessä olevilla asumisen ratkaisuilla.

Sodankylän hankkeen kuvaus ja tulokset

Somero

Seniorikampus

Someron kaupungin johtoryhmä on päättänyt 23.3.2021 Sairaalatien asuinalueen hankesuunnittelun käynnistämisestä ja ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen kehittämistä koskevaan erityisavustushakuun 2021 osallistumisesta. Todettuna on, että Someron kaupungin ikäihmisten palvelurakenne on raskas. Siirtymä tehostettuun palveluasumiseen tapahtuu usein suoraan kotoa tai vuodeosaston kautta. Lisäksi Someron kaupungin maantieteellinen laajuus aiheuttaa haasteen kotiin annettavien palveluiden järjestämiselle. Tavoitteena on, että Sairaalatien rivitaloaluetta kehitetään Seniorikampus-alueeksi, joka tarjoaa ikäihmisille turvallista ja yhteisöllistä välimuotoista tukiasumista. Asuinalueelle järjestetään ohjattua päivätoimintaa, tarvittavia sote-palveluita sekä tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja.

Someron hankkeen kuvaus ja tulokset

Perusturvaliikelaitos Saarikka

Kasvua keskustaan

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa yhdessä tekemisen edellytykset ja askelmerkit keskustojen asumisen tiivistämiseksi alueen kuntien ja sote-toimijoiden kanssa ikäihmisten tarpeita kuunnellen (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi ja Perusturvaliikelaitos Saarikka). Hankkeessa huomioidaan kuntien keskustojen erityispiirteet ja ikäihmisten näkemykset. Hankeen avulla etsitään uusia toimintamalleja ikääntyneiden esteettömään ja yhteisölliseen asumiseen sekä palveluiden tuottamiseen muuttotappioalueilla. Ikääntyvillä tulee olla mahdollisuus ottaa vastuu omasta tulevaisuudestaan myös iän karttuessa ja valita kotona asumista tukeva asuinpaikka. Hankkeessa luodaan ikääntyville kannusteita kuntataajamien palveluiden äärelle muuttamiseen. Toinen keskeinen päätavoite on kehittää hankkeen aikana tulevaa sote-ratkaisua ennakoiva yhteistyömalli yhdessä palveluita tuottavan yhteistoiminta-alueen, kuntien, yksityisen sekä kolmannen sektorin ja ikääntyvien kesken. Tavoitteena on, että eri osallistujien näkemysten kuuleminen on mahdollista myös jatkossa.

Perusturvaliikelaitos Saarikan hankkeen kuvaus ja tulokset

Suonenjoki

Savon Villin Lännen Ikääntyneiden asumisen ”Master Plan”

Savon Villin Lännen ikääntyvien asumisen Master Plan -työskentelyssä tavoitteena on SavoGrown alueen kuntien Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden ikääntyvien asumisen noin vuoden mittainen tiedolla johtamisen osallistava strategiaprosessi, joka tukeutuu vahvasti tiedonkeruuseen ja ennakointiin. Prosessiin sitoutetaan alueen kuntien luottamushenkilöt, kuntayhtymä ja muut sote-toimijat, järjestöt ja neuvostot, kuntakonsernien vuokrataloyhtiöt ja erityisryhmien asuntoja ylläpitävät järjestöt sekä kuntalaiset. ”Master Planin” myötä päätöksenteko ja ikääntyneiden palvelujen kehittäminen sujuvat jatkossa jouhevasti, kun mm. investointipäätösten tai toiminnan supistamispäätösten tekeminen helpottuu.

Suonenjoen hankkeen kuvaus ja tulokset

Tuusula

Yhteisöllisen asumisen malli

Yhteisöllisen asumisen malli Tuusulassa -hankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllistä asumista ja kehittää innovatiivisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja ikääntyneille. Hankkeen aikana rakennetaan ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen toimintamallia. Tarkoitus on valmistella ensimmäisiä yhteisöllisen asumisen kohteita ympäri kuntaa. Yhteisöllistä asumista toteutetaan eri hallintamuodoissa ja asuntotyypeissä. Hankkeen aikana kartoitetaan toteutettuja yhteisöllisen asumisen ratkaisuja ja tehdään kysely ikäihmisten asumisen toiveista. Lisäksi kartoitetaan keskeiset yhteiskehittämiseen osallistuvat toimijat. Yhteisöllistä asumista suunnitellaan alueellisissa työpajoissa ikäihmisten, rakentajien ja kunnan edustajien kesken. Hankkeen yhteistyökumppanina on Miina Sillanpään Säätiö. Säätiö vastaa esikartoituksesta, työpajojen fasilitoinnista sekä toimintamallin tuottamisesta yhteistyössä kunnan kanssa.

Tuusulan hankkeen kuvaus ja tulokset

Ylitornio

Meän Tupa

2000-luvulla ikäihmisten asumisen kehittämistä on ohjannut periaate kotona asumisen tukemisesta. Yksinäisyys ja turvattomuus ovat kuitenkin monen ikäihmisen ongelma ja tutkimusten mukaan yksin asuminen lisää yksinäisyyttä. Ylitornion kunnalla on tällä hetkellä ikäihmisille tarjolla kotipalvelua sekä tehostettua palveluasumista. Ikäihmisille haetaan usein palveluasumisen paikkaa turvattomuuden ja yksinäisyyden vuoksi. Tämä ei palvele ikäihmistä, mikäli hän pärjäisi vielä itsenäisesti kotona kotihoidon turvin ja tällöin viedään todennäköisesti tehostetun palveluasumisen paikka sitä kipeämmin tarvitsevalta. Välimuotoisessa asumisessa palvelut ja asuminen ovat erillään, ja ikäihminen määrittää itse mitä palveluja hän tarvitsee tai haluaa. Välimuotoista asumista tukemaan tarvitsisimme matalan kynnyksen kohtaamispaikan lähelle ikäihmisten rivitaloja, jossa välimuotoinen palveluasuminen järjestettäisiin. Tämä kohtaamispaikka olisi Ylitornion kunnan hallitsema "Meän Tupa", joka olisi yhteinen "olohuone" ikäihmisille.

Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet: Vuoden 2020 hakukierros

Etelä-Karjala

Ikäystävällinen asuminen

Ikäystävällinen asuminen -hankkeen päätavoitteena on tukea kunnassa meneillään olevaa asumisen rakennemuutosta: asuntokannan korjaamista, uusia asumisratkaisuja sekä asuinalueiden kehittämistä. Tavoitteena on lisätä asuinympäristöjen ikä- ja muistiystävällisyyttä sekä yhteisöllisyyttä soveltaen green care -filosofiaa konkreettisilla toimenpiteillä.

Hankkeen pilottialueena on Savitaipaleen kunnan keskustaajama. Rakennemuutoksen ja palvelurakennusten korjausten ja uudistusten keskellä halutaan kehittää asuinalueen ikääntyneiden yhteisöllisyyttä niin, ettei kukaan jää henkisesti kodittomaksi asumisratkaisujen muutosten keskellä. Tarkoitus on edistää ikääntyneiden asumisvaihtoehtojen tarjontaa samalla, kun kunta varautuu ikääntyneiden asumisen ennakointiin.

Hankkeessa

 • valmennetaan alueen poikkisektorisia toimijoita ”ikäystävällisyyden” ja yhteisöllisyyden huomioimiseen
 • rakennetaan Toimintakeskus Suvannon ympärille esteettömyyttä ja yhteisökortteli -ajatusta vaaliva "Ikäystävällinen viheralue", joka on kaikkien kuntalaisten käytössä
 • tuodaan vapaaehtois- ja järjestövetoinen Arjen olohuone -toiminta digitaalisine sote-palveluineen vahvistamaan asuinalueen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhteistä toimintaa.

Eksoten hankkeen kuvaus ja tulokset 

Etelä-Savo

Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue

Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue -hankkeessa Haukivuoren taajamaan haetaan nostetta kehittämällä alueen toimintoja ja ympäristöä ikä- ja muistiystävällisiksi. Alueen asukkaiden mukana toimintaa kehittämässä ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymä (Essote) ja osatoteuttajina Aalto Yliopisto, Tractr/Spacent ja Vanhustyön Keskusliitto. Hankkeen kumppanina toimivat Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu, Haukivuoren aluejohtokunta ja vanhusneuvosto. Hankkeen kehittämistyössä keskeisessä roolissa ovat alueen ikääntyneet asukkaat. Hankkeessa syntyvää ikä- ja muistiystävällisen taajaman mallia hyödynnetään myös muissa Essoten taajamissa.

Haukivuoren taajama-alueen ekosysteemi muodostuu ympäristöstä, palveluista ja sosiaalisista verkostoista, jotka tukevat ikääntyvien asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä. Tämä toteutuu luomalla palvelualusta, joka yhdistää julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen palvelut. Haukivuoren keskustan alueella on menossa asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön laatutasoa ja lisätä esteettömän asumisen ja liikkumisen mahdollisuuksia. Hankkeessa huomioidaan ARA-asunnot ja niiden mahdollinen korjaustarve yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Hankkeessa jalkautetaan ennaltaehkäiseviä palveluita avaamalla yhteisöllisen ruokailun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Kohtaamispaikka sekä etäyhteydellä toteutettavat ennaltaehkäisevät tapahtumat ja toiminta tukevat alueen ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja.

Essoten hankkeen kuvaus ja tulokset 

Haapajärvi

Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä

Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hankkeessa selvitetään kaupungin vuokrataloyhtiön kiinteistökannan mahdollisuudet mukautua tähän tarpeeseen mm. esteettömyysmuutoksien, kuten hissien muutosten ja uudisrakentamisen keinoin, sekä kartoitetaan muiden toimijoiden mahdollisuuksia vastata tähän haasteeseen. Omistusasunnoissa asuvien ikäihmisten tietoisuutta ARA:n korjausavustuksista lisätään tiedottamalla.

Hankkeessa selvitetään kunnan ikäihmisten määrä ja sen kehittyminen tulevaisuudessa sekä tieto siitä, missä ikäihmiset asuvat ja mikä on välivaiheasuntojen tarve. Tiedon kerääminen koko kaupungin alueelta ja eri toimijoilta on erittäin tärkeässä asemassa hankkeen onnistumisen varmistamisessa.

Hankkeen tavoitteena on luoda ikäystävällinen alue Vitikanpuiston ympärille ja näin lisätä kaikenikäisten asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä Haapajärvellä sekä kehittää jo olemassa olevaa ikäihmisten toimintaa. Ikäystävällisiä muutoksia tehdään Vitikanpuistossa, kiinteistöjen pihoilla, kulkureiteillä ja toiminnan kehittämisessä.

Haapajärven hankkeen kuvaus ja tulokset 

Jyväskylä

Ikääntyneiden hyvä asuminen Jyväskylässä (IHANA)

Ikääntyneiden hyvä asuminen Jyväskylässä (IHANA) -hankkeessa tarkoituksena on analysoida kolmea erityyppistä case-asuinaluetta ikääntyvän ja ikääntyneen väestön näkökulmasta asuinympäristön ja asumisen suhteen. Case-alueiksi valitaan ominaisuuksiltaan (esimerkiksi sijainti, asuntotyyppi, asuntojen hallintamuoto ja palveluiden saavutettavuus) erilaiset alueet. Alueiden valinta tapahtuu syksyn 2020 aikana. IHANA-hankkeessa tavoitteena on kehittää myös ennakoimiseen ja varautumiseen liittyvää tiedottamista. Keskeinen tavoite läpi hankkeen on lisätä kaikkien kaupunkilaisten omaa tietoisuutta asumiseen liittyvistä asioista teemalla: ”Kuinka itse voin ennakoida ja varautua asumisen asioihin ikääntyessäni”.

IHANA-hankkeessa tarkastellaan valittujen case-asuinalueiden fyysistä ympäristöä ikääntyvän väestön näkökulmasta muun muassa esteettömyyskatselmusten avulla sekä yksittäisten asukkaiden kokemuksiin perustuen. Hankkeessa halutaan selvittää myös paikkatietoanalyysin hyödynnettävyyttä ikääntyville soveltuvan asuinympäristön kuvaamisessa case-asuinalueiden osalta. Tarkastelujen ja analyysien pohjalta on tavoitteena löytää asuinalueiden vahvuudet ja haasteet sekä tunnistaa käytännön toimenpiteet mahdollisten tarpeiden kehittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Tavoitteena on myös viedä tunnistetut toimenpiteet niistä vastaavien kaupunkiorganisaatioiden toimialojen tietoon sekä sitouttaa heitä toimenpiteiden toteuttamiseen.

Tehtyjen case-asuinalueiden tarkastelujen pohjalta pyritään luomaan tarkastelumalli, jota voitaisiin hyödyntää ja monistaa muiden asuinalueiden ikäystävällisyyden analysoinnissa. Tarkastelumalli voi olla esimerkiksi tarkistuslista, jossa on esitetty keskeiset asiat, joita eri asuinalueiden osalta tulee ikäystävällisyyden näkökulmasta tarkastella. Näin pystytään tunnistamaan mahdolliset toimenpiteet, joiden avulla voidaan toteuttaa ikäystävällistä asumista ja asuinympäristöjä. Tarkastelumalli hyödyntää sekä yhdyskuntasuunnittelua että alueelle tarvittavien ja tarjottavien palveluiden suunnittelua.

Jyväskylän hankkeen kuvaus ja tulokset 

Kalajoki

Ikäystävällinen Kalajoki

Ikäystävällinen Kalajoki -hankkeen tarkoituksena on laatia kehittämissuunnitelmia Kalajoen kaupungin ydinkeskustan alueelle. Suunnitelmassa tarkastellaan, miten alueelle voidaan luoda ikäystävällistä asumista ja asuinympäristöä samalla tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Suunnittelua tehdään toteuttamisen pohjaksi. Ikäihmisten asuinalueesta halutaan muodostaa toiminnallinen kohtaamispaikka eri sukupolvia edustaville kaupunkilaisille. Erityisenä kohderyhmänä ovat ikääntyneet.

Hankkeen tavoitteena on

 • laatia suunnitelma ja toteuttamisselvitys ratkaisuvaihtoehtoineen ikäystävälliseen asumiseen ja toimintaympäristöön ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden
 • luoda kaiken kansan ”olohuone”, jonne on helppo tulla
 • osallistaa kuntalaisia ja ottaa mukaan keskeisiä toimijoita.

Hankkeen tuloksena syntyy innovatiivinen, tulevaisuuden tarpeet ennakoiva ja yhteinen näkemys ikäihmisten asumisesta ja toivotuista ratkaisuvaihtoehdoista sekä toteuttavuusselvitys, joka mahdollistaa jatkohankkeet suunnitelman tuotoksena. Hanke edistää ikäihmisten ja heidän sidosryhmiensä osallisuutta sekä parantaa vuoropuhelua kaupungin toimijoiden kanssa. Välillisesti Ikäystävällinen Kalajoki -kehittämishanke kehittää Kalajoen kaupungin kaupunkikuvaa ja kaupungin keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Varsinaisen rakennushankkeen toteuttaminen käynnistyy hankkeen päättymisen jälkeen niin, että uusi ikäystävällinen asuminen ja ympäristö kokonaisuutena olisivat valmiita vuoteen 2025 mennessä.

Kalajoen hankkeen kuvaus ja tulokset 

Kemi

Ikävihreä Pruntsi

Ikävihreä Pruntsi -hankkeen tavoitteena on tehdä Kemin keskustassa sijaitsevan Pruntsin alueen kortteleista ikä- ja muistiystävällinen asuinalue, joka hyödyntää asuin- ja elinympäristön mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjänä kestävän kehityksen periaattein sekä tarjoaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluita uudella tavalla.

Hanke on jatkoa Kemin kaupungin Pruntsin alueen kehittämisen tarveselvitykselle. Asuinalueen ja palvelukorttelin kehittäminen kytkeytyy osaksi Kemin kaupungin Vihreä Kemi-strategiaa, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa sekä asumisen ja palveluiden rakenneuudistusta. Alueella sijaitsee Kemin kaupungin omistaman Kemiläisten Vanhusten asuntosäätiön peruskorjattavia asuntoja. Alueella on useita erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteitä sekä kaupungin muiden toimialojen toimintoja. Lisäksi alueella sijaitsevat kulttuurihistorialliset kohteet Juhlatalo Jänkälä ja Pruntsin talo, joissa on toimintaa eri-ikäisille kaupunkilaisille.

Tavoitteena on luoda alueelle palveluita ja toimijoita koordinoiva ja yhteen sitova sekä yhteisöllisyyttä edistävä toimintamalli. Hankkeessa tehdään aluesuunnitelma kahden korttelin yhdistämisestä viihtyisäksi, turvalliseksi ja ikäihmisten sujuvan arjen mahdollistavaksi, yhteisölliseksi asuinalueeksi, jossa palvelut ovat pääosin kävellen saavutettavissa. Toimintamallissa hyödynnetään myös elinympäristön tarjoamaa kuntouttavaa tukea sekä luontolähtöisiä menetelmiä ja periaatteita. Toimintamallia voidaan monistaa ja hyödyntää muille vastaaville asuinalueille.

Kemin hankkeen kuvaus ja tulokset 

Kerava

Marttilanpuistosta esteetön, esteettinen ja yhteisöllinen korttelipuutarha

Marttilanpuistosta esteetön, esteettinen ja yhteisöllinen korttelipuutarha -hankkeessa kehitetään puistoaluetta. Keravan Marttilassa, noin 2 kilometrin päässä Keravan keskustasta, on tekeillä asemakaavamuutos, jossa käytöstä poistetun päiväkodin tontille kaavoitetaan ikääntyneille tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kaava-alue sijaitsee melko tiiviisti rakennetun kerros- ja pientaloalueen keskellä. Kaavamuutosalueella sijaitsee asemakaavan mukainen Marttilanpuisto, joka on tällä hetkellä vähäisessä käytössä johtuen osittain sen vähäisestä varustelusta. Osa puistoalueesta on metsää, joka on muun muassa koiranulkoiluttajien käytössä.

Ajatuksena on kehittää Marttilanpuistoa eri aistikokemuksia ja muistijälkiä tuottavaksi istutusten (perinnekasvit, tuoksuvat kasvit, kosketeltavat kasvit), materiaalivalintojen, välineistön ja esteettömien reittien avulla. Hankkeessa pyritään tuottamaan innovatiivisia ja kestäviä julkiseen tilaan sopivia ratkaisuja kaikkiin edellä mainittuihin elementteihin. Tavoitteena on puutarhamainen ja kotoinen tunnelma sekä puiston ainakin osittainen ympärivuotinen käyttö. Puiston kehittämiseen haetaan malleja myös kansainvälisistä, jo toteutuneista hankkeista.

Keravan hankkeen kuvaus ja tulokset 

Kuopio

Ikäihmisten asumisen kehittäminen yhteistyössä

Ikäihmisten asumisen kehittäminen yhteistyössä -hankkeen tavoitteena on aktivoida Kuopion kaupungin, Niiralan Kulma Oy:n ja Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n yhteistyötä ikäihmisten asumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi Kuopiossa.

Hanke kohdistetaan ikäihmisille soveltuvan vuokra-asuntokannan ja asumista tukevien palvelujen kehittämiseen sekä uusien asumisen hankkeiden suunnitteluun. Hankkeen tavoitteena on kaupungin ja eri tahojen aiempaa tiiviimpi yhteistyö, jonka avulla pyritään löytämään pitkällä aikavälillä kestäviä ja uusia palvelu- ja yhteistyömuotoja ikäihmisten asumisen tukemiseen. Tavoitteena on myös kehittää välimuotoista asumista ikäihmisille sekä luoda tätä tukevia palveluja yhteistyössä esimerkiksi järjestöjen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

 • Niiralan Kulma Oy:n nykyisen asuntokannan kartoittaminen ikäihmisten asumisen näkökulmasta (hissit, esteettömyys, puutteet, ongelmakohdat, yhteisöllisyys jne.)
 • Kehittämistoimenpiteiden tarkastelu ja priorisointi alueen väestökehitystä ajatellen (kaupunkialue / maaseutukeskukset)
 • Vanhan asuntokannan korjaamisen kestävät toimenpiteet pitkällä aikavälillä
 • Asumismuotojen kehittäminen (mm. välimuotoinen asuminen) yhteistyössä eri tahojen kanssa
 • Uusien ja nykyistä asuntokantaa uudistavien kohtuuhintaisten ja monimuotoisten vuokrahankkeiden suunnittelu ikäihmisille
 • Elinkaarikortteleiden suunnittelu Kuopioon ikäihmisten asumisen näkökulmasta
 • Ikäihmisen asumista tukevien palvelujen kehittäminen
 • Vuoropuhelun aktivoiminen vanhusneuvoston kanssa

Kuopion hankkeen kuvaus ja tulokset 

Lahti

Ikäihmisten paikat ja asumisen tarpeet

Ikäihmisten paikat ja asumisen tarpeet -hanke tuottaa tietoa Lahden kaupungille, jotta suunnittelun ja rakentamisen niukkoja resursseja voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti. 

Hankkeen tavoitteena on

 • selvittää paikkatietoaineistoin, miten ja missä kaupungin ikääntyneet ja ikääntyvät asuvat. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa asumismuotoa ja asumisen esteettömyyttä.
 • tarkastella ikääntyneiden palveluverkkoa paikkatietopohjaisesti ja peilata sitä asumisen aineistoihin.
 • muodostaa edellä mainituista paikkatietotarkasteluista johtopäätökset ja toimenpidetarpeet tuleville vuosille.
 • luoda malli seurantaan ja tulevaisuuden tarpeiden arvioimiseen.
 • kartoittaa ikääntyneiden ja ikääntyvien halukkuutta omaehtoiseen varautumiseen sekä tutkia, millaista tukea he kokevat tarvitsevansa varautumisen tueksi. Näkökulmana erityisesti, miten uudet ikääntyvät ikäluokat näkevät toiveensa ja mahdollisuutensa asua tulevaisuudessa ja miten he suhtautuvat palvelujen käyttämiseen.

Tavoitteena on selvittää, millaisia muutoksia asuntomarkkinoilla on odotettavissa lähitulevaisuudessa sekä millaisia tarpeita on odotettavissa kaupungin palveluverkkoon etenkin ikääntyvän väestön näkökulmasta. Selvitys toimii pohjana kaupungin asuntopoliittisten linjausten määrittelyssä, yleis- ja asemakaavasuunnittelussa sekä palveluverkkosuunnittelun tukena. Millaista asuntorakentamista kaupungissamme tarvitaan? Minne sitä olisi syytä rakentaa? Millaiset toimenpiteet edesauttavat nykyisen rakennuskannan soveltumista iäkkäämpien käyttöön?

Lahden hankkeen kuvaus ja tulokset

Lapinjärvi

Lapinjärven muistiystävällisen taajaman valaistuksen kehittäminen

Lapinjärven muistiystävällisen taajaman valaistuksen kehittäminen -hankkeessa laaditaan Lapinjärven muistiystävällisen taajaman valaistussuunnitelma hyödyntäen osallistavaa suunnittelua ja yhteiskehittämistä eri asiantuntijoiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Valaistussuunnittelun erityispiirteenä on vanhusten ja muistisairaiden huomioiminen toiminnallisesti ja tilallisesti.

Lapinjärven kunta on kehittänyt kirkonkylästään muistiystävällistä taajamaa vuodesta 2016. Taajamasta on tehty STM:n rahoittamassa hankkeessa yleissuunnitelma, jota on jatkosuunniteltu aluesuunnitelman muodossa. Jo olemassa olevien suunnitelmien pohjalta on tehty mm. esteetön kulku ja tie kirjastolle. Kevyen liikenteen sekä pysäköinnin muutoksia tehdään vuosina 2021-2022 ja  jaetun katutilan sekä kevyen liikenteen infraa vuosina 2023-2025. Lisäksi on suunniteltu opastusjärjestelyt.

Lapinjärven hankkeen kuvaus ja tulokset

Lapua

"Mun koto – paras paikka"

"Mun koto – paras paikka" -hankkeessa kartoitetaan tällä hetkellä toimivat, ikäihmisille soveltuvat ja ikäihmisille suunnatut hyvinvointia tukevat palvelut sekä kontaktoidaan mahdolliset yhteistyötahot.

Hankkeessa suunnitellaan palveluasumisyksikön kolmessa erillisessä yksikössä tapahtuvan toiminnan muutos seniorikodeiksi. Muutos liittyy toiminnan hallinnoinnin siirtymiseen yksityiseltä toimijalta Lapuan kaupungin toiminnaksi.

Kiinteistöjen yleistilat suunnitellaan kokoontumis- ja harrastetiloiksi tukemaan lapualaisten ikäihmisten hyvinvointia. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden, kuten kaupungin eri sektorien, mm. liikunta- ja kulttuuritoimen, vanhusneuvoston sekä kaupungissa toimivien järjestöjen, kanssa.

Hankkeessa suunnitellaan teknologiaratkaisuja, kuten teknologian hyödyntämistä ikäihmisten kotien turvaratkaisuissa ja hyvinvoinnin turvaamisessa (mm. kuntoutus, terveydentilan seuranta, muistin apuvälineet) sekä toteutetaan teknologioiden pilotointi Saarenpään palvelukodissa.

Lapuan hankkeen kuvaus ja tulokset

Marttila

Suvirannan asumiskorttelin käytettävyysselvitys

Suvirannan asumiskorttelin käytettävyysselvitys – toimintaympäristön muutos ja kehitystarpeet -hankkeen tavoitteena on tehdä käytettävyysanalyysi ja -suunnitelma erilaisista asumis- ja palveluratkaisuista olemassa olevaan ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asumiskortteliin. Käytettävyysanalyysin ja -suunnitelman tavoitteena on selvittää rakennuksen käyttöön liittyvät haasteet ja löytää keinoja haasteisiin vastaamisen sekä visioida tilankäytön mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että kunnassa on valmiina keinoja, joilla reagoida mahdollisiin tilaan liittyviin vaatimuksiin.

Visiona on Suvirannan palvelukeskuksen rakennuksen muunneltavuus ja yhteisöllinen asuminen, joka soveltuisi esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen, perhehoitoon ja ryhmäkotiasumiseen. Rakennus tulisi suunnitella osina (esimerkiksi 3–6 osiota) niin, että siitä voitaisiin muodostaa tarvittavia asumisen ja palvelujen kokonaisuuksia erilaisten tarpeiden mukaan. Rakennuksessa olisi mahdollisuus myös monen sukupolven asumisratkaisuihin. Esimerkkinä tästä on rakennuksen erillinen Suvisiipi, joka yhdistyy muuhun rakennukseen pienen aulan kautta. Yhtenä tarkasteltavana mahdollisuutena olisi Suvirannan tulevaisuus kevyempien asumisratkaisujen kiinteistönä. Tätä mahdollisuutta tukevat korttelissa sijaitsevat rivitaloasunnot sekä kotipalvelun ja sitä tukevien tilojen sijoittuminen Suvirantaan ja yhteen rivitaloista.

Marttilan hankkeen kuvaus ja tulokset

Mänttä-Vilppula

Kyläyhteisössä tuki ja turva

Kyläyhteisössä tuki ja turva -hankkeen tavoitteena on tehdä suunnitelmat Koskelantalot Oy:n omistamiin rivitaloihin. Tavoitteena on kylämäinen, esteetön pihapiiri sekä esteetön pääsy asuntoihin. Sisätilat pesutiloineen muutetaan ikäihmisille soveltuviksi. Asuntojen muutostöillä varaudutaan tulevaan väestökehitykseen ja pienennetään vuokrataloyhtiön tyhjien asuntojen ongelmaa. Tavoitteena on, että jatkossa samassa yhteisössä asuisi ikäihmisten lisäksi kaikenikäisiä; työssäkäyviä ja myös muita erityisryhmiä.

Hankkeessa selvitetään eri asukasryhmistä koostuvan asumisyhteisön vaikutusta ikääntyneiden ja muiden asukasryhmien asumisviihtyvyyteen sekä palvelujen tuottamiseen alueelle.

Hanke toteutetaan kaupungin tytäryhtiö Koskelantalot Oy:n omistamissa Piekantie 9 ja Akanvirta 1-2 vuokrarivitalokohteissa. Kahdella kiinteistöllä on yhteensä 8 rakennusta (21 asuntoa) sijoitettuna tonteille niin, että piha-alueille saadaan helposti yhteistiloja. Tarkoitus on luoda kylämäinen, esteetön ja turvallinen ympäristö. Ikääntyneiden asumista helpotetaan tuomalla yhteisöön kotihoidon ja palveluneuvojan palvelut sekä palvelutaksin ja kaupan kotiinkuljetuspalvelut. Mahdollisuutta läheisen huoltoaseman palvelutarjonnan laajentamiseen selvitetään.

Mänttä-Vilppulan hankkeen kuvaus ja tulokset 

Oulu

Auttava yhtei

Auttava yhteisö -hankkeen tavoitteena on parantaa ikääntyneiden sekä samalla muiden erityisryhmien kotona asumisen edellytyksiä aktivoimalla lähimmäisresurssia oululaisissa asuinyhteisöissä. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Hankkeen toimenpiteillä:

 • vahvistetaan yhteisöllisyyttä, myönteistä asenneilmapiiriä ja turvallisuutta asuinyhteisöissä
 • lisätään lähimmäistukea aktivoimalla lähimmäisresurssia asuinyhteisöissä
 • helpotetaan ikääntyneiden sekä muiden erityisryhmien ja tukea tarvitsevien kotona asumista
 • vähennetään koettua yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen oululainen asumisen malli, jossa arjen tukea saadaan merkittävässä määrin asuinyhteisön sisältä. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja yleiseen asenneilmapiiriin asuinyhteisöissä sekä luomaan arjen osallisuuden ja asumisen yhteisöllisyyden toimintamalli. Kohteena ovat kaikki oululaiset asuinyhteisöt. Resursseja kohdistetaan laajalti alueille, joilla asuu paljon ikääntyneitä.

Toiminta on tarkoitus juurruttaa osaksi kaupungin ja asuinyhteisöjen toimintaa. Kaupunki näkee kuitenkin, että 10 kuukautta on liian lyhyt aika toiminnan juurruttamiseen. Hankkeen aikana arvioidaan jatkon kannalta toimintaan vaadittavat henkilöstöresurssit. Ajatuksena on, että kaupunki jatkaa hanketta lokakuun 2021 jälkeen saatujen kokemusten perusteella.

Oulun hankkeen kuvaus ja tulokset 

Tampere

limuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä

Välimuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä -hankkeessa selvitetään, miten palvelukorttelikonsepti saadaan toteutettua yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisissa välimuotoisen asumisen kohteissa Tampereella ja Orivedellä.

Hankkeessa

 • Peltolammin alueelle suunnitellaan hyvinvointikeskus, johon sijoittuu eri-ikäisten palveluja. Tässä kohteessa etsitään erilaisia tapoja toteuttaa palvelukortteli sekä pohditaan, miten fyysinen ympäristö voisi tätä tukea.
 • Käräjätörmän alueella on jo pitkään suunniteltu kylätalo-konseptia, jossa kylätalo toimintoineen tukee muistisairaiden asumista sekä tuo toimintaa kaiken ikäisille korttelissa ja sen lähellä asuville. Haukiluomaan rakennetaan uudiskohde, jonne pohditaan yhdessä rakennuttajan ja palveluntuottajan kanssa joustavaa ja muuntuvaa asumisen konseptia ikääntyvien erilaisiin elämäntilanteisiin.
 • Pohjois-Hervannan kohteessa on tavoitteena monipuolinen asuminen kaikkiin elämänvaiheisiin. Tässä kohteessa tulisi huomioida, miten välimuotoisen asumisen konsepti voitaisiin toteuttaa niin, että lähellä sijaitsevat tori ja tehostetun palveluasumisen yksikkö saadaan korttelimallin mukaan, vaikka toimija on eri.
 • Oriveden kehittämiskohde on lähtökohdiltaan samankaltainen kuin Hervannan kohde, mutta toteutus suunnitellaan maaseutumaiseen ympäristöön. Oriveden kohteen tulokset ovat Pirkanmaalla kiinnostavia, sillä osassa kunnista on jo nyt liikaa tehostettua palveluasumista.

Tampereen ja Oriveden välimuotoisen asumisen konseptin suunnitteluun haastetaan mukaan kaikki kunnan hallintorakenteet, jotta lähitulevaisuudessa päästään tilanteeseen, jossa muisti- ja ikäystävälliset elinympäristöt ovat luonnollinen osa yhteiskuntaa. Kuntalaisten osallistuminen ja kuuleminen on tärkeää.

Tampereen hankkeen kuvaus ja tulokset

Turku

Asuminen vanhuspalvelujen rakennemuutoksessa (AVARA)

Asuminen vanhuspalvelujen rakennemuutoksessa (AVARA) -hankkeen aikana tuotetaan konseptimäärittely sekä välimuotoisesta asumisesta että perhehoidosta. Konsepti käsittää seuraavat sisällöt:

 • palvelun sisällön tarkennus, palvelukuvaukset välimuotoisista ratkaisuista
 • kohderyhmän määrittely
 • volyymin tarkennus
 • rahoitusmallien määrittelyt
 • asiakasmaksujen määrittelyt.

Myös eri toimijoiden roolit hankkeessa tulee määritellä. Hankkeen aikana valmistellaan ehdotus siitä, mikä rooli kunnalla, asiakkaalla, kaupunkisuunnittelulla ja asuntotuotannolla on seuraavien kokonaisuuksien osalta;

 • asuntotuotanto
 • asumisen järjestäminen, vuokrasuhde, omistusasuminen, osaomistus
 • palvelun järjestäminen
 • ohjaus palveluihin.

Hankkeen aikana tuotetaan aikataulutettu pitkän aikavälin kokonaissuunnitelma välimuotoisen asumisen ja tilapäisen perhehoidon käyttöönotosta Turun kaupungin vanhuspalveluissa. Hankesuunnitelma on osa vanhuspalvelusuunnitelman sisältämää rakennemuutoksen toimeenpanoa ja ikäasumisen ohjelman toteutusta.

Turun hankkeen kuvaus ja tulokset 

Lisätietoja

Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250189   Sähköpostiosoite: