Hyppää sisältöön
Media

Medborgarna har möjlighet att påverka vattenvården

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 5.9.2006 6.51
Pressmeddelande -

- hörandet fortgår till december

För närvarande pågår ett brett och öppet riksomfattande hörandeförfarande om vattenvårdens planering. Avsikten med hörandet är att få respons från myndigheter och medborgare som kan användas vid planeringen av vattenvårdens praktiska arbete. Samtidigt vill man göra vattenvårdens nya planeringssystem, som bygger på växelverkan, så väl fungerande som möjligt. Utlåtandetiden för myndigheter avslutas i slutet av september, men medborgarna har möjlighet att berätta sina synpunkter till de regionala miljöcentralerna fram till den 22.12.2006.

Hörandeförfarandet är en del av Finlands verkställande av EU:s ramdirektiv för vattenpolitik och lagen om vattenvårdsförvaltningen som getts utgående från direktivet jämte tillhörande förordningar. Direktivet har som mål att yt- och grundvattnens status överallt i Europa skall vara god fram till år 2015.

Medborgarna har en äkta chans att påverka

Kungrörelsen riktar sig mot det så kallade arbetsprogrammet för vattenvårdsplanen och dess tidtabell. Utöver de officiella utlåtanden som miljömyndigheterna redan fått in, hoppas de på att få in medborgarnas åsikter i frågor som berör vattenvården.

Ett arbetsprogram och en tidtabell har utarbetats för alla fem vattenvårdsområdena i Finland. Vattenvårdsområdena baserar sig på en eller flera naturliga avrinningsområden.

För varje vattenförvaltningsområde utarbetas en vattenförvaltningsplan, som uppdateras med sex års mellanrum. Den första vattenförvaltningsplanen skall vara i kraft senast i slutet av december 2009. Det pågående kungrörelsen är den första delen av den nya interaktiva planeringsprocessen, som kommer att återkomma med jämna mellanrum. Alla medborgare, medborgarorganisationer, myndigheter och verksamhetsutövare i ett vattenförvaltningsområde i Finland kan delta i planeringen.

Ny infallsvinkel vid utvärdering av vattnen

Vattenvårdsplaneringen, som genomgått en reform, lyfter fram den ekologiska infallsvinkeln vid bedömningen av vattnens tillstånd. Man beaktar även avrinningsområdet som en helhet. Vid bedömningen skall man beakta bättre än tidigare hela vattenekosystemet och levnadsförhållanden för vattenorganismer, såsom växtplankton och annan vattenvegetation, bottendjur och fiskar samt farliga ämnen som påverkar dessa. Även uppföljningen av grundvattnens tillstånd effektiveras.

Åsikter kan levereras till den regionala miljöcentralens registrator antingen skriftligt eller genom e-post. Formen är fri. Tilläggsuppgifter om hörandet samt praktiska råd kan man få vid regionala miljöcentraler samt på webbadressen: www.ymparisto.fi

Tilläggsuppgifter:

Miljörådet Jukka Matinvesi, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9452. Konsultativa tjänstemannen Hannele Nyroos, miljöministeriet, tfn (09) 1603 9449. Hydrobiolog Pertti Manninen, Södra Savolax miljöcentral, tfn 020 490 4610. Planerare Juho Kotanen, Södra Savolax miljöcentral, tfn 020 490 4525. Miljöingenjör Mauri Karonen, Nylands miljöcentral, tfn 020 490 3078. Specialsakkunnig Liisa-Maria Rautio, Västra Finlands miljöcentral, tfn 0400 565 471. Limnolog Satu Kouvalainen, Norra Österbottens miljöcentral, tfn 020 490 6344. Biolog Pekka Räinä, Lapplands miljöcentral, tfn 020 490 6777