Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2007

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2006 6.00
Tiedote -

Ympäristöministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2007Hallitusohjelman tavoitteet ympäristöministeriön hallinnonalalla lähes saavutettu

Ympäristöministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2007 on yhteensä 742,7 miljoonaa euroa eli hieman edellisvuotta vähemmän. Talousarviorahoituksesta kaksi kolmannesta käytetään yleiseen asumistukeen sekä korjaus- ja energia-avustuksiin ja kolmasosa ympäristön- ja luonnonsuojelun rahoitukseen. Valtion asuntorahaston varoja arvioidaan lisäksi käytettävän noin 2,7 miljardia euroa asuntolainojen, asuntotoimen korkotukien ja avustusten sekä rahaston lainojen korkojen ja kuoletusten maksamiseen.

Valtaosa hallitusohjelman tavoitteista on ympäristöministeriön hallinnonalalla saavutettu, mikä heijastuu ministeriön ehdotukseen vuoden 2007 talousarvioksi. Joitakin vireillä olleita hankkeita saatetaan vielä päätökseen - esimerkiksi Itämeren ympäristövahinkojen torjuntaan tarkoitetun monitoimialuksen rakentaminen alkaa vuonna 2007.

Asuntotuotannossa painopiste on kasvualueilla ja erityisryhmien asuntotarjonnan tukemisessa. Asuntojen korjauksissa painotetaan erityisesti asuntojen energiatehokuutta. Myös hissien rakentaminen ja muut asuntojen esteettömyyttä parantavat korjaukset ovat tärkeitä painopisteitä.

Monitoimialuksen rakentaminen alkaa

Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta ja rakentaminen alkaa ja sen vuoden 2007 rahoitukseen on varattu 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 ensimmäisessä lisäbudjetissa käynnistetty hanke on tarkoitus suunnitelmien mukaan saada päätökseen vuoden 2008 aikana ja monitoimialus käyttöön Itämerelle.

Öljyjätemaksua esitetään nostettavaksi vuoden 2007 alusta lähtien nykyisestä 4,2 sentistä 5,75 senttiin voiteluöljykilolta. Lisärahoituksella tehostetaan öljyjätehuoltoa ja maaperän kunnostusohjelman loppuunsaattamista.

Ympäristö- ja asuntoalan järjestöjen ja ympäristökasvatuksen tukemiseen on edelleen varattu kahden miljoonan euron määrärahaa. Sitä kohdennetaan muun muassa saaristoalueiden jätehuollon tehostamiseen.

Rahoitusta pohjoisten kansallispuistojen palveluihin

Valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston toteuttamiseen on talousarvioesityksessä 34 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi tarkoitetut METSO-toimintaohjelman suojelukeinot ja niiden rahoitus ovat täysimääräisesti käytössä vuonna 2007. Metso-ohjelman vaikutusarvioinnin pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä.

Pohjoisen Suomen kansallispuistojen palveluvarustuksen ja opastuksen kehittämiseen virkistys- ja luontomatkailun edellytysten parantamiseksi on esityksessä 1,45 milj. euron lisärahoitus.

Itämeren suojeluohjelman mukaista laajaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU) jatketaan.

Ympäristötöiden lisäämiseen on tarvetta

Ympäristötöihin on talousarvioesityksessä varattu 9 miljoonan euroa. Uusia nimettyjä ympäristötyöhankkeita esitykseen sisältyy neljä eri puolilla Suomea.

Summalla rahoitetaan yhteisrahoitteisia ja valtion töinä toteutettavia siirtoviemärihankkeita ja yhdysvesijohtoja, pilaantuneiden maiden kunnostuksia, vesistökunnostuksia ja muita ympäristötöitä. Ympäristötyöt toteutetaan pääosin yhteistyössä kuntien ja muiden osapuolten kanssa. Ympäristötöillä voidaan merkittävästi vaikuttaa paikallisesti ympäristön tilaan ja samalla myös edistää työllisyyttä. Ympäristötöillä parannetaan myös Itämeren ja sisävesien suojelua. Uusia ympäristötyökohteita on edelleen runsaasti odottamassa rahoitusta.

Huomio rakennusten energiatehokkuuteen

Korjaus- ja energia- avustuksiin on esitetty 50 miljoonaa euroa. Asunto-osakeyhtiöiden 40 prosentin korkotukilaina ulotetaan koskemaan myös energiataloudellisia korjauksia. Samalla luovutaan asunto-osakeyhtiöiden energiataloudellisista korjausavustuksista.

Energia-avustuksia kohdennetaan vuonna 2007 erityisesti pientalojen lämmitystapamuutoksien tukemiseen kotimaisten polttoaineiden käytön edistämiseksi.

Asumistuen perusteet ennallaan

Asumistukeen esitetään 440,5 miljoonaa euroa. Tukea myönnettäessä ei lasten perhe-eläkkeitä enää oteta huomioon hakijan tuloja määritettäessä. Muutoin tuen perusteet on tarkoitus säilyttää vuoden 2006 tasolla tarkistamalla niitä yleistä kustannuskehitystä ja tuensaajien asumismenojen muutoksia vastaavasti. Tuensaajien arvioidaan olevan noin 2 500 vähemmän kuin tänä vuonna parantuneen työllisyystilanteen ansiosta.

Asuntorakentamisen tuki keskittyy kasvualueille

Asuntotuotannon painopiste on kasvualueilla ja erityisryhmien asuntotarjonnan tukemisessa. Talousarvioesityksessä varaudutaan siihen, että valtion asunto-rahastosta voidaan rahoittaa noin 6 500 uuden korkotuki- ja arava-asunnon rakentaminen. Toteutuessaan määrä olisi tänä vuonna toteutuvaksi arvioitua suurempi. Pääosa uustuotannosta on tarkoitus kohdentaa Helsingin seudulle ja muille kasvualueille.

Väestön ikääntymiseen varaudutaan edelleen avustamalla hissien rakentamista ja asuntojen esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä.

Talousarvion ulkopuolisesta valtion asuntorahastosta on tarkoitus tulouttaa valtion talousarvioon 116,5 miljoonaa euroa.

Tuottavuusohjelman hankkeet etenevät

Tuottavuusohjelmaan kuuluvien hankkeiden valmistelu jatkuu täysipainoisesti. Tuottavuusvaikutukset eivät kuitenkaan vielä vuonna 2007 erityisesti näy talousarvioesityksessä. Hallinnonalan henkilöstön arvioidaan kuitenkin vähenevän hieman yli 30 henkilötyövuotta.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9420 ja 040 546 1483. Erityisavustaja Marcus Rantala, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9302, 050 3547 159, [email protected].