Hyppää sisältöön
Media

MKB-förordningen förnyades

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 17.8.2006 11.30
Pressmeddelande -

Urangruvorna infördes i MKB-förordningens projektlista

Statsrådet gav idag en ny förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förordning). Förordningen hör samman med den ändring i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) som träder ikraft i början av september. Genom lagändringen och den nya förordningen verkställs i Finland de ändringar som gjorts i EU:s MKB-direktiv. I samband med lagändringen överfördes bland annat nästan alla bestämmelser om deltagande och beslutfattandeförfarandet från förordnings- till lagnivå.

I förordningens projektlista uppräknas de projekt där förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) alltid tillämpas. Genom den nu gjorda ändringen kompletterades listan med uranbrytning, urananrikning och uranbearbetning med undantag av provbrytning, provanrikning och annan motsvarande bearbetning. Tillägget betyder att MKB-förfarandet tillämpas alltid oberoende av projektets storlek på urangruvor och urananrikningsanläggningar. Projektlistans nya punkt berör inte provbrytning, provanrikning och annan motsvarande bearbetning i samband med undersökningsarbete under inmutningsfasen.

Miljöministeriet bereder för tillfället en utredning, som behandlar frågan ifall provbrytningens miljökonsekvenser är sådana, att det vore motiverat att införa även provbrytningen i MKB-förordningens projektlista i ett senare skede.

Den nya MKB-förordningen gäller huvudsakligen samma frågor som den gamla. Genom den preciseras och kompletteras MKB-lagens bestämmelser. I förordningen stiftas noggrannare om de olika myndigheternas uppgifter vid MKB-förfarandet; allt från projekt som alltid förutsätter MKB-förfarandet och ändringar i dessa (projektlistan), bedömningsgrunderna då man besluter om att tillämpa MKB-förfarandet i enskilda fall, fördelningen av kontaktmyndigheternas kompetens, bedömningsprogrammets och konsekvensbeskrivningens innehåll samt om kungörelser som berör bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen.

Den nya MKB-förordningen träder ikraft den 1.9.2006.

Tilläggsuppgifter:


Överinspektör Jukka Reinikainen, miljöministeriet,tfn (09) 1603 9558, 0400 143 938