Hyppää sisältöön
Media

Vapaaehtoinen metsien suojelu metsänomistajien suosiossa – määräaikaisiin ympäristötukisopimuksiin ennätysrahoitus

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2023 14.08
Tiedote
Polkujuoksua kesäisessä metsässä
Kuva: Mikael Ahlfors

Suomalaiset suojelivat viime vuonna pysyvästi noin 4 700 hehtaaria metsää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO-ohjelma). 20 vuodeksi rauhoitettiin noin 90 hehtaaria. METSO-ohjelman tavoitteena on perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä. Tänä vuonna kymmenvuotisiin ympäristötukisopimuksiin on rahoitusta ennätyksellisen paljon.

Suojelutavoitteesta oli vuoden 2022 loppuun mennessä saavutettu 93 prosenttia eli lähes 89 000 hehtaaria. Ympäristötukisopimuksia ja luonnonhoitotöitä toteutettiin noin 3 800 hehtaarilla. Tämä tarkoittaa, että 82 000 hehtaarin tavoitteesta on saavutettu 73 prosenttia eli noin 59 800 hehtaaria. 

”On ollut upeaa huomata, miten moni suomalainen metsänomistaja haluaa turvata luonnon monimuotoisuutta ja parantaa metsäluonnon tilaa tarjoamalla metsiään vapaaehtoiseen suojeluun. Metsien suojeluohjelma METSO on saavuttamassa sille asetetun suojelutavoitteen, mistä lämmin kiitos kaikille vuosien saatossa suojelupäätöksen tehneille metsänomistajille”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Kymmenvuotisilla ympäristötukisopimuksilla turvattiin metsäelinympäristöjä viime vuonna noin 3 600 hehtaaria. Luonnonhoitotöitä tehtiin yksityismetsissä 157 hehtaarilla. 

”Metsänomistajat ovat halukkaita turvaamaan metsien monimuotoisuutta METSO-ohjelman keinoin. Tämä on erittäin arvostettava asia. Määräaikaiset suojelusopimukset ovat joustavia metsänomistajien kannalta ja niiden suosio näyttää jatkuvan hyvänä. Vapaaehtoiselle metsien suojelulle täytyy taata riittävä rahoitustaso myös jatkossa”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Kuvat: METSO-ohjelman toteutus ELY-keskuksissa ja Suomen metsäkeskuksessa vuosina 2008–2022. ELY-keskuksen luvuissa ei ole mukana Metsähallituksen vuonna 2014 toteuttamaa 13 000 hehtaarin METSO-suojelua, mikä lasketaan mukaan METSO-ohjelman toteutukseen. METSO-ohjelman ELY-keskuksissa ja Suomen metsäkeskuksessa vuosina 2008–2022.
METSO-ohjelman toteutus Suomen metsäkeskuksessa 2008-2022

 

Vuonna 2022 maanomistajille maksettiin korvauksia monimuotoisuutta turvaavista toimenpiteistä yhteensä noin 43 miljoonaa euroa, josta noin 34 miljoonaa kohdistui pysyvään suojeluun ja noin yhdeksän miljoonaa määräaikaisiin ympäristötukisopimuksiin ja luonnonhoitohankkeisiin.

Sadat metsänomistajat suojelivat metsiään pysyvästi

Pysyvästä suojelusta tehtiin 450 päätöstä. Sadat metsänomistajat ovat siis päätyneet suojelemaan metsiään pysyvinä luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina tai myyneet metsäänsä valtiolle luonnonsuojelualueiksi. Eniten metsiä, noin tuhat hehtaaria, suojeltiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Suojeltujen kohteiden keskikoko on noin 10 hehtaaria. Pysyvän suojelun keskimääräinen korvaus oli viime vuonna noin 7 200 euroa hehtaarilta.

Ympäristötukisopimusten suosio jatkuu

Metsänomistajilta tulee yhä runsaasti suojeluselvityspyyntöjä monimuotoisuudelle merkittävistä luontokohteista. Viime vuonna solmittiin lähes 1 300 kymmenvuotista ympäristötukisopimusta. Ympäristötukea haettiin enemmän kuin mitä siihen oli käytettävissä rahoitusta ja osa viime vuoden sopimuksista siirtyi maksettavaksi tälle vuodelle. Yhä useampi metsäalan toimija on avustanut metsänomistajaa ympäristötukihakemuksen laadinnassa, ja vuonna 2022 toimijat valmistelivat ympäristötukihakemuksia yli 900 sopimushehtaarille.

Ympäristötukikohteiden keskikoko on vajaa kolme hehtaaria. Keskimääräinen korvaus metsänomistajalle kymmenvuotisesta sopimuksesta oli noin 2 200 euroa hehtaarilta. Korvaustaso vaihtelee maakuntien välillä laskennassa käytettävän alueellisen keskikantohinnan mukaisesti.

Tänä vuonna tavoitteena suojella pysyvästi vähintään 3 700 hehtaaria

Kaiken kaikkiaan METSO-ohjelman pysyvän suojelun tavoitteesta on jäljellä enää noin 7 000 hehtaaria toteutettavaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Tänä vuonna METSO-ohjelmassa on tavoitteena suojella pysyvästi vähintään 3 700 hehtaaria. Pysyvässä suojelussa etusijalla ovat edelleen Etelä-Suomen kohteet, mutta arvokkaita metsäkohteita suojellaan koko maassa. 

Ympäristöministeriö edistää metsien suojelua erillismäärärahalla, joka kohdennetaan erityisesti METSO-ohjelman toiminta-alueen ulkopuolelle Pohjois-Suomeen. Erillistä määrärahaa myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja vuoden 2023 talousarviossa metsien suojeluun on kohdennettu yhdeksän miljoonaa euroa. Määrärahalla tehdään vapaaehtoista metsien suojelua METSO-ohjelman keinoin, mutta suoritteita ei lasketa osaksi METSO-ohjelman toteutusta. 

Kymmenvuotisiin ympäristötukisopimuksiin tänä vuonna ennätysrahoitus

Määräaikaisesta suojelusta kiinnostuneiden metsänomistajien kannattaa nyt tarjota luonnoltaan arvokkaita kohteitaan METSO-ohjelmaan. Tavoitteena on solmia ympäristötukisopimuksia mahdollisimman paljon, vähintään 4 000 hehtaarille ja toteuttaa elinympäristöjen luonnonhoitoa vähintään 100 hehtaarille. Metsäkeskus neuvoo metsänomistajaa ympäristötuen hakemisessa.

Määräaikaisiin ympäristötukisopimuksiin varataan tälle vuodelle noin 13,6 miljoonaa euroa ja 2,2 miljoonaa euroa luonnonhoitohankkeisiin, joilla toteutetaan myös METSO-ohjelman toimenpiteitä. Rahoitusta on lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisinä vuosina.

Luonnonhoitohankkeilla edistetään vesiensuojelua, elinympäristöjen tilan parantumista sekä palo- ja kuloelinympäristöjen syntymistä. Metsäkeskus tarjoaa etukäteen valmisteltuja hankkeita toimijoiden toteutettavaksi avoimissa hankehauissa. Hankehakuja avataan tänä vuonna kaksi.
Ympäristötukisopimusten ja luonnonhoidon osalta METSO-ohjelman tavoitteista ollaan jäljessä. Vuodelle 2025 asetetun tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että rahoitus pysyy samalla tasolla myös seuraavat vuodet. Lisäksi luonnonhoitohankkeiden suunnitteluun ja hakemusten valmisteluun ja päätöskäsittelyyn on oltava riittävät resurssit. 

METSO-ohjelma jatkaa vapaaehtoista metsiensuojelua vuoteen 2030 asti

Vapaaehtoisen luonnonsuojeluun toimenpideohjelmat saavat uudessa luonnonsuojelulaissa oman säädöspohjan. Uusi luonnonsuojelulaki astuu voimaan 1.6.2023. METSO-ohjelman lisäksi vapaaehtoista monimuotoisuuden turvaamista tehdään myös elinympäristöjen ennallistamiseen ja hoitoon keskittyvässä Helmi-ohjelmassa. 

METSO-ohjelman jatkuminen vuoteen 2030 asti on mukana Helmi-ohjelmasta tehdyssä valtioneuvoston periaatepäätöksessä. METSO-ohjelman jatkokauden sisältö ja uudet tavoitteet määritellään viimeistään vuonna 2025.

Lisätietoja:

Esa Pynnönen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
p. 0295 250 386
esa.pynnonen(at)gov.fi

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 190
ville.schildt(at)gov.fi

Lisätietoja verkossa 

METSO-ohjelma ja vapaaehtoinen metsien suojelu: metsonpolku.fi

Luonto ja ilmasto Metsät