Biodiversiteettiseurantaryhmä

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman 2017-2021 toteutusta ja seurantaa edistävä työryhmä

YM039:00/2016 Kehittäminen

Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian päätavoite vuosille 2012–2020 on että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy Suomessa. Strategian ja toimintaohjelman tavoitteet ja edistyminen: https://ym.fi/suomen-biodiversiteettipolitiikka; https://ym.fi/kansainvalinen-biodiversiteettipolitiikka

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM039:00/2016

Asianumerot VN/679/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2017 – 31.12.2022

Asettamispäivä 28.2.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa

Keino Toteutetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma

Keino Uudistetaan luonnonsuojelulaki

Strategiset kokonaisuudet Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Tavoite Suomi kantaa globaalia vastuuta

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten luonnon monimuotoisuusstrategia ja toimintaohjelma 2012-2020 toimeenpannaan hallinnossa ja miten eri sidosryhmät voivat osallistua toimeenpanoon. Työryhmässä mukana olevat tahot vastaavat strategian ja toimintaohjelman edistämisestä ja toteutumisen seuran-nasta kukin omalla sektorillaan.

Työryhmän tehtävänä on:

1) strategian ja toimintaohjelman toteutuksen edistäminen ja seuranta;
2) hallinnonalojen ja muiden toimijoiden vuorovaikutuksen kehittäminen;
3) luonnon monimuotoisuuden tilassa tapahtuvan kehityksen arviointi ja seuranta;
4) Suomen kansallisten raporttien hyväksyminen sopimuksen päätösten mukaan;
5) biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen kansallisen raportoinnin tu-keminen;
6) strategian ja toimintaohjelman toteutusta tukevan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen ministeriöiden ja eri sidosryhmien kesken sekä osallistuminen ohjelman viestinnän painopisteiden toteuttamiseen.

Työryhmän tulee koordinoida strategian ja toimintaohjelman toteutumista tarkastelevan loppuraportin laatimista, joka valmistuu kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön vuonna 2020 sekä osallistua uuden, vuoden 2020 jälkeisen kansallisen strategian ja toimintaohjelman valmisteluun.

Työryhmän tulee myös arvioida laatimansa esityksen vaatimat voimavarat.

Tiivistelmä

Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian päätavoite vuosille 2012–2020 on että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy Suomessa. Strategian ja toimintaohjelman tavoitteet ja edistyminen: https://ym.fi/suomen-biodiversiteettipolitiikka; https://ym.fi/kansainvalinen-biodiversiteettipolitiikka

Lähtökohdat

Strategian ja toimintaohjelman toteutus edellyttää aktiivista yhteistyötä ja toteutuksen koordinointia ja seurantaa sekä eri tahojen välistä yhteistyötä. Työryhmän tulee seurata aktiivisesti alan kehitystä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja häviämisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä, osallistua toteuttamiseen, hyödyntää alan tutkimustietoa ja lisätä yleistä tietoisuutta biologisesta monimuotoisuudesta. Työryhmä seuraa myös sopimukseen liittyvää Euroopan unionin toimintaa ja Suomen osallistumista tähän.

Valtioneuvosto päätti 20.12.2012 Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012 - 2020. Periaatepäätös sisältää pitkän aikavälin linjaukset Suomen luon-non monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä. Lisäksi valtioneuvosto päätti 30.12.2015 osana laajempaa periaatepäätösten ja strategioiden ajantasaisuuden tarkastelua, että se jatkaa Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian toimeenpanoa.

Ympäristöministeriö asetti aiemmin 12.4.2007 - 31.12.2016 työryhmän, jonka tehtävänä on ollut edistää Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman, Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi, toteutusta ja seurantaa.

Lisätietoja